KT jkv. 2014.08.26.

Képviselő-testület
Fertőrákos
17/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 26. napján 16.00 órakor megtartott rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Földes Tamás képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a Tisztelt Képviselőket és a megjelent érdeklődőket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Átadom a szót Földes Tamás képviselő Úrnak, aki jelezte, hogy napirend előtt kíván szólni.
Földes Tamás képviselő:
Tisztelt Képviselők!
Néhányuk postaládájába beérkezett egy olyan levél, mely részben a FIDESZ, részben a Polgármester Asszonyjutalmát tárgyalja. 2010-es megválasztásomkor nyíltan vállaltuk a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség jelölését, így nyertük el az Önök bizalmát. Az elmúlt négy évben egyetlen egyszer sem óhajtottam a FIDESZ előnyét és erőfölényét érzékeltetni, hanem mindenkor a falu érdekét figyelembevéve próbáltunk előre és konszenzusra jutni, mindennemű pártpolitikai érdek nélkül.  Most, hogy ez a levél megjelent, a FIDESZ-MPSZ nevében visszautasítom a vádakat. Ha csak semmi mást, mint az elmúlt négy év eredményeit nézzük, azt hiszem, büszkék lehetnek arra, hogy ebben a faluban vannak. Ámokfutást emlegetnek, ha ez ámokfutás ez a fejlődés, akkor nem tudom, hogy ezt minek nevezzük. Szerintem ez nem ámokfutás volt, hanem fejlődés, felzárkózás a nyugati világhoz. Nehezen tudom azt elfogadni, hogy „válasszunk párthoz nem kötődő, becsületes falusi polgárokat” Akkor a jelenlegi testület nem becsületes? Pártoktól függetlenül hoztuk meg a döntést a falu érdekében. Én felkérném a képviselő-társamat, hogy a hátralévő rövid időn belül próbáljunk a falu érdekében tenni. Köszönöm.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a napirendi pontokra. A napirendi pontokon változtatnánk, a Lövészklub elnöke jelezte, hogy csak később tud ideérni, amennyiben ideér, akkor az ő napirendjét tárgyalnánk. Az első féléves költségvetésről szóló tájékoztatót is előrevennénk, mert a későbbiekben vannak pénzügyi döntések. Az ún. középső park parkosítására beérkezett árajánlatokról szóló döntést a tegnapi PB elhangzottakra tekintettel visszavonom.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
95/2014. (VIII. 26.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 26-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
1.      Fertőrákosi Óvoda tanévzáró beszámolója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Tájékoztatás az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Fertőrákosi Lövészklub kérelme
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      Fertőrákos Fő utca 190. sz. ingatlan bérbeadásra érkezett pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj kiírásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
6.      A 26/2014. (III. 13.) KT határozat módosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
7.      Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
8.      Szolgalmi jogot alapító szerződés jóváhagyása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
9.      Az új óvodaépülethez kapcsolódó pótmunkákról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
10. Fertőrákos Fő utca 2-26. közötti járdaépítésekre beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
11. Fertőrákos Felsőszikla sor és Kőbánya sor közötti járdaépítésekre beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
12. Fertőrákosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
13. Polgármester jutalmazása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
 
14. Egyebek
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal.
 
Baltigh Márta polgármester:
Lejárt határidejű határozatok és az elmúlt ülés óta eltelt idő legfőbb eseményei:
1.      1051/40 és 1050/66 hrsz. ingatlanok ügyében az elkészült vázrajz a földhivatalhoz benyújtásra került
2.      Pfeifer Jánosné és Pfeifer Zoltán a KT döntéséről tájékoztatva lett
3.      Fő utca 120-132. közötti lakók a KT döntéséről tájékoztatva lettek
4.      Fő utca 190. pályázata kiírásra került, amai napon döntünk a pályázatról
5.      Polgármesteri Hivatal lábazatáról szóló szerződést megkötöttük.
Beszámoló:
Augusztus 6. Boglárhegyen a hármasikreket látogattam meg
Augusztus 8. Fertő Tavi Vitorlás Szövetség meghívására vettem részt a Fertő Bajnokság megnyitóján
Augusztus 13. Hans Niesse Burgenland tartományi főnök meghívására Eisenstadtban a „Vasfüggöny lebontásának 25. évfordulója” című konferencián vettem részt az Alpolgármester Úrral.
Augusztus 18. Zelei József Kerékpáros Békenagykövetet fogadtam
Augusztus 19. Óvoda műszaki átadás
Kérem a T. Képviselőket, szavazzanak a beszámolóról. Megállapítom, hogy a beszámolót a testület 5 igen szavazattal elfogadta. Térjünk át a napirendi pontokra. Köszöntöm az Óvoda vezetőjét, kívánsz-e kiegészíteni a beszámolódat?
Heizer Csabáné:
Időközben a beszámolóhoz képest készen lett az új óvodaépület, nagyon örülünk neki. A tereprendezés még hátra van, a jövő héten hozzák a bútorokat. Még egyszer szeretném megköszönni a képviselőknek a támogatást.
Baltigh Márta polgármester:
Az ünnepélyes átadást szeptember végére tervezzük
Földes Tamás képviselő:
Szeretném megköszönni az egész éves kiváló munkát. A testület próbálta megoldani az áldatlan helyzetet, pályázati pénzből és saját forrásból sikerült az új épületet megvalósítani. A régi épülettel is van mit tenni, további tornaszoba is kialakulhat a jövő évben, ami előírás.
Heizer Csabáné:
Az idei évben eddig összesen 21 gyermek született a faluban. A tornaszoba ügyében a jövő hétre várom az árajánlatot a kivitelezőtől.
 
Baltigh Márta polgármester:
Köszönöm, amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
96/2014. (VIII. 26.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Fertőrákosi Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját.
Felelős:          Baltigh Márta polgármester
Határidő:        2014. augusztus 30.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Az idei évtől már nem beszámoló van, hanem csak tájékoztatás, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta átadom a szót.
Földes Tamás képviselő:
A tájékoztató az I. félévet tartalmazza, de azóta is több számla kiegyenlítésre került. Tételes összeállítást kértünk a hivataltól, mert nem szeretnénk hazardírozni. Köszönöm a Katinak a táblázatokat, az elmúlt egy évben nagy változások történtek a könyvelésben. Következő testület részére átadunk 40 millió forintot.
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Az eredetileg tervezett felhasználások és az I. féléves záró állapot nem időarányos, sok tétel teljesítése folyamatban van. Az óvodánál pl. az építkezés még folyik, az első résszámlát már kiegyenlítettük, a második is már itt van nálunk. A nagy költségek miatt minden egyebet próbáltunk visszafogni. Az óvoda felhasználása ezért áll 18 %-on, a hivatalé 43 %-on, az önkormányzaté 31 %-on. A táblázatban vannak a tervezett beruházások, melyre a pénz nem elég, ezért ezeket át kell gondolni. Ezt mutattam ki a 4. számú táblázatban. A tervezett beruházások összege 65.621 e Ft. 36 millió Ft van lekötve a fejlesztésekre, jelenleg a pénzforgalmi számlánkon van 10.505 e Ft. Ezen felül le van kötve a 40 millió Ft, amit át szeretne adni a testület a következő testületnek. Tehát rendelkezésre áll cca. 47 millió Ft, 18 millió Ft hiányzik.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Ha jól értem, 65 millió Ft a pénzszükséglet, aminek terhére már részben elköteleztük magunkat, van 47 millió forintunk és 18 millióra nincs fedezetünk, ha a 40 millióhoz nem nyúlunk.
Rajki János külső KB tag:
A 18 millió forintot miből?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Ezt kell eldöntenie a testületnek, hogy bizonyos beruházások elmaradnak, vagy hozzányúlunk a 40 millió forinthoz.
Baltigh Márta polgármester:
A PH gázkazán és a PH lábazatot át lehet tenni a hivatal költségvetésébe.
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Át lehet tenni, de akkor pénzt is kell mellé tenni.
Földes Tamás képviselő:
A bűvös 40 millió Ft el van téve, de KT döntés erről nincs, csak a költségvetés tárgyalásakor döntöttünk róla.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Szép ez a 40 millió Ft, de ez a testület tudomásom szerint 81 millióval vette át 2010-ben.
Földes Tamás képviselő:
Jóval kevesebbel.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Nem szentírás ez a 40 millió.
Dr. Horváth Ákos külső JÜB tag:
Amikor ez a testület felállt, durván 60 millió Ft állt rendelkezésre. De részben az is terhelt volt. Úgy gondolom, hogy nem az a cél, hogy a ciklusban minél több pénzt hagyjunk a másikra, hanem abban kell gondolkodni, mi az, amit meg kell csinálni. 10 év alatt nem készült el a buszforduló, új óvodaépület stb. Az elmúlt 4 évben hasznos beruházások készültek. Amit elhatározott a testület, azok jó célok voltak. Csak azért, mert jön egy választás, ezeket a célokat nem kell feladni, ez nem múlhat 18 millió forinton. Támogatom azt, hogy nem kell feltétlenül ezzel a 40 millió forinttal átadni a költségvetést a következő testületnek.
Baltigh Márta polgármester:
A költségvetésben döntöttünk erről az összegről. Beletettük ezen fejlesztések javát is, de januárban elég nehéz megjósolni pontosan a beruházásokat. Olyan költségek is felmerültek, pl. pótmunkák, eljárási díjak stb., amit nem tudtunk előre. 18 millió hiányzik, de akkor beruházások folynak, ha csak ennyi hiányzik, akkor nyúljunk hozzá, ha valami fontos.
Rajki János külső KB tag:
Nem volt tervszerűség a beruházásoknál. Pl. 27 millió forinttal kezdtük a buszfordulót és majdnem 60 milliónál állt meg. A szikla sori járda kell, de nem most kellett volna, hanem sok évvel ezelőtt. Meg kellett volna kérdezni az embereket. 10 millió forinttal tévedni durva dolog, de azért ne tegyünk el pénzt, mert el kell tenni.
Baltigh Márta polgármester:
A szikla sori járda nem most merült fel.
Rajki János külső KB tag:
Nincs közép és hosszú távú fejlesztési tervünk.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Két dologra reagálnék. Nem szentírás a 40 millió forint. Nem két éve kellett volna a járdát megcsináltatni, hanem 20 éve. A buszforduló. Ki tudta azt, hogy a környezetvédelmi hatóság előírja, hogy a buszfordulóban nem jó a szikkasztó, hanem vízelvezető rendszert kell építtetnünk.
Dr. Horváth Ákos külső JÜB tag:
Az önkormányzat jól gazdálkodott, ezt az is mutatja, hogy többe került a buszforduló és azt is ki tudta gazdálkodni.
Rajki János külső KB tag:
Nem erről van szó, hogy rosszul gazdálkodott az önkormányzat. Nem lettek volna anomáliák, ha rendesen meg lett volna tervezve.
Baltigh Márta polgármester:
Jó lett volna egy közép és hosszú távú fejlesztési terv. Ez egy jó feladat lett volna a Községfejlesztési Bizottságnak.
Földes Tamás képviselő:
Rajki Úrral sokat beszélgettünk a tervekről. A hivatalok packáztak velünk.
Baltigh Márta polgármester:
Ha egy beruházást elkezdünk, akkor nem hagyhattuk félbe.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Szalagkorlát a középsőiskolánál és villanyoszlop áthelyezés. Az is később derült ki, hogy előírják nekünk a hatóságok. Elfogadták a terveket és később az E-ON kitalálja.
Puskás Csaba képviselő:
Vitatkozunk olyan dolgokon, amik már elkészültek. Ennek örülni kellene, hogy elkészültek, lépjünk ezen túl.
Baltigh Márta polgármester:
Mivel ez csak egy tájékoztató volt, erről nem kell szavazni.
Térjünk át a következő napirendi pontra. Fő utca 190. bérbeadás. Átadom a szót a PB Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő:
A bérbeadás feltételei tiszták voltak, 2 jelentkező volt, a PB egyhangúlag Horváth György kérelmét támogatta.
Baltigh Márta polgármester:
Szeretném kiegészíteni. Mind a három korábbi jelentkező megkapta írásban a felhívást, melyre 2 jelentkező reagált és pótolta a szükséges dolgokat.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Milyen szempontok alapján mérlegelt a bizottság?
Földes Tamás képviselő:
A feltételeknek mindkét pályázó megfelelt. Horváth György az önkormányzat dolgozója.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Ezzel nem értek egyet, hogy ez előnynek minősül. Az is lehet előny, hogy valaki régi fertőrákosi lakos.
A pályázati kiírásban nem volt előny megjelölve.
Dr. Kozma József Szociális Bizottság külső tagja:
De valahogy el kel dönteni.
Baltigh Márta polgármester:
Mindkét pályázó fertőrákosi lakos.
Károlyi Mihályné:
Már 32 éve lakom Fertőrákosom, a férjem született fertőrákosi. Nem szociális alapon adja ki az önkormányzat a lakást, de úgy gondolom, hogy aki egy éve dolgozik az önkormányzatnál, az miért jobb ember, mint mi? Leírtam, hogy a férjem beteg. Komfort nélküli lakásban élünk.
Dr. Horváth Ákos külső JÜB tag:
Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta?
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Ez nem községfejlesztési kérdés.
Károlyi Mihályné:
Soha nem kértem segítséget az önkormányzattól. Nem okozna nehézséget kifizetnem a lakbért.
Földes Tamás képviselő:
A kérelemben ez az indok nem szerepelt.
Dr. Kozma József Szociális Bizottság külső tagja:
Nem szociális bérlakásról szól az előterjesztés, amit sajnálok, de ha tárgyalta volna a Szociális Bizottság, akkor támogattuk volna Károlyiné kérelmét.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Kik laknak otthon Önökkel a három gyermek közül?
Károlyi Mihályné:
A legkisebb.
Sörösné Vincze Terézia:
Semmi közöm hozzá, semmi bajom Horváth Györggyel, de neki már volt lakása. Az a véleményem, hogy adjátok oda a lakást a Valinak. Beteg emberről van szó.
Földes Tamás képviselő:
A tegnapi PB ülésen erről az indokról nem tudtunk. Ez a kérelemben nem szerepel.
Baltigh Márta polgármester:
A döntéshez minősített többség szükséges. A Pénzügyi Bizottság javaslatát, tehát Horváth György pályázatát támogató határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Megállapítom, hogy a határozati javaslat 0 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 4 nem szavazattal nem került elfogadásra.
Felteszem szavazásra a másik pályázó, Károlyi Mihályné határozati javaslatot.
Baltigh Márta polgármester:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
97/2014. (VIII. 26.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő Fertőrákos, Fő utca 190. számú, 49 négyzetméteres összkomfortos lakás bérbevételére beérkezett kérelmeket, melyek közül Károlyi Mihályné (9421 Fertőrákos, Fő utca 123.) kérelmét támogatja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 89/2014. (VII. 29.) KT határozatnak, valamint a pályázati kiírásnak megfelelően készítse elő a bérleti szerződést és felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző.
Határidő: 2014. szeptember 19.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Dr. Horváth Ákos külső JÜB tag:
Jelezni szeretném, hogy a rendeletet módosítani kellene és erre nincs jelenleg mód. A rendeletben szereplő megfogalmazás félreértésre adhat okot, ott még főiskolai és egyetemi képzés szerepel, de a felsőoktatás változása miatt a rendelet 2 § (2) bekezdésében alapképzésnek és mesterképzésnek kellene szerepelnie. Alapképzésben 4,51, mester, vagy osztatlan képzésben 4,01 tanulmányi átlag szerepelje.
Baltigh Márta polgármester:
Köszönjük az észrevételt, a következő ülésen módosítjuk a rendeletet, a kiírás pedig így kerül kihirdetésre.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
98/2014. (VIII. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletében foglalt felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázatát és azt a jelen határozat mellékletében szereplő felhívásban foglaltak szerint kiírja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást tegye közzé, valamint a következő rendes Képviselő-testületi ülésre a beérkezett pályázatokat terjessze elő.
 
Felelős:          Baltigh Márta polgármester
Határidő:        2014. szeptember 30.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A kerékpárúttal kapcsolatosan 2 helyrajzi számot el kellett kérnünk a Magyar Álamtól, illetve a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől. A tervezés és a kimérés során kiderült, hogy elegendő az egyik hrsz-t elkérnünk, de az NFA kérte a, hogy a testület ennek alapján új határozatot hozzon.
Földes Tamás képviselő:
A PB tegnap megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. Kérem a Polgármester Asszonyt, adjon tájékoztatást a kerékpárút állásáról.
Baltigh Márta polgármester:
Tegnap érdeklődtem a konzorcium vezetőjénél a beruházás állásáról. Első lépcsőben a Balf-Fertőrákos közötti külterületi kerékpárút szakasz fog megvalósulni, valamint a Strand út és a Kápolna utca. A munkaterület átadás szeptemberben várható, és 4 hónap alatt kell befejezni a kivitelezést. A 2. lépcső építési engedély köteles, a közbeszerzés folyamatban van, a beruházás kb. 2015. májusra fog elkészülni. Ekkor valósul meg önkormányzati finanszírozásból a 21 + 5 parkolóhely a Fő utcán. Az ún. középső park parkosítása elhalasztását javasolta a PB, akkor tudunk parkosítani, ha készen lesz az út. A vállalkozó az előszerződés megkötését nem vállalta, ezért lett visszavonva az előterjesztés.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A Kápolna utca kivitelezése mikor kezdődik?
Baltigh Márta polgármester:
Szeptemberben kezdődik.
Földes Tamás képviselő:
A Kápolna utca 2/3-a aszfalt lesz, 4 méter szélesen, csapadékvíz elvezetéssel, árokkal. Utána murvás szakasz lesz a Natura 2000 miatt, de a Határ út Kápolna utca csatlakozásánál vízelvezetés és megerősített aszfaltburkolat lesz. A Strand út a kikötőig új aszfaltot kap és padka megerősítést. A Kápolna utca 185 millió FT, a Strand út 160 millió Ft.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A kivitelezőnek lehetne szólni, hogy a szüretet vegye figyelembe a Kápolna utcánál.
Földes Tamás képviselő:
Szólunk nekik.
Németh Géza:
Mi a ráció abban, hogy fenn viszik a kerékpár utat?
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Így álmodták meg a tervezők.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
99/2014. (VIII. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos külterület 0210 helyrajzi számok átvételével kapcsolatos feladatokat és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé azzal a kérelemmel fordul, hogy a Fertőrákos külterület 0210 hrsz. teljes területét a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől ingyenesen tulajdonba veszi és a megvalósuló kerékpárút kezelését és fenntartását vállalja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az átvétellel járó költségeket teljes egészében vállalja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot, valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet tájékoztassa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Örömmel látom, hogy megérkezett a Lövészklub vezetője, ezt a napirendi pontot tárgyalnánk. Az egyesület erre az évre 200.000 Ft támogatást kapott, de a költségeik miatt újabb kérelmet nyújtottak be. Neki lódult a Lövészklub, versenyekre járnak, szép eredményeket is érnek el, valamint a tagdíjakat is befizetik. Javaslom a támogatásukat.
Földes Tamás képviselő:
A PB egyhangúlag 100.000 Ft támogatást javasolt.
Baltigh Márta polgármester:
Az egyesület elnöke szeretne valamit még kiegészíteni?
Fekete Zsolt:
Először is elnézést kérek a késésért. Minden fillér aranyat ér az egyesület életében. Már többször jeleztem és most is jelezném, hogy szeretettel látjuk a T. Képviselőket az egyesületnél egy látogatáson.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a PB javaslatáról.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
100/2014. (VIII. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fekete Zsolt, mint a Fertőrákosi Lövészklub Elnöke 2014. augusztus 13-án kelt kérelmét és azt 100.000 Ft, azaz százezer forint összegben támogatja, mely az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének általános tartalékának terhére kerül elszámolásra.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa és a támogatási szerződést aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Erről is tárgyalt már korábban a testület. A 18 tulajdonos önkormányzatból 16 már elfogadta.
Földes Tamás képviselő:
Tárgyaltuk már korábban és keveselltük az összeget. Önkormányzati tűzoltóörs lesz a területen. Szerettünk volna több pénzt.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Korábban elvi kérdés volt, hogy 50 Ft/nm áron ne adjuk oda és 200 Ft/nm árat gondoltunk. Nem vittük volna csődbe Nagycenket, ha ezt kifizettetjük velük.
Földes Tamás képviselő:
Sopronban az utolsó közgyűlésen döntenek róla.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Ne akadályozzuk meg a tűzoltóörs felépülését.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Név szerinti szavazás szükséges.
Baltigh Márta polgármester                  igen
Dr. Ecsédi Károly képviselő                tartózkodom
Földes Tamás képviselő                      igen
Puskás Csaba képviselő                      igen
Szentesi Ervin képviselő                       igen
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
101/2014. (VIII. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csorba János, Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Polgármestere 2014. július 30. napján kelt kérelmét és a hozzájárulását adja, hogy a kérelemben szereplő Nagycenk külterület 0119/4 helyrajzi számú osztatlan közös tulajdonban lévő 5323 négyzetméterű terület Fertőrákos Községi Önkormányzat 280/10000-ed tulajdoni hányadát 50 Ft/négyzetméter áron eladja Nagycenk Nagyközség Önkormányzat részére azzal, hogy az adásvételi szerződéssel kapcsolatos összes költséget (így különösen az értékbecslés díja, ügyvédi munkadíj és földhivatali eljárási díj) Nagycenk Nagyközség Önkormányzat állja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. december 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Laktanya mögötti terület beruházáshoz szükséges szolgalmi jogot alapítani az önkormányzat javára. Az út nem a miénk, de a vezetékek a miénk lesznek.
Földes Tamás képviselő:
PB egyhangúlag támogatta.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
102/2014. (VIII. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Preiner Gábor ügyvéd (1041 Budapest, Károlyi István utca 34.) által elkészített, Horváth Gábor Balázs (9400 Sopron, Winkler út 10.) és Nemes Gábor (9400 Sopron, Lővér krt. 312/B.) tulajdonában álló Fertőrákos belterület 1109/14 helyrajzi számú kivett útként nyilvántartott útra Fertőrákos Községi Önkormányzat javára bejegyzett szolgalmi jogot alapító szerződés tervezetét, melyet elfogad.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Műszaki bejáráson volt szó ezekről a pótmunkákról.
Földes Tamás képviselő:
Ezek a munkák részben már elvégzésre is kerültek. A műszaki ellenőrünk ellenőrzése alapján szükségesek, hogy magas fokú használhatóságú épület legyen. A PB egyhangúlag támogatta.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Szerződést kötöttünk, melyben az szerepel, hogy pótmunka csak külön szerződés alapján lehet. Ezek hasznosak, csak azt mondom, hogy ezeket be kellett volna kalkulálni.
Földes Tamás képviselő:
Ezek a kivitelezéskor derültek ki.
Rajki János KB külső tag:
A bádogozást az épület külső oldalán a műszaki ellenőrrel együtt ötöltük ki. A tervező úr szép épületet tervezett meg, viszont sok dolog lesz, ami probléma lesz az üzemeltetésnél. Meg kellett volna nézni egy tervbírálattal. A pótmunkákat szükségesnek látom, azt támogatom.
Dr. Horváth Ákos külső JÜB tag:
A Községfejlesztési bizottság tagjai jelen vannak. A bizottság a terveket megvizsgálta, ezért nem értem ezeket az utólagos megjegyzéseket.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Több bejárás is volt.
Baltigh Márta polgármester:
A műszaki ellenőrnél jobb szakembert nem találhattunk volna erre a munkára.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
103/2014. (VIII. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Óvoda új óvodaépületével (9421 Fertőrákos, Fő utca 156.) kapcsolatosan felmerült pótmunka-igényeket és azokat Schekulin Nándor műszaki ellenőr 2014. augusztus 14. napján kelt költségkiírásának megfelelően 508.390 Ft + ÁFA, azaz ötszáznyolcezer-háromszázkilencven forint + általános forgalmi adó összegben fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének általános tartalékának terhére kerül elszámolásra
 
Kivitelezési határidő: 2014. szeptember 30.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. október 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A PB azt kérte, hogy bontsuk szét az előterjesztéseket, minden járdáról külön előterjesztés legyen. Fő utca 2-26. közötti szakaszra a költségvetésben 18 millió FT + ÁFA összeg el van téve. Az árajánlatok közül cca. bruttó 14 millió FT a legolcsóbb.
Földes Tamás képviselő:
A PB ezért is kérte a kiegészítő táblákat.
Baltigh Márta polgármester:
Ez kevesebb fog kerülni a kőfejtő előtti járda felszedésre kerül, a térkő a miénk. Ezt beépíthetjük és ennyivel csökken az összeg.
Rajki János KB külső tag:
A buszöböl tervezéssel hogyan állunk? Összhangban van a járda és a buszöböl?
Baltigh Márta polgármester:
Mindkettőt ugyanaz a tervező tervezte.
Rajki János KB külső tag:
Nagyok a szintkülönbségek. Félek attól, ha elkészül a járda, a szintkülönbség miatt nem lesz jó a buszöböl.
Földes Tamás képviselő:
A kivitelező rendelkezésére állnak a buszöböl és a kerékpárút tervei. A magasságpontok is meg vannak határozva.
Rajki János KB külső tag:
Jó lenne ezt egyszerre csinálni az úttal.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Mi szól amellett, hogy most készüljön a járda?
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Ezt ígértük.
Baltigh Márta polgármester:
A 2. napirendi pont a Kőbánya sok járda, amivel szintén vannak problémák. A kitűzés kimutatta, hogy az egyik kerítés kijjebb van.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A kerékpárút kivitelezőjétől kell egy árajánlatot kérni. Lehet, hogy olcsóbb lesz.
Földes Tamás képviselő:
Ha pedig elkészül a Kápolna utca, azzal elkészülhetne a Szőlős utcai járda is.
Baltigh Márta polgármester:
Sokallom az árát.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
4-5 millióra saccoltunk, most 9 millió lenne.
Rajki János KB külső tag:
Három járdára vannak árajánlatok az asztalon. A Szőlős utcánál arról beszéltünk, hogy azért kell megcsinálni, mert balesetveszélyes. A Kőbánya sori is az.
Puskás Csaba képviselő:
Azt gondolom, hogy a Kőbánya sori nem kérdés, most a Szőlős utcairól van szó.
Földes Tamás képviselő:
Figyelembevéve az elhangzottakat és az aggályokat, javaslom, hogy a Fő utcai járdáról szóló előterjesztést vegyük vissza, az majd a kerékpárúttal együtt készüljön el.
Baltigh Márta polgármester:
Akkor a Fő utcai járdáról szóló előterjesztést visszavonom.
A Kőbánya sori járdánál az ott lakók jelezték, hogy ne legyen kiemelt járda, mert az út keskeny, nem fér el 2 autó egymás mellett, ezért az út és a járda között folyóka vezeti majd a vizet.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
104/2014. (VIII. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Kőbánya sor és Felsőszikla sor közötti önkormányzati területen (Fertőrákos belterület 380 és 400/3 hrsz.) megvalósítandó járdaszakasz építésére beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA Útépítő 2006. Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 5.283.683 Ft + ÁFA;, azaz ötmillió-kettőszáznyolcvanháromezer-hatszáznyolcvanhárom forint + általános forgalmi adó összegben fogadja el, az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének K71 sorának terhére kerül elszámolásra
 
Kivitelezési határidő: 2014. szeptember 30.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. október 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Fertőrákosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke október 4-én Roma napot szervez. A tegnapi PB ülésen felajánlottam a segítségemet, hogy a világörökségi sátrat megkérdezem. Ma kaptam meg a választ Taschner Tamástól a Fertő-táj Világörökség Egyesület titkárától, aki arról tájékoztat, hogy nem tudják az adott időpontra biztosítani a sátrat, foglalt az időpont.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Nem lehet áttenni az időpontot?
Pfeifer Ignác RNÖ Elnöke:
El kell költeni a pénzt, mert a megye elviszi. Nem lesz következő kisebbségi önkormányzatunk. Erre van 600.000 forintunk. A sátoron kívül a hangosítás, fellépők stb. mind pénzbe kerül.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Javaslom, hogy a kért összeg felével támogassuk. Eltúlzott mértékűnek tartom a kérelmet. Kerekítve 250.000 Ft a javaslatom.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a módosító javaslatról.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.
Felteszem szavazásra a módosított javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2014. (VIII. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pfeifer Ignác, mint a Fertőrákosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2014. augusztus 18. napján kelt kérelmét és a 2014. október 4. napjára tervezett Roma nap szervezéséhez ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Fertőrákos 03/3 és 03/13 helyrajzi számú sportpályát és a mellette lévő ún. búcsúi rendezvényteret azzal, hogy a sportpálya területén kizárólag labdarúgó mérkőzések lebonyolítására van lehetőség.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a Fertőrákosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 450.000 Ft támogatásra irányuló kérelmét és úgy határozott, hogy a 2014. október 4. napján tartandó Roma Napot 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összeggel támogatja, melyet az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalékának terhére kerül elszámolásra.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott támogatásról szóló támogatási szerződést aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. október 4.
Pfeifer Ignác RNÖ Elnöke:
Köszönöm a támogatást.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Átadom a szót és az ülés vezetését az előterjesztőnek, valamint jelzem, hogy érintettség miatt nem kívánok szavazni.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Köszönöm a szót. Nem ismeretlen a képviselők előtt az előterjesztés, a köztisztviselői jutalom szavazásánál hangzott el, hogy a Polgármester Asszony ne a köztisztviselőkkel együtt kapjon jutalmat. Meg szeretném indokolni a jutalmat. Megérdemli a jutalmat a Polgármester Asszony, sokat dolgozik a faluért és most itt nem a munkaidejére gondoltam csak. A szabadsága alatt is dolgozik. Kötetlen munkaideje van a polgármesternek, amit becsülettel és tisztességgel végez. A köztisztviselő jutalom kapcsán az hangzott el, hogy kapjon jutalmat a Polgármester Asszony és az nem lehet kevesebb, mint a Jegyző Úré.
Földes Tamás képviselő:
A PB megtárgyalta és politikai presszió nélkül mindenki egyhangúlag támogatta.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A véleményemet ismertetem. Indokolatlannak tartom a jegyző és a polgármester közötti különbségtételt. Az verte ki nálam a biztosítékot, hogy ne legyen a jegyző jutalmánál kevesebb a polgármester jutalma. A jegyző 400.000 Ft jutalmat kapott, annál nem kevesebb a 400.000 Ft és a 400.001 Ft sem. A 650.000 forintot eltúlzottnak tartom. Nem vonom kétségbe, hogy sokat dolgozik., de a polgármester 24 órában polgármester. Eltúlzottnak tartom, nem azt mondom, hogy ne kapjon jutalmat.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A jutalom mértékére. A Jegyző Úrnak van egy eltérítése, melynek összegeit összeadjuk, akkor a Polgármester Asszony 30.000 forinttal kap többet, mint a Jegyző Úr.
Rajki János KB külső tag:
Ezt nem lehet összehasonlítani.
Dr. Horváth Ákos külső JÜB tag:
Az Alpolgármester Úr az előterjesztő, ő tudja, hogy mennyit dolgozik a Polgármester Asszony. Pontosan tudja és fel is tudja mérni, mert ő helyettesítette. Jutalmat nem csak a munkaidő miatt, hanem az elért eredmények miatt kell osztani. Elhangzotta a KT ülés elején, hogy ebben a 4 évben milyen beruházások történtek.
Ebben a 4 évben több történt, mint előtte 10 év alatt. Dr. Ecsédi Úr a gázberuházás alatt volt jegyző, tudja, mivel jár egy-egy beruházás. A jutalom összege nem hasonlítható össze az elért eredményekkel, ezért úgy gondolom, hogy az összeg nem eltúlzott.
Baltigh Márta polgármester kimegy az ülésteremből.
 
Rajki János KB külső tag:
Ünneprontó leszek. Elhangzott, hogy 30.000 Ft a differencia. Tény, hogy információim szerint a polgármesterünk bére a 2. legmagasabba 2-10.000 lakosú települések között Palkovits János bére is el volt térítve. Korábban azt kérdeztem, mondjál 2 példát a rendkívüli és kiváló munkavégzésre. Versenyszférában úgy adnak jutalmat, ha valaki munkaköri kötelezettségén felül tesz le valamit az asztalra. Itt nincs munkaköri kötelezettség, de magas az alapjövedelem.
 
 
Baltigh Márta polgármester visszajön az ülésterembe.
 
Rajki János KB külső tag:
Ezért a magasabb alapbérért több is elvárható. Nem tudom elfogadni, hogy a polgármester jutalmát a jegyző jutalmához hasonlítjuk. Az előző jutalmat is a 4. nekifutásra sikerült elfogadni. De ezen kívül más is van. Ecsédi Úr írt egy levelet a felvett költségtérítésről, mely nem volt jogos, etikus. Fegyelmit indítottunk Palkovits János ellen, mert a testület megkérdezése nélkül fizetett ki összegeket. Betű szerint nekünk volt igazunk.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Az előterjesztést tárgyaljuk most.
Rajki János KB külső tag:
Ez is hozzá tartozik.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Szerintem ez nem tartozik ide.
Dr. Horváth Ákos külső JÜB tag:
Az előterjesztés nem erről szól, de nem hagyhatom szó nélkül. Tájékoztatom a tisztelt Képviselőket, hogy ezen iromány miatt a helyi Választási bizottsághoz fordultam, hogy törvénysértő kampánytevékenység folyt-e?
Megkérdezted az alpolgármester urat, hogy amíg helyettesítette a Polgármester Asszonyt, akkor merültek-e fel költségei?
Rajki János KB külső tag:
Nem kérdeztem meg.
Dr. Horváth Ákos külső JÜB tag:
Nem vett fel az alpolgármester Úr költségtérítést. A Polgármester Asszony pedig jogosan vette azt fel.
Rajki János KB külső tag:
A törvény szelleme szerint nem.
Dr. Horváth Ákos külső JÜB tag:
A törvénynek nincs szelleme. Szabadág alatt is jár költségtérítés. Betegállomány alatt is dolgozott a Polgármester Asszony.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
106/2014. (VIII. 26.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester évközi jutalmazásra tett javaslatot annak összegét bruttó 650.000 Ft, azaz hatszázötvenezer forintban állapítja meg, mely az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésében az önkormányzat személyügyi kiadásának terhére kerül elszámolásra.
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom szabályszerű kifizetéséről gondoskodjon.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2014. augusztus 31.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Szó eset a polgármester költségtérítéséről. Amikor a kollégám ki szerette volna fizetni a költségtérítést, a Polgármester Asszony hozzám fordult, hogy ezt felveheti-e, mert véleménye szerint nem. Utánanéztem a jogszabályokban és azt találtam, hogy nem rendelkezik róla jogszabály, tehát ebben az esetben jogszerűen felvehető. Konzultáltam a Kormányhivatallal és környékbeli jegyző kollégákkal és mindenki azt mondta, véleményük szerint ez felvehető, mert ez átalány.
A Kormányhivataltól írásbeli állásfoglalást is kértem, ma délután 15.30 órakor beszéltem utoljára a Törvényességi Főosztály főosztályvezető-helyettesével, akik az ügyön dolgoznak, de sajnos a mai napig nem tudták elkészíteni az állásfoglalásukat.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Ecsédi képviselő Úr honnan tudta, hogy felvette a Polgármester Asszony a költségtérítését.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Kérdezték tőlem és utánanéztem.
Földes Tamás képviselő:
Ez közérdekű adat.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Én a levelemben nem írtam le, hogy ez jogszabályellenes. Szerintem ez etikai kérdés. A jogalkotónak szándéka van, nem pedig szelleme. A kormánypárt hengere megy a TV-ben, hogy valaki fizessen vissza valamit. Törvényes, de nem biztos, hogy etikus. Arra, hogy ez idő előtti kampánynak minősül. Szintén a kormánypárt egyik embere mondta azt, hogy ez nem kampánycsend sértés, hanem a választókkal való kapcsolattartás. Egy évvel ezelőtt is volt róla vita, a problémám akkor is az volt, hogy óriási különbség volt a polgármester és a jegyző jutalma között.
Baltigh Márta polgármester:
A legelső jutalmamat felajánlottam az iskolának. De volt olyan év, hogy a Jegyző Úr kétszer kapott jutalmat és többet, mint én.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Ez volt a legrosszabb döntésed, mert megfizette az önkormányzat a járulékokat.
Baltigh Márta polgármester:
És én is.
Puskás Csaba képviselő:
Etikusságról beszélünk. Az etikus volt, hogy ezt az ügyet kivitted az utcára?
A Polgármester Asszony jóhiszeműen vette föl, a Jegyző Urat megkérdezte.
Polgármester Asszony sokat dolgozott szabadsága alatt is. Állandóan csörgött a telefonja. Várjuk meg az írásos visszajelzést. Az lenne az etikus, ha újabb cetlit jelentetnél meg utána.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Ez nem jogi, hanem etikai kérdés.
Földes Tamás képviselő:
A költségátalányról szóló törvény számát beidézed. Ez a törvény nem tiltja a felvételét, ezzel megtévesztetted a polgárokat. A szájukba adtad, hogy nem jogos a felvétele.
Sörösné Vincze Terézia:
Nem kért meg senki a felszólalásra, jóérzésből teszem. Tudom, mert többször ott voltam, hogy a Polgármester Asszonynak hányszor csörgött a telefonja és hány ember volt a házában. Ugyanúgy hajtotta az ügyeket. 20 év alatt nem ment ennyire ez a falu, mint most.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk rá az egyebekre. Feketéné kérelme, melyet a PB megtárgyalt.
Földes Tamás képviselő:
A PB egyhangúlag támogatta.
Baltigh Márta polgármester:
Nincs róla előterjesztés, csak tájékoztatásból volt szó róla. Az idősek köszöntésére 850.000 Ft van eltéve a költségvetésben. A hivatalos idősek napja október 1. akkor tartanánk, jó az időpont a sörkertben?
 
Puskás Csaba képviselő:
Utánanézek.
Baltigh Márta polgármester:
Az a javaslatom, hogy ismét pénzbeli támogatást adnánk. Gulyásleves lenne és fiatal néptáncosokat hívnánk, a zenét Tatai Laci szolgáltatná.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A múltkori KT ülésen volt szó Pfeifer Jánosné ügyéről. Azóta megkeresett az ügyfél és elmondta, hogy az Alpolgármester Úr járt kinn nála és kifejezte sajnálkozását, hogy ez a döntés születette.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Kinn jártam nála Puskás képviselő Úrral. Azt mondta, hogy a tartozás mértéke szerinte nem stimmel. Mi annyit mondtunk, jöjjön le a hivatalba, hozza le a papírjait és leellenőrzik. Kérjen részletfizetést.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Kérdezem azt, hangzott e el biztatás az Alpolgármester Úrtól? Tudunk-e, akarunk-e új esélyt adni a bérlőnek?
Baltigh Márta polgármester:
Mióta én vagyok a polgármester, az a tapasztalatom, hogy a kollégák pontosían, precízen végzik a munkájukat. Ha a nyilvántartásunk szerint ennyi a tartozása, akkor az annyi. So munka, hogy ő 26.000 Ft helyett befizetett 5.000 forintot és azt mindig a legkorábbi tartozásából kell levonni. Ígéretekkel tele van a padlás. 26.000 Ft lakbér mellé még 20.000 Ft törlesztést fizetnének? Ecsédi képviselő Úr mondta, hogy ezeket az ügyeket végig kell vinni.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A másik ügyben teljesen egyetértek, amikor 2.500 forintot nem tudott fizetni.
Rajki János külső KB tag:
Ez nem összeg kérdése.
Földes Tamás képviselő:
A KT korábban egyhangúlag úgy döntött, hogy ezeket az ügyeket végigviszi.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Én ott nemmel szavaztam a bérbeszámítás miatt nem volt tiszta a beszámítás. Az ügyfél a részletfizetésre kapott biztatást?
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Azt mondtam neki, hogy írja le és adja be.
Földes Tamás képviselő:
A saját korábbi határozatunkkal megyünk szemben.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, szeretném az Alpolgármester Urat 50. születésnapja alkalmából köszönteni.
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
Baltigh Márta                                    dr. Nagy Attila
Polgármester                                           Jegyző