KT jkv. 2014.11.25.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
21/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. november 25-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Palkovits János polgármester,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Hatos Csaba képviselő,
Huber Hedvig Erzsébet képviselő,
Szentesi Ervin képviselő,
Wild Róbert képviselő,
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó,
Csiha Julianna gazdálkodási előadó,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
 
Palkovits János polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket.
A napirendi pontokat mindenki megkapta. Van-e módosító javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
126/2014. (XI. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 25-i nyílt testületi ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
 
1.         Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
2.         Képviselő-testület Bizottságainak megválasztása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
3.         A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
4.         Német Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
5.         Fertő-Hanság Nemzeti Park kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 
6.         Út a szabadságba (TF/ATHU/L00072/02.) projekthez kapott támogatás egy részének visszafizetéséről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
7.         Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Társulási megállapodásának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
8.         Boglárhegyi Építőközösség kérelme (ivóvíz gerincvezeték beruházáshoz kapcsolódó 37 darab vízbekötés cseréje)
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
9.         Közmeghallgatás időpontjának kijelölése.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: azonnal
Palkovits János polgármester:
Beszámolót nem tartanék a napirendek előtt, mert olyan fontos esemény, vagy végrehajtandó határozat nem volt, amiről be tudnék számolni.
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves tájékoztatója. A táblázatokat mindenki megkapta. Tájékoztató jellegű előterjesztés, ha valakinek kérdése merült fel, a gazdálkodási előadó tud rá válaszolni.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő:
A táblázat 3. oldalán a kiadások között szerepel az irányító szervi támogatás?
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Az új könyvelési rendszerben finanszírozási kiadásként kell szerepelnie.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A személyi jellegű kiadások jó arányban vannak. A kérdésem az lenne a Jegyző Úrhoz, hogy az iparűzési adó és a gépjárműadó elmaradás miből adódik?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Ennél a két adónemnél már többlet van, azért van a táblázatban kivastagítva megjelölve. Telekadóban és talajterhelési díj bevételben van elmaradásunk. Minden adónál az előző évi teljesítésből indulunk ki a tervezésnél. A telekadónál közrejátszik, hogy 3 személy esetében vissza kelet fizetni 5 évre visszamenőleg a befizetett adót, mert a telkük a HÉSZ szerint nem építőtelek, így nem tudjuk adóztatni. A talajterhelési díj bevétel drasztikus csökkenése abból adódik, hogy 2 éve az állam a díj mértékét 120 Ft/m3 mértékről 3600 Ft/m3 mértékre változtatta, ezért egyre többen kötnek rá a csatornára, így ez a bevétel folyamatosan csökken.
Palkovits János polgármester:
A talajterhelési díjnál pedig valaki még futja a köröket, mert pl. csőtörése volt.
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Amit még el szeretnék mondani, hogy a jogszabályi változások miatt már nincs koncepció elfogadási kötelezettség és a féléves és háromnegyed éves beszámoló helyett tájékoztatás van. Ezeket az adatokat minden hónap huszadikáig fel kell adnunk a Magyar Államkincstár felé a K11 rendszerben. A zárszámadási rendelet lesz a kötelező tavasszal.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, térjünk át a 2. napirendi pontra.
Bizottságok megválasztása. A Pénzügyi Bizottság megválasztását a törvény előírja. A legutóbbi ülésen megbeszéltük, hogy Jogi és Ügyrendi, valamint Szociális Bizottságot állítunk még fel. Beszéltünk arról is, hogy kiket javasolnánk. A Szociális Bizottságnál 2 külsős tagot javaslunk, arról is szavazni kell. Mindketten az egészségügyben dolgoznak.
Feltenném szavazásra a Szociális Bizottság külsős tagjának Őr Máriát. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében őt választotta a testület a Szociális Bizottság külső tagjának. Kérem a T. Képviselőket, a határozati javaslatról ezzel a kiegészítéssel egyben szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
127/2014. (XI. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos képviselő-testülete a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjaivá a következő személyeket választotta meg:    
                                  
Elnök:            Wild Róbert Ferenc
Tag:                Szentesi Ervin
Külsős tag:     dr. Kecskés Katalin
                       
Fertőrákos képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság tagjaivá a következő személyeket választotta meg:  
 
Elnök:            Huber Hedvig Erzsébet
Tag:                Csóka Zoltán Józsefné
Külsős Tag:   Majorosné Nagymarosi Rita
                                  
Fertőrákos képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjaivá a következő személyeket választotta meg:  
 
Elnök:            Csóka Zoltán Józsefné
Tag:                Hatos Csaba
Külsős tag:     Őr Mária
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: folyamatos
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Jogszabályi előírás miatt kötelező a felülvizsgálat. Minden képviselőnek kiküldtük a tervezetet és vártuk a módosító javaslatokat. Az Alpolgármester Úrral és a Jegyző Úrral átbeszéltük a tervezetet és azt terjesztettük elő. Van-e valakinek észrevétele?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendeletet.
A 7/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Törvényi előírás a nemzetiség önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő:
Három észrevételem volt a szöveggel kapcsolatosan. A 3.4 pontban a 100.000 forintot el nem érő szövegrészt értelmezni és módosítani, 4.1 pontban a mondat nem volt befejezve, 5.3 pontban a 2. mondat ki lett húzva.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A kért módosításokat átvezettük a szövegen.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
128/2014. (XI. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat és a Német Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást és azt elfogadja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodást aláírja.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Fertő-Hanság Nemzeti Park kérelme. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A kerékpárút nem engedélyköteles szakaszára már meg van a kivitelező. A Fő utcai szakaszra most lesz kiírva a közbeszerzés. Az önkormányzat egy korábbi döntésének megfelelően vállalta az 5 + 21 darab parkolóhely kialakítását a Polgármesteri Hivatallal szemben, illetőleg az ún. középső parknál. A kőfejtővel szembeni buszöböl tervezés alatt van, annak közbeszerzése ebben nincs benne.
Szentesi Ervin képviselő:
A korábbi testület úgy döntött, hogy a járda rekonstrukciót sem csináltatja meg a Fő utcán, mert nagy szinteltérések vannak. A pénz rendelkezésre áll. Ezt egy jó döntésnek tartom.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2014. (XI. 25.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Fertő-tó körüli kerékpáros hálózat fejlesztése” című projekttel kapcsolatosan Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatójának 2014. november 12. napján kelt levelét és az alábbi döntést hozza:
 
  1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy ajánlatkérőként részt kíván venni „A Fertő-tó körüli kerékpáros hálózat fejlesztése” című, NYDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 számú projekt keretében az engedélyköteles építési munkákra kiírandó közbeszerzési eljárásban.
 
  1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Palkovits János polgármestert delegálja a közbeszerzés bíráló bizottságába.
 
  1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint közös ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a Fertőrákoson megvalósuló építési munkálatok fedezetét (Fertőrákos Fő utcán 5+21 parkolóhely kialakítása) az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja, mely „A Fertő-tó körüli kerékpáros hálózat fejlesztése” című, NYDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 számú projekt keretében az engedélyköteles építési munkálatokra kiírandó közbeszerzési eljárás tárgyát képezik, de a projektben nem elszámolható engedélyköteles munkának minősülnek.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat aláírja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot tájékoztassa.
 
Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2015. március 31.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Út a szabadságba projekt. Jó ideje megy a hercehurca. Az EUTAF ellenőrzés során kiderültek bizonyos átfedések. Egy helyen volt a rendezvény, ezt is kifogásolták. A vizsgálatuk alapján 25 %-ot kell visszafizetnünk.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A KT döntést az előző testület hozta. Az volt a probléma, hogy egy helyen volt a rendezvény, az egészet Sopron rendezte. Társszervezők voltunk, a szervezés hiányosságaiból adódó problémák miatt kell fizetnünk.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A VÁTI volt a projekt finanszírozója. A pénzügyi elszámolás is rendben zajlott, kifizették az igényelt összeget. A 2014. évben az EUTAF jelent meg egy utóellenőrzésre nálunk és Sopronban is. Kifogásolták, hogy átfedések vannak a 3 árajánlattevő között, valamint azt, hogy az ajánlatkérés és beadás időpontja között kevés idő állt a cégeknek rendelkezésre. Sopron intézett mindent, mi csak társszervezők voltunk. Kifogásolták azt is, hogy a rendezvény egy időpontban egy helyszínen volt és nem lehetett egyértelműen elkülöníteni. Először arról volt szó, hogy mi pénteken rendezünk, utána szombaton Sopron. Mivel pénteken valószínűleg nem tudtuk volna megtölteni a teret, ezért állapodtunk meg abban, hogy egy időpontban, de elkülönített helyszínen tartjuk a rendezvényt. Mi az út jobb oldalán szerettünk volna, de a TAEG odatelepíttet egy játszóteret, illetve a buszoknak ott kellett megfordulniuk, így a fertőrákosi rendezvény is a piknik területén volt. Kifogásolták a buszokat is, hogy azok nem voltak teljesen elkülönítve. A buszjárat Sopronból jött, kijött Fertőrákosra és utána ment ki egy körben a piknik területére.
A VÁTI ezeket a módosításokat elfogadta és a projekt költséget kifizette.
Ezekre a felvetésekre írásban válaszoltunk, amiket az EUTAF nem fogadott el. Sopron még egy személyes egyeztetést is kért, de azon sem érték el, hogy csökkentsék a visszafizetendő összeget. Mi is, Sopron is 25 %-ot fizetünk vissza.
Az összeg visszafizetésének határideje a mai nap, de mivel költségvetési tartalékból kell kifizetnünk, ehhez a testület minősített többséggel hozott határozata szükséges. Amennyiben elfogadják a határozatot, a holnapi napon utaljuk az összeget.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
130/2014. (XI. 25.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 2014. október 27. napján kelt Ellenőrzési jelentésében, valamint az Irányító Hatóság 2014. november 7. napján beérkezett levelében leírtakat és az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013 keretében „Út a szabadságba” című projekt kapcsán tartott ellenőrzés során feltárt hiányosságok miatt megállapított 3682,08 Euro összeget visszautalja az Irányító Hatóság bankszámlájára.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a megállapított összeg átutalására.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2014. november 26.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Tavaly is meg lett kötve a társulási megállapodás. Minden évben új megállapodás szükséges, melyben idén is kistelepülési kedvezményt állapítottak meg.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Javaslom, hogy a testület bízza meg a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Sopronnal a szavazati arányok megváltoztatására. Sopron rendelkezik 6 szavazattal, a 4 kistelepülés 1-1 szavazattal. A korrekt az lenne, ha ugyanannyi szavazata lenne, mint a 4 településnek összesen. Sopronnak szüksége van ránk a 20 milliós plusz normatíva miatt.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A tavalyi évben sikerült elérni a kistelepülések polgármestereinek, hogy a minősített többséghez ne 6 szavazat, hanem 7 szavazat legyen szükséges. Futottunk köröket az ügyben is, hogy esetleg Lövő, vagy a Fertőd által fenntartott társuláshoz csatlakoznánk. Lövő kiszámolta és drágább lett volna a csatlakozásunk és utána még megkaptuk a kistelepülési kedvezményt is, amit a jövő évre is megkapunk.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Így ez egy áldemokrácia.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2014. (XI. 25.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás 2015. évre kötendő Társulási Megállapodás tervezetét és azt változatlan tartalommal elfogadja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodását aláírja és felkéri, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe a tagdíj összegét szerepeltesse.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2014. december 31. és 2015. február 28.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Köszönöm. A Boglárhegyi Építőközösség kereste meg önkormányzatunkat, hogy a 2004. évben megkötött együttműködési megállapodást újítsuk meg. A megállapodást én nem tartom szükségesnek, mert annak egy része már értelmét vesztette, mint például a tervezésre vonatkozó rész, a többit pedig a jogszabályok tartalmazzák. A személyesen tartott megbeszélésünkön azonban jelezték, hogy ezt ennek ellenre szeretnék, hogy a tagok felé tudják ezt kommunikálni, és ettől esetleg a belépések és befizetések fellendülnének. A megbeszélésen szó esett a hozzájárulás befizetéséről és beszedéséről. Egyeztettem a vízmű jogászával és a jogszabályok értelmezése után arra jutottunk, hogy az építőközösség nem szedhet hozzájárulást 10 évig, mint korábban, mert a jogszabályi változások miatt az elkészült beruházást, próbaüzem után 30 napon belül át kell adni tulajdonba az önkormányzatnak. Az önkormányzat pedig üzemeltetésbe adja a vízműnek. Véleményem szerint arra, ami nem az övé, az építőközösség nem szedhet hozzájárulást. Ebben az esetben mi szednénk ugyanazt az összeget, azt elkülönítve kell kezelnünk és azt egy megállapodás szerint arra a terültre forgatnánk vissza. Ezt a részt az építőközösség nem fogadja el, szerintük szedhetik a hozzájárulást 10 évig. Ez ügyben még folynak az egyeztetések. Itt a 2 variáció közül kell majd esetleg dönteni. A 37 rákötés cseréje pedig Fertőrákos belterületén szükséges, azt előírta a vízmű az építőközösségnek. Erről a korábbi testület hozott egy határozatot, melyet visszavont. Ebben az szerepelt, hogy a kb. 7 millió Ft + ÁFA összeget Fertőrákos a vízműnél lévő bérleti üzemeltetési pozitívumunk terhére a vízművel valósíttatja meg. Ezt a vízmű Szakértői Bizottsága tárgyalta és támogatta is, de a 2015. évi tervükben nem szerepel. A pozitívummal kapcsolatosan kb. 1 éve van bizonytalanság. A vízmű nyilatkozott, hogy 71 millió forintos plusszunk van, ami természetesen nem áll rendelkezésre pénzben. Ezt ők számítási hiba miatt sokallják, de nem érkezett más felkérés egyeztetésre, vagy új számítás. A törvényi változások miatt azonban ezt az összeget, mind a negatív összegeket is 2015. december 31-ig ki kell nullázni. Ez azt jelenti, hogy Fertőrákos jó tárgyalási pozícióban van.
Jelen előterjesztés arról szól, hogy ezt a 37 bekötést a vízmű csinálja meg a bérleti pozitívum terhére és a 2015. évben.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Korábban erről már volt testületi határozat. Az ott lakók bizalmatlanok az önkormányzat felé. Bevállalhatjuk, hogy az elkülönített pénzt arra a területre fordítjuk. Ez lehet egy megállapodás tárgya, mely köti a testületet.
Palkovits János polgármester:
Az építőközösség nagyon nehezen tudja összeszedni a tagságot. Az önkormányzat mellette van a beruházásnak. Az építőközösség vezetősége részéről érthető, hogy megállapodást szeretnének kötni.
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Még egy kört kellene futni, mert a Magyar Államkincstár legutóbbi tájékoztatóján az hangzott el, hogy ezeket a beszedett hozzájárulásokat utalni kell a MÁK számlájára.
Makovnik Péter:
Köszönöm a szót. Véleményünk szerint ránk nem vonatkozik a Jegyző Úr által elmondottak azon része, hogy nem szedhetjük a hozzájárulást, mert a jogszabályi változás előtt már létrejött a közösségünk. Megállapodásra szükség lenne, hogy a tagság felé tudjuk az kommunikálni, hogy az önkormányzat a beruházás mellett van, ha nem szedhetjük, akkor pedig a beszedett pénz sorsáról. Ez egy „politikai nyilatkozat” lenne az önkormányzat részéről.
Palkovits János polgármester:
A képviselőkön az látom, hogy a beruházást mindenki támogatja. ha az önkormányzat szedi be a hozzájárulást, azt nem akarja lenyelni. Akkor abból épülhetne út, járda stb.
Wild Róbert képviselő:
Mindegy ki szedi be a pénzt, azt arra a terültre fordítanánk. A többi technikai dolog. Erre garanciát kell adni.
Szentesi Ervin képviselő:
A boglárhegyi telektulajdonosokkal van a gond. Nagyon fafejű emberek vannak ott. Ha több mint a fele befizetné, akkor a többi is belátná.
Németh Géza:
Sajnos sokan vannak spekulánsok, akik kivárnak.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A módosító javaslatom a következő, mely kerüljön bele a határozatba:
„Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a Boglárhegyi Építőközösséggel 2004. 11. 30. napján kötött megállapodásának tartalmát aktualizálja és ezzel az új tartalommal új megállapodást kíván kötni.”
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a módosító javaslatról. Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 7 igen szavazattal elfogadtuk.
Kérem szavazzunk a módosított határozati javaslatról.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
132/2014. (XI. 25.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Boglárhegyi Építőközösség Fertőrákos Boglárhegyen megvalósuló új ivóvíz gerincvezeték szakaszának és Fertőrákos belterületén lévő 37 darab fogyasztói leágazás cseréjéről szóló kérelmét, és azt támogatja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy a Soproni Vízmű Zrt. felé jelezze, hogy a Soproni Vízmű Zrt. a beruházást az önkormányzat bérleti-üzemeltetési bevételei terhére a 2015. évben valósítsa meg.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a Boglárhegyi Építőközösséggel 2004. 11. 30. napján kötött megállapodásának tartalmát aktualizálja és ezzel az új tartalommal új megállapodást kíván kötni.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Boglárhegyi Építőközösséget a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2014. december 31.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Évente egyszer kötelező közmeghallgatást tartani. Ezt a következő rendes KT ülés elé tennénk.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
133/2014. (XI. 25.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást hív össze.
 
A közmeghallgatás időpontja:        2014. december 16. napján 16.00 óra
 
A közmeghallgatás helyszíne:         Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal I. emelet,
9421 Fertőrákos, Fő utca 139.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjáról és helyszínéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2014. december 1.
 
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk.
Kmf.
Palkovits János                                                          dr. Nagy Attila
                        polgármester                                                                     jegyző