KT jkv. 2014.12.16.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
23/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. december 16-án 17.00 órakor megtartott képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Palkovits János polgármester,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Hatos Csaba képviselő,
Huber Hedvig Erzsébet képviselő,
Szentesi Ervin képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
 
Palkovits János polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Wild Róbert Képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A meghirdetett napirendi pontokon túl 2 napirendi pontot halaszthatatlanként terjesztünk elő, az egyik a Sopron és Térsége Önkormányzat Társuláshoz való csatlakozás, valamint az általános iskolai igazgatói pályázat véleményezése. Az SzMSz alapján erről a testületnek vita nélkül kell határoznia, hogy felvehetők-e napirendek közé. Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag felvette a napirendi pontok közé a 2 halaszthatatlan előterjesztést. Tekintettel arra, hogy Kettinger Úr és Popescu Úr képviselője is jelen van a teremben, kérem a képviselőket, hogy ezt a 2 napirendi pontot 2. és 3. napirendként tárgyaljuk. A Jegyző Úr az Ágay Edith féle előterjesztést és a településképi rendeletről szóló előterjesztést visszavonta.
Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
137/2014. (XII. 16.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i nyílt testületi ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
 
 1. Feketéné Baranyai Katalin kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 1. Kettinger Attila ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 1. Gheorge Popescu ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 1. Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal egyik helyiségének (Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat) szigetelésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 1. Temető nyilvántartás digitalizálására beérkezett árajánlatról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 1. Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról szóló 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
 1. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 1. Helyi önkormányzati út átadásáról és országos közút egy részének megosztása után annak átvételéről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 1. Az önkormányzat által bérbeadott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
                                  
 1. A képviselő-testület 2015. évi munkaterve.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 1. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 1. Meggyesi úti behajtási engedélyek.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 1. Pozsonyi út egy részének kisajátítása, illetve a Fertőrákos belterület 1841/2 hrsz. ingatlan hasznosítása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 1. Pfeifer Jánosné kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
 1. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásba való belépésről szóló szándéknyilatkozat elfogadása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: azonnal
Palkovits János polgármester:
Mielőtt rátérnénk a napirendi pontokra a lejárt határidejű határozatokról tájékoztatnám a képviselőket.
129/2014. KT határozatot továbbítottunk a Fertő-Hanság Nemzeti Park részére, várjuk a további fejleményeket.
130/2014. KT határozatban előírt pénzt visszautaltuk.
131/2014. KT határozat alapján a Társulási megállapodást aláírtam.
132/2014. KT határozat alapján a Vízmű részére továbbítottuk a kérést, akik felterjesztették a Szakértői Bizottság részére.
Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. megállapítom, hogy a Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Mielőtt rátérnénk a napirendi pontokra, Őr Mária a Szociális Bizottság külső tagja jelen van, így az eskütételére most kerülne sor.
Őr Mária a Szociális Bizottság külső tagja leteszi az esküt.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, a PB megtárgyalta, átadom a szót.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és 3 igen szavazattal azt javasolja a testületnek, hogy 6 hónapon keresztül a 45.000 forintos nettó megbízási díjból 30.000 Ft vállaljon az önkormányzat.
Őr Mária védőnő:
Védőnőként ismerem a családot, belelátok az életükbe egy kicsit. A szülők beleegyeztek abba, hogy a beszámolómban szereplő adatokat közöljem. Még egy évig nagy szükségük lenne a gondozóra. Éjszaka és hétvégén van segítségük, de a nagyszülők is még dolgoznak, az ötvenes éveikben járnak. Van családi segítség, de emellett is elkél a gondozó segítsége. A gyerekek 6 hónap múlva járni fognak, ember legyen a talpán, aki három felé tud szaladni utánuk. Az orvoshoz elvinni is három ember kell. Anyagilag is nagy megterhelés, napi 15-20 pelenka fogy, ennek havi költsége kb. 22.000 Ft, az ételt ők főzik, a hozzávalókat megtermelik, de így is a tápszer havi költsége 18.000 Ft. Családi pótlék 48.000 Ft. Gyerekülésből a legolcsóbb 30.000 Ft, de ebből is 3 kell. Sok a kölcsönbútor és ruha, de így is sok a kiadás. A gondozónő 45.000 forintjából elmegy 10.000 Ft buszbérletre. A szülők köszönnek minden segítséget, ezt nem azért mondtam el, mert keveslik a PB javaslatát.
Palkovits János polgármester:
Kíván-e az érintett is hozzászólni.
Feketéné Baranyai Katalin:
Köszönöm, a védőnő mindent elmondott.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A döntésünknél sok mindent figyelembe vettünk. Nem tudjuk, hogy a 2015. évi költségvetésünk hogyan alakul. A szociális kiadásokat nagyon megnyirbálják. Úgy terveztünk, hogy egyelőre fél év, utána visszatérünk rá. Tisztában vagyunk azzal, hogy 3 gyermek felnevelése nagy öröm, de nagy feladat is.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A tegnapi PB döntése után azt gondolom, hogy az ott megspórolt 6 x nettó 15.000 Ft, ami kb. 120.000 Ft, az nem lenne megterhelő az önkormányzatnak. Spóroljuk meg ezt valahol máshol.
Palkovits János polgármester:
Én módosítom az eredeti előterjesztésemet azzal, hogy fél éven keresztül nettó 45.000 forintot támogasson az önkormányzat. E mellett a PB javaslatáról is szavazunk. A jegyző Úr kiosztotta a módosító és a PB javaslatait is. Először felteszem szavazásra az én módosított határozati javaslatomat.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
138/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Feketéné Baranyai Katalin 2014. november 5. napján kelt kérelmét és úgy határozott, hogy hat (6) hónapon keresztül havi nettó 45.000 forintos megbízási díjjal (munkáltatói járulékokkal együtt összesen 85.300 Ft) megbízási szerződést köt Kánitsch Tamásné szakképzett ápolóval a 2014. 05. 21. napján született hármasikrek gondozására.
 
A megbízási díj összege a fenti időszakra összesen 511.800 Ft, azaz ötszáztizenegyezer-nyolcszáz forint, melynek időarányos része az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 28.) önk. rendelet K2 és K12 rovatszáma terhére kerül kifizetésre.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa és a megbízási szerződést aláírja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésében a megbízási szerződésből adódó kifizetés időarányos részét szerepeltesse.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2014. december 20., illetve 2015. június 30.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Kettinger Attila telekvásárlási kérelem. Templom alatti területről van szó. HÉSZ alapján akkor beépíthető építő telek, ha ezt a 251 négyzetmétert az önkormányzat eladja a részükre. Az értékbecslést elkészítettük, 267.000 Ft-ról szól. Felmerült, hogy a lakosságot meg kell nyugtatni, hogy a telekalakítás miatt a gyalogút nem lesz megszüntetve. A szomszéddal már beszéltem, hozzájárul, hogy egy lépcső legyen kialakítva, így használható lesz a gyalogút. De bármelyik szomszéd mondhatja azt, hogy lezárja a területét, mert a gyalogút magánterületeken megy át. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Az SzMSz alapján név szerinti szavazás szükséges.
Palkovits János                       Igen
Csóka Zoltán Józsefné                        Igen
Dr. Ecsédi Károly                   Igen
Hatos Csaba                            Igen
Huber Hedvig Erzsébet                       Igen
Szentesi Ervin                         Igen
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
139/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kettinger Attila Nagycenk, Játszótér 5. szám alatti lakos 2014. szeptember 20. napján kelt kérelmét, és úgy határozott, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, Fertőrákos belterület 888/3 helyrajzi számú ingatlan Bunyevácz Földmérő Kft-t (9400 Sopron, Napos utca 2.) által kimért 251 négyzetméterét a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2014. december 8. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő összegben, 267.000 Ft, azaz kettőszázhatvanhétezer forint összegben ajánlja fel értékesítésre.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a kérelmező figyelmét, hogy az elidegenítésből származó költségeket (így különösen az ügyvédi munkadíj és földhivatali eljárási költségek) a kérelmezőnek kell teljes körűen vállalnia.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az adásvételi szerződéseket aláírja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az adásvételi szerződés után az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) rendelet mellékletét képező vagyonkatasztert megfelelően módosítsa.
 
Felelős: Palkovits János polgármester és dr. Nagy Attila Jegyző.
Határidő: 2015. január 31. és 2015. február 28.
Kettinger Tibor:
Köszönjük. A terület már 8 éve a fiamé. A testület 7 éve hozott egy olyan határozatot, hogy az építőtelke nem építőtelek már, és erről őt senki sem tájékoztatta. Tavalyig fizették a telekadót, amit a Jegyző Úr visszafizetett, bár 40.000 forinttal kevesebbet. Mi 7 éven keresztül gondoztuk ezt a területet is, ezt a munkát az önkormányzat valahogy elismerhetné.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Az önkormányzat készíttetett egy értékbecslést, ezt kell figyelembe venni. Fertőrákoson ilyen kertvégeket kb. 2000 Ft/négyzetméter áron adnak-vesznek. Ez a kb. 1.000 forintos négyzetméter ár, már méltányos.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Két hozzáfűzni valóm lenne az elhangzottakhoz. A testület nem határozatban hozott döntést a HÉSZ módosításáról, hanem rendeletet fogadott el 2007. évben, amit nem kell minden egyes ingatlan tulajdonossal közölni. Ez ki lett függesztve még az elfogadása előtt, hozzá lehette szólni, javaslatot tenni. A másik a 40.000 forinttal kevesebb visszafizetéséről. Tájékozattuk az adózót, hogy azért fizettünk vissza annyit, mert a kivetésben az egész 2014. év szerepelt, de Önök 2014. évben csak az első félévet fizették be, a második félévet nem, így értelemszerűen azt vissza sem tudtuk fizetni.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Az önkormányzat meghirdette, hogy az önkormányzati telket bérlők megvásárolhatják a bérelt területeket. A bérlő a Kurucokban lévő földre jelentkezett, melyet most is ő bérel. Nem magyar állampolgár, de EU-s állampolgárként 1 hektár földet vásárolhat.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Az SzMSz alapján név szerinti szavazás szükséges.
Palkovits János                       Igen
Csóka Zoltán Józsefné                        Igen
Dr. Ecsédi Károly                   Igen
Hatos Csaba                            Igen
Huber Hedvig Erzsébet                       Igen
Szentesi Ervin                         Igen
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
140/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gheorge Popescu 11500 Bécs, Siebeneichengasse 5/27. szám alatti lakos 2014. szeptember 24. napján kelt kérelmét, és úgy határozott, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló alábbi ingatlanokat – a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2014. december 8. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő összegben – felajánlja értékesítésre:
 
1. Fertőrákos külterület 0124/18 helyrajzi számú ”szőlő” besorolású ingatlan 462.000 Ft, azaz négyszázhatvankettőezer forintos vételáron;
 
2. Fertőrákos külterület 0124/19 helyrajzi számú „gyümölcsös és szántó” besorolású ingatlant 422.000 Ft, azaz négyszázhuszonkettőezer forintos vételáron;
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (szántó, szőlő és gyümölcsös) tulajdonszerzésére speciális szabályok vonatkoznak, különös tekintettel az Európai Unió tagállama állampolgárának termőföld szerzésére, az adásvételi szerződés kifüggesztésére és az elővásárlási jog gyakorlására.
 
A kérelmező az elidegenítésből származó költségeket (így különösen az ügyvédi munkadíj és földhivatali eljárási költségek) teljes körűen vállalja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az adásvételi szerződéseket aláírja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az adásvételi szerződés után az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) rendelet mellékletét képező vagyonkatasztert megfelelően módosítsa.
 
Felelős: Palkovits János polgármester és dr. Nagy Attila Jegyző.
Határidő: 2015. január 31. és 2015. február 28.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A hivatal Kochék felőli oldalán a magas feltöltés miatt a volt adóiroda fala nedves. Hiába van dréncső, a fal felszívja a vizet. A műszaki ellenőr megnézte, 3 árajánlatot bekértük. A PB megtárgyalta.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
141/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban lévő Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat irodája (volt adóiroda) belső szigetelésére beérkezett árajánlatokat és Giczi Zsolt E.V. (9421 Fertőrákos, Ifjúság utca 1.) 2014. 11. 26. napján beérkezett bruttó 236.570 Ft, azaz bruttó kettőszázharminchatezer-ötszázhetven forintos árajánlatát fogadja el az önkormányzat 2014. évi költségvetése K334. sorának terhére.
 
Kivitelezési határidő: 2014. december 31.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a vállalkozási szerződést aláírja és az önkormányzat műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás után a vállalkozó részére a vállalási összeget szabályszerűen kifizesse.
 
Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2015. január 15.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Temető nyilvántartás digitalizálására érkezett egy árajánlat, könnyebb lenne a sírokat nyilvántartani, kezelni. Térképet készítenek és az adatokat feltöltik. Azt is tudnánk kezelni a rendszerben, hogy a sírhelymegváltást befizette-e. A PB megtárgyalta.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Megnéztem a honlapot, a sírfotókat a többi önkormányzat sem kérte, azt nem tartottuk indokoltnak.
Palkovits János polgármester:
Azért gondoltam a sírfotót, mert manapság már idegenforgalmi látványosság a temető.
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem az eredeti határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 3 nem ellenében nem került elfogadásra. Felteszem a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
142/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szakács Bálint EV. (9029 Győr, Szarkaláb utca 9.) 2014. október 28. napján kelt, temető nyilvántartás korszerűsítésére beadott árajánlatát és azt az alábbi tartalommal elfogadja:
 
Temető térkép elkészítése                             bruttó 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint.
Adatok felvitele                                             bruttó   80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint.
Összesen:                                                       bruttó 280.000 Ft,
azaz bruttó kettőszáznyolcvanezer forint.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést kösse meg és a teljesítés után a vállalkozói díjat szabályszerűen fizesse ki.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szerződés költségét a 2015. éves költségvetésben szerepeltesse.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2014. december 31., illetve 2015. február 28.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Felsőoktatási rendelet, erről már korábban beszéltünk, hogy módosítani kell. A JÜB megtárgyalta.
Szentesi Ervin képviselő:
A JÜB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk.
A rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Felsőoktatási rendelet alapján kiírandó pályázat. A PB megtárgyalta.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB egyhangúlag támogatta azzal a módosítással, hogy ne visszamenőlegesen, hanem 2015. február 1. napjától 5 hónapra járjon az ösztöndíj 25.000 Ft/hó összegben, legfeljebb 3 fő részére.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem a PB által módosított határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
143/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletében foglalt felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázatát és azt a jelen határozat mellékletében szereplő felhívásban foglaltak szerint kiírja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást tegye közzé, valamint a következő rendes Képviselő-testületi ülésre a beérkezett pályázatokat terjessze elő.
 
Felelős:           Palkovits János polgármester
Határidő:       2014. december 20., illetve 2015. január 27.
Pályázati kiírás jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A 2013. évben megtörtént a templomtól a Rákos patak hídjáig az út egyik oldalának a padkarendezése, parkolóhelyek és 2 darab autóbuszöböl kialakítása, valamint a 2014. évben a település végén a buszforduló és járdaépítés. Mindkét engedélyező határozatban szerepel, hogy a beruházással érintett szakaszon az országos közúttól telekosztással le kell választani a nem országos közúti funkciót. Az első projektben a Fertőrákos belterület 342 hrsz-ből lesz a 342/1 hrsz, ami marad országos közút, a 342/2 hrsz. átkerül az önkormányzat tulajdonába, valamint annak átminősítését helyi önkormányzati úttá nekünk kell intéznünk és természetesen finanszíroznunk. Az út megosztása a vízelvezető árok külső széle és a házfalak közötti részre vonatkozik, ez kerül a mi tulajdonunkba. A másik projekt kapcsán már bonyolultabb a helyzet, mert a 1029/2 hrsz. az önkormányzat tulajdona, azt meg kel osztatni, annak egy részét át kell adni a Magyar Állam tulajdonába, valamint a Magyar Állam tulajdonában álló 1132/10 hrsz-t is meg kell osztatni és annak 2 részét mi vesszük át. Mindkét esetben az átminősítés költségei, valamint a földhivatali átvezetés díjait nekünk kell állnunk. Ehhez az eljáráshoz szükséges ezen KT határozatok elfogadása.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB egyhangúlag támogatta mindkét határozati javaslatot.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk az első határozati javaslatról. Az SzMSz alapján név szerinti szavazás szükséges.
Palkovits János                       Igen
Csóka Zoltán Józsefné                        Igen
Dr. Ecsédi Károly                   Igen
Hatos Csaba                            Igen
Huber Hedvig Erzsébet                       Igen
Szentesi Ervin                         Igen
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
144/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Magyar Állam tulajdonában álló, Fertőrákos belterület 342 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról a Bunyevácz Földmérő Kft. (9400 Sopron, Napos utca 2.) által elkészített változási vázrajzot és hozzájárul a Magyar Állam 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos belterület 342 helyrajzi számú ingatlan megosztása után kialakuló Fertőrákos belterület 342/2 helyrajzi számú ingatlan átvételéhez és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdés szerinti átminősítéséhez helyi önkormányzati úttá.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Fertőrákos belterület 342 helyrajzi számból kialakuló Fertőrákos belterület 342/1 helyrajzi számú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában marad.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fertőrákos belterület 342/2 helyrajzi számú ingatlan helyi önkormányzati úttá történő átminősítését teljes körűen intézze, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására és a szükséges iratok aláírására.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozattal nyilatkozik, hogy az átadás-átvétellel és az átminősítéssel kapcsolatos összes költséget (így különösen a változási vázrajz elkészítése, földhivatalai eljárási díjak, ügyvédi költség, átminősítés díja,) teljes körűen vállalja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozattal nyilatkozik, hogy a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig a Fertőrákos belterület 342/2 helyrajzi számú ingatlan nem idegeníti el, és annak helyi közútként történő fenntartásáról, üzemeltetéséről és kezeléséről gondoskodik.
 
Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2015. május 31.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a második határozati javaslatról. Az SzMSz alapján név szerinti szavazás szükséges.
Palkovits János                       Igen
Csóka Zoltán Józsefné                        Igen
Dr. Ecsédi Károly                   Igen
Hatos Csaba                            Igen
Huber Hedvig Erzsébet                       Igen
Szentesi Ervin                         Igen
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
145/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Magyar Állam tulajdonában álló, Fertőrákos belterület 1132/10 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról és a Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos belterület 1029/2 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról a Bunyevácz Földmérő Kft. (9400 Sopron, Napos utca 2.) által elkészített változási vázrajzot és hozzájárul az alábbiakhoz:
 
a)      A Magyar Állam 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos belterület 1132/10 helyrajzi számú ingatlan megosztása után kialakuló Fertőrákos belterület 1132/46 és 1132/48 helyrajzi számú ingatlanok átvételéhez és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdés szerinti átminősítéséhez helyi önkormányzati úttá.
 
b)      Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Fertőrákos belterület 1132/10 helyrajzi számból kialakuló Fertőrákos belterület 1132/47 helyrajzi számú ingatlan Magyar Állam tulajdonában marad.
 
c)      A Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos belterület 1029/2 helyrajzi számú ingatlan megosztása után kialakuló Fertőrákos belterület 1029/3 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes átadásához a Magyar Állam részére.
 
d)      Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Fertőrákos belterület 1029/2 helyrajzi számból kialakuló Fertőrákos belterület 1029/4 helyrajzi számú ingatlan Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában marad.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fertőrákos belterület 1132/46 és 1132/48 helyrajzi számú ingatlanok helyi önkormányzati úttá történő átminősítését, valamint a Fertőrákos belterület 1029/3 helyrajzi számú ingatlan országos közúttá minősítését teljes körűen intézze, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására és a szükséges iratok aláírására.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozattal nyilatkozik, hogy az átadás-átvétellel és az átminősítéssel kapcsolatos összes költséget (így különösen a változási vázrajz elkészítése, földhivatalai eljárási díjak, ügyvédi költség, átminősítés díja,) teljes körűen vállalja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozattal nyilatkozik, hogy a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig a Fertőrákos belterület 1029/4, 1132/46 és 1132/48 helyrajzi számú ingatlanokat nem idegeníti el, és annak helyi közútként történő fenntartásáról, üzemeltetéséről és kezeléséről gondoskodik.
 
Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2015. május 31.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Az év utolsó KT ülésén születik döntés a következő évi bérleti díjakról. Örülnünk kell, hogy az önkormányzati földterületeket még művelik, bár már sokan vissza adták a földeket. A javaslat szerint a 2015. évben nem emelnénk bérleti díjat.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
146/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások, más ingatlanok, valamint a kül-, és belterületi termőföldek és szőlők bérleti díját a 2015. évben változatlan mértékben tartja fenn.
 
Felelős:           Palkovits János polgármester
Határidő:       2015. január 1., illetve folyamatos
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A következő évi munkaterv. A hónap utolsó keddje szokott lenni, pünkösd hétfő miatt május 25. szerdára tettük az ülés időpontját, decemberben pedig 15-ére.
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
147/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét a mellékletnek megfelelően fogadja el.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: folyamatos
A 2015. évi munkaterv jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Hulladéktársulás keresett meg minket, mint tagot, hogy delegálnunk kell több önkormányzattal közösen a Társulási tanácsba egy főt. Korábban Baltigh Márta Polgármester Asszony volt a delegált tag, most a többi polgármesterrel egyeztetve Horváth Attila Fertőhomok polgármesterét delegálnánk.
Amennyiben nincs kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
148/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. november 24. napján kelt levelét és a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási tanácsába Horváth Attilát, Fertőhomok polgármesterét delegálja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Újra téma, hogyan lehetne ezt az utat használni. Összedugtuk újra a fejünket és az eredeti határozati javaslat helyett egy újat készítettünk, amit mindenki megkapott. Az osztrák és a magyar állam is tárgyal a határátkelőhelyek megnyitásáról, ezért ezt az utat akár a Magyar Állam is átveheti majd. A tegnapi napon volt itt a Fertőmeggyesi polgármester, akivel többek között erről is beszéltünk. Ezt a módosítási javaslatot teszem a vizsgálat tárgyává.
Szentesi Ervin képviselő:
Minden fertőrákosi lakos megkaphatja az engedélyt, én ezt már régóta szorgalmazom.
Palkovits János polgármester:
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a behajtási engedély a határ gépkocsival történő átlépésére nem jogosít. Az engedélyek 2015. 01. 01-től lennének kiadva
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB elnök:
Javaslom, hogy a határozati javaslat első bekezdését így módosítsuk „kérelemre behajtási engedélyt kaphat”. Így egyértelmű.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra ezzel a módosítással. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
149/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Meggyesi úton (Fertőrákos külterület 0102/2 hrsz. és 034 hrsz.) az Újhegy felső utáni szakaszra az alábbi személyeknek, kérelemre, behajtási engedélyt adhat:
 
a)      Kisvonatot üzemeltető vállalkozó részére,
 
b)      Lovaskocsik részére azzal, hogy a működésből keletkezett szennyeződést a behajtási engedéllyel rendelkező eltakarítani köteles,
 
c)      Polgármester és Jegyző részére,
 
d)      Önkormányzat tulajdonában álló tehergépkocsi, valamint traktor és pótkocsi részére,
 
e)      Az önkormányzat fenntartásában álló Mithrasz szentélyben dolgozók részére a Mithrasz szentély nyitvatartásának idejére,
 
f)       Fertőrákosi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy részére.
 
g)      Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság részére, melynek Fertőrákoson van a székhelye és Fertőmeggyesen, vagy Ruszton van telephelye.
 
h)      Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság részére, melynek Fertőmeggyesen, vagy Ruszton van a székhelye és Fertőrákoson van telephelye.
 
i)        A polgármester egyedi esetben – legfeljebb 10 napra – kiadhat behajtási engedélyt.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a behajtási engedéllyel rendelkezők figyelmét, hogy a kiadott behajtási engedély gépkocsival történő határátlépésre nem jogosít.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Soproni Rendőrkapitányságot tájékoztassa, valamint a behajtási engedélyek kiállításáról és nyilvántartásáról gondoskodjék.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2015. január 1. napjától folyamatosan
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Az előterjesztést mindenki megkapta, a Kiss féle telek és a Pozsonyi út kiegészítése a Borsos féle telekből. A 181/2 hrsz-ből Sopron részét ingyenesen átvennénk, a HÉSZ-be ide áttennénk az utat, ezért cserébe a 613 négyzetméter a Pozsonyi úthoz mi vásárolnánk meg. Dr. Simon Alpolgármester Úrral beszéltem, januárban ülnénk le tárgyalni. Borsos Úrral is tárgyaltunk, gondolkodik az árajánlaton. A PB megtárgyalta az előterjesztést.
Dr. Ecsédi Károly képviselő elhagyja az üléstermet.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
150/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos belterület 1841/1 helyrajzi számú, valamint a Fertőrákos külterület 075/1 helyrajzi számú ingatlanok rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:
 
 1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fertőrákos külterület 075/1 helyrajzi számú ingatlan Bunyevácz Földmérő Kft. (9400 Sopron, napos utca 2.) által kimért területéről készíttessen értékbecslést és ennek birtokában tárgyaljon az érintett ingatlan tulajdonosaival a megvásárlásáról.
 
 1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások menetéről a következő rendes Képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a testületet.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2015. február 28.
dr. Ecsédi Károly képviselő visszaérkezik az ülésterembe.
 
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Pfeifer Jánosné kérelme. Mindenki előtt ismert a téma. A PB megtárgyalta az előterjesztést.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta az ügyet. Sok tartozást halmoztak fel, a PB egyhangúlag nem javasolta az új bérleti szerződés megkötését. Jogszerűnek tartjuk a felmondást. 26.000 Ft/hó összeget kellett volna fizetniük és ezt sem teljesítették. Nem zárkózunk el az új bérleti szerződéstől, de a felhalmozott tartozásukat ki kell egyenlíteniük. Nem szeretnénk több évig húzni, a bérlő sokszor tett a tartozás kifizetésére ígéretet, de nem teljesítette. Három hónapon belül fizessék ki a tartozásukat, akkor lehet új bérleti szerződésről beszélni. Ha kiürül az ingatlan, akkor értékesíthetővé válik.
Szentesi Ervin képviselő:
És addig?
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Jogcím nélküli használóként jelenleg sem bérleti díjat, hanem azzal azonos mértékű lakáshasználati díjat kell fizetniük.
dr. Nagy Attila jegyző:
Sokadik olyan jellegű kérelmükkel fordultak az önkormányzathoz, melyben vitatják a felhalmozott tartozásukat. A pénzügyes kollégám idén is átnézte az önkormányzat könyvelését és a kérelmező által benyújtott igazolásokat és mindent rendben talált, minden egyes befizetés természetesen lekönyvelésre került, a tartozás összege pontos.
Palkovits János polgármester:
A cél az, hogy adjunk nekik még egy esélyt a tartozás rendezésére. A PB javaslata szigorúbb, de ezt teszem fel szavazásra. Amennyiben nincs több kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
151/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő Fertőrákos, Felsőszikla sor 28. volt bérlőjének, Pfeifer Jánosné 2014. november 2. napján kelt kérelmét és az alábbi döntést hozta:
 
 1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmezővel a fenti ingatlanra új bérleti szerződést abban az esetben köt, amennyiben a kérelmező fennálló 898.480 Ft, azaz nyolcszázkilencvennyolcezer-négyszáznyolcvan forint elmaradt lakbér és lakáshasználati díj tartozását jelen határozat közlésétől számított három (3) hónapon belül teljes egészében megfizeti az önkormányzat részére.
 
 1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, amennyiben a teljes tartozás befizetése megtörténik, a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre terjessze elő a bérleti szerződés tervezetét.
 
 1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a kérelmező a teljes tartozását a megadott határidőig nem fizeti meg az önkormányzat részére, a bérleti szerződés felmondásának érvényessége megállapítására és a lakás kiürítése érdekében bírósági eljárást kezdeményezzen és erről a Képviselő-testületet a fizetési határidőt követő következő rendes testületi ülésen tájékoztassa.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2014. december 20., illetve 2015. március 31.
Szentesi Ervin képviselő távozik az ülésteremből.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Holnap lesz társulási ülés, ezért lett halaszthatatlanként előterjesztve. Január 1-től, vagy július 1-től lehet belépni, de a belső ellenőrzés miatt január 1-től kellene visszalépnünk. Az eddigi belső ellenőrünk 2015. évre nem vállalja, akiket megkerestünk, a 2015. évi változások miatt nem vállalják a belső ellenőri feladatok ellátását. Amennyiben nincs kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
152/2014. (XII. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2015. évre szóló belső ellenőri feladatairól szóló előterjesztést és kinyilvánítja szándékát a Sopron és Térsége Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra 2015. január 1. napjával.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sopron és Térsége Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról tárgyaljon és felkéri, hogy a következő rendes testületi ülésre a társulási megállapodást terjessze elő.
 
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2015. január 31.
 
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk.
Kmf.
Palkovits János                                                                dr. Nagy Attila
                          polgármester                                                                   jegyző