KT jkv. 2014.06.24.

Képviselő-testület
Fertőrákos
14/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. június 24. napján 16.00 órakor megtartott rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes. Polgármester Asszony táppénzen van, Wild és Földes képviselő Urak pedig jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. A Jegyző Úr visszavonta a lakásrendeletről készült tervezete, Zeberer Ervin pedig visszavonta a kérelmét.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
80/2014. (VI. 24.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 24-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
1.      A Fertőrákos 1051/40 hrsz. terület kiméretése és további hasznosítása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
 
2.      Polgármesteri Hivatal volt Családsegítő Szolgálat irodájában lévő gázkazán cseréjéről való döntés.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
 
3.      Fertőrákos Temető melletti útra (Fertőrákos belterület 284/1 hrsz.) való behajtással kapcsolatos megkeresés.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
 
4.      Fertőrákos 06 helyrajzi számú, Fertő-Hanság Nemzeti Park kezelésében lévő terület hasznosításával kapcsolatos megkeresés.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
 
5.      Polgármesteri Hivatal munkatársainak Közszolgálati Tisztviselői Nap alkalmából való jutalmazása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
 
6.      Igazgatási szünet elrendelése.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
7.      Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
8.      Egyebek
 
Felelős: Szentesi Ervin alpolgármester
Határidő: azonnal
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Amióta az új buszvég van, sokan szállnak le az iskolánál, így sokan a Szőlős utcán közlekednek. A telket kiméretnénk, járdát szeretnénk megvalósítani. A PB megtárgyalta, a PB elnöke azt kérte, hogy a Jegyző Úr tájékoztassa a képviselőket a PB döntéséről.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag a határozatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a 1050/66 hrsz-t is méressük ki ezen a pénzen, ami a Szőlős utca. Beszéltem a földmérővel és beleegyezett az összegbe.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
81/2014. (VI. 24.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 1/1 tulajdonában lévő Fertőrákos belterület 1051/40 és 1050/66 helyrajzi számú ingatlanokon a későbbiekben létesítendő gyalogjárda lehetőségét és úgy határozott, hogy annak későbbi megvalósítása végett a területet földmérő által kiméretteti.
 
A földmérés költsége 56.000 Ft + ÁFA, mely az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalékának terhére kerül elszámolásra.
 
Kivitelezési határidő: 2014. július 10.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a földmérést intézze és az elkészült vázrajzot és a kimérés eredményét a következő rendes Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
 
Felelős:          Szentesi Ervin alpolgármester
Határidő:        2014. július 31.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Egresits Kft. Adott korábban egy árajánlatot, mely a módosított összeg 750 e Ft + ÁFA összegről szólt. A testület azt mondta, fussunk még egy kört, kértünk még 2 árajánlatot, melyből 1 érkezett be 482 e Ft összegben.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Ugyanazt hasonlítjuk össze?
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Igen. A paraméterek megegyeznek, csak a kazán márkája más. Kivitelezési határidő 2014. 08. 15.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
82/2014. (VI. 24.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal volt Családsegítő Szolgálat irodahelyiségében (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.) lévő gázkazán cseréjéről szóló árajánlatokat és a Lőrincz-Gáz Épületgépészeti Bt. (9400 Sopron, Széchenyi tér 14.) 2014. 06. 23. napján kelt. 482.000 Ft, azaz négyszáznyolcvankettőezer forintos árajánlatát fogadja el , mely az önkormányzat 2014. évi költségvetésének K71 sorának terhére  kerül elszámolásra.

 

Kivitelezési határidő: 2014. augusztus 15.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést kösse meg és írja alá, az önkormányzat műszaki ellenőre által leigazolt teljesítés után a vállalkozói díjat szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Szentesi Ervin alpolgármester.
Határidő: 2014. szeptember 1.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A temető melletti úton 3,5 tonnás tiltó tábla van kinn, ennek ellenére megszaporodott, hogy több tonnás járművek mennek az úton, ami 2010-ben készült el. A cél az, hogy megvédjük az utat. A PB abban maradt, hogy keressük meg a rendőrséget, hogy jöjjenek ki ellenőrizni. Konkrét eset, hogy 2 hete pénteken nagy szénaszállító traktorok közlekedtek rajta. El kell rajta gondolkodnunk, hogy lekorlátozzuk e az utat és kitisztítatunk egy alternatív utat.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Amiről szavazunk az nagyon halvány. Tegyünk oda fekvő rendőrt és akkor lesz állandó rendőri jelenlét. Nem hiszem, hogy a megkeresésnek nagy foganatja lenne. A KRESZ-t máshol is megszegik. De meg kell tenni, amit meg tudunk tenni. Amíg a TSZ-ek működtek, addig a mezőgazdasági utak karban voltak tartva. Ez az önkormányzat nem olyan gazdag, hogy mezőgazdasági utakra költsön.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Tegnap nem csak ez hangzott el. Konkrét eset van, tudjuk ki sértett szabályt Én azt javaslom, írjuk le a konkrét esetet és ennek nézzen utána a rendőrség. Adataink vannak.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
De ez nem figyelemfelhívás, ezt úgy nevezik hogy feljelentés.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Akkor az elhangzottak alapján így módosítom az előterjesztésemet:
„Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 284/1 helyrajzi számú úton nagy számú, 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművek áthaladásának problémáját és felkéri az alpolgármestert, hogy a Soproni Rendőrkapitányság felé tegyen feljelentést a 2014. június 6. napján tett szabálysértés ügyében”.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
83/2014. (VI. 24.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 284/1 helyrajzi számú úton nagy számú, 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművek áthaladásának problémáját és felkéri az alpolgármestert, hogy a Soproni Rendőrkapitányság felé tegyen feljelentést a 2014. június 6. napján tett szabálysértés ügyében.
Felelős:          Szentesi Ervin alpolgármester
Határidő:        2014. július 1.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A nemzeti park Liedtke Alfonzzal egyéves szerződést kötött a Fertőrákos 06 hrsz. ingatlan bérletére, ahol a bérlő szürke marhákat kíván tartani.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Én beszéltem a bérlővel, aki azt a tájékoztatást adta, hogy 10 hektáros területe szeretne szürkemarhákat tartani, egyelőre 2 anyatehene, 1 borja és 1 bikája van. Amint villanypásztorral körbe tudja keríteni, odaviszi a marhákat. Tájékoztatása szerint fedett karámot nem akar, csak sima karámot, kb. 50 méterszer 80 métereset, a lakott területtől kb. 100 méterre.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Úgy gondolom, hogy nem ellenezzük a szürkemarhákat, de az uralkodó szélirány miatt a lakott területtől minél távolabb legyenek elhelyezve.
 
Galambos György:
Ez védett vízbázis területe, az állattartásról a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges, valamint a trágyakezelés szabályai nagyon szigorúak.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Azt gondolom, hogy ehhez nekünk semmi közünk. Van egy tulajdonosi jogokat gyakorló nemzeti park és ő eldöntötte, hogy bérbe adja  területet. A következő EU ciklusban a mezőgazdasági beruházásokat fejleszteni fogják. Ha  a trágyatárolással gond lesz, akkor a hatóságok fel tudnak ez ügyben lépni. Még semmi probléma nincs, de felbéreljük az alpolgármestert, hogy keresse meg a nemzeti parkot. A testület ne adja hozzájárulását, hogy valakinek keresztbe tegyünk.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Az Alfonzzal mindig a gond volt, ő egy öntörvényű ember.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Nem igaz, hogy keresztbe teszünk. A nemzeti parknak több területe is van, itt arról van szó, hogy ne ezen a fás területen alakítsa ki a telepet. A terveinkben az szerepel, hogy a sporttelep mellett közösségi teret alakítunk ki.  A testületnek az a feladata,, ha ott tervei vannak, akkor a község érdekeit képviselje. Hívjuk fel a nemzeti park figyelmét, aki azt tesz, amit akar. Ha ezt a nemzeti park nem akceptálja, vannak más fórumok is.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem ellenében a határozati javaslatot nem fogadta el.
 
Dr. Horváth Ákos külső JÜB tag:
Az alpolgármester Úr ettől függetlenül megkeresheti a FHNP-ot.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az nem lenne túl elegáns, hogy a testületi határozattal szembe menne.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Akkor majd én magánemberként írok levelet.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A PB megtárgyalta az ügyet, átadom a szót a Jegyző Úrnak.
 
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A PB megtárgyalta és az eredeti előterjesztés mellett egy másik javaslata is volt az ott elhangzottak alapján, mely szerint köztisztviselői napon a polgármester ne kapjon jutalmat, a köztisztviselők jutalmazására való keret bruttó 1.500.000 Ft legyen, amiből a jegyző jutalma bruttó 400.000 Ft. A keret maradék részét a jegyző ossza el. Nem tartalmazta a határozat, de elhangzott, hogy a testület az utolsó, vagy az az előtti testületi ülésen tárgyalja meg a polgármester jutalmát egy más keretből, ami nem lehet kevesebb, mint 400.000 Ft. Ezt a második verziót egyhangúlag támogatta a PB.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Részt vettem tegnap az ülésen. Én is úgy elfogadom a javaslatot azzal, hogy ne felejtsük el a polgármester jutalmát.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
84/2014. (VI. 24.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2014. évi Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából való jutalmazását és erre a célra 1.500.000 Ft összeget, azaz egymillió-ötszázezer forintot különít el, melyből 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint a Jegyző jutalma.
 
A jutalom az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal bérkeretének terhére kerül elszámolásra (K1103 rovatszám).
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a jutalom szabályszerű kifizetéséről gondoskodjon.
 
Felelős: Szentesi Ervin alpolgármester és dr. Nagy Attila Jegyző
Határidő: 2014. július 1.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A JÜB megtárgyalta, átadom a szót.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A JÜB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta.
A 5/2014. (VI. 24.) Ör. jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A JÜB és a PB is megtárgyalta, átadom a szót.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A JÜB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta.
A 6/2014. (VI. 24.) Ör. jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át az egyebekre.
A járdaépítés szépen halad. A benyúlásokat a járda és az ingatlanok között a lakosok finanszírozzák, azt nem az önkormányzat építi.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A Polgármester Asszony kért, hogy tájékoztassam a képviselőket, hogy Steinheim-i Képviselő-testület is elfogadta a testvértelepülési határozatát, azt várjuk papír alapon is.
A másik kérdés a 816/2 helyrajzi számú telek ügye, melyre a HÉSZ telekalakítást ír elő, kb. 200-250 négyzetmétert kellene a tulajdonosnak megvásárolni az önkormányzattól, azonban a vásárlással így lezárásra kerülne a Templom mellett felmenő gyalogút. A telek tulajdonossal egyeztettem, azt ígérte, hogy eljön az ülésre és elvi állásfoglalást kér a testülettől, hogy így megírja-e a kérelmét, mert akkor ki kell méretni és értékbecsültetni kell, ami költség. Mivel nincs itt a kérelmező, így arra kérem a testületet, gondolkodjon a kérdésen, mert előbb utóbb erről kérelem fog beérkezni.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
                          Szentesi Ervin                                                dr. Nagy Attila

                         Alpolgármester                                                      Jegyző