KT jkv. 2015.03.03.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS

5/2015.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. március 3. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi nyílt ülésen.

Jelen vannak:

Palkovits János polgármester,

Csóka Zoltán Józsefné képviselő,

Szentesi Ervin képviselő,

Wild Róbert Ferenc képviselő,

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.

Palkovits János polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Rendkívüli testületi ülésre kerülne sor, bár azt szerettük volna, ha minden belefér a rendes testületi ülésekbe, de a csúszás nem a mi oldalunkon volt. A hulladéktársulás egy pályázatot adott be, melynek a határideje szoros, a következő rendes testületi ülést nem tudtuk volna megvárni. Az eredeti pályázat a hulladéklerakóra 6 milliárd forint volt, ezt az összeget akkor csökkenteni kellett, ezért kivették belőle a gépbeszerzéseket, remélve, hogy erre később nyílik majd egy új pályázat. Most erről a pályázatról van szó.

Kérem, szavazzunk a napirendi pontról.

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

24/2015. (III. 3.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 3-i nyílt rendkívüli testületi ülésén az alábbi napirendi pontot fogadta el:

  1. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kérelme.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

Felelős: Palkovits János polgármester

Határidő: azonnal

Palkovits János polgármester:

Térjünk rá a napirendi pontra. A bevezetőmben már elmondtam, hogy miről van szó, a pályázat határideje miatt keltett ezt a rendkívüli KT ülést összehívni. Az előterjesztést és a megvalósítási tanulmányt mindenki megkapta. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról.

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

25/2015. (III. 3.) KT határozata

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzések című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0037 számú projekt megvalósíthatósági tanulmányában szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, továbbá hogy a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást tájékoztassa.

Felelős: Palkovits János polgármester

Határidő: 2015. március 10.

Palkovits János polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom.

Kmf.

Palkovits János                                                                     dr. Nagy Attila
  polgármester                                                                             jegyző