KT jkv. 2015.04.28 (Nyílt)

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS

9/2015.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. április 28. napján 16.00 órakor megtartott rendes képviselő-testületi nyílt ülésen.

Jelen vannak:

Palkovits János polgármester,

Csóka Zoltán Józsefné képviselő,

Hatos Csaba képviselő,

Huber Hedvig Erzsébet képviselő,

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.

Palkovits János polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket. Többen jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen, de megállapítom, hogy az ülés így is határozatképes.

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

46/2015. (IV. 28.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 28-i nyílt rendes testületi ülésén az alábbi napirendi pontot fogadta el:

  1. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

  1. Májer János kérelme.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

  1. A fertőrákosi vízimalom ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezése.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

  1. A Fertőrákos Strand utca közvilágítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

  1. Az önkormányzat intézményeinek 2015. 06. 01. fordulónappal új vagyonbiztosítás megkötéséről szóló döntés.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

  1. Fertőrákos Határ út karbantartására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

  1. A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 5/2013. (III. 26.) Ör. módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

  1. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

  1. Egyebek

Felelős: Palkovits János polgármester

Határidő: azonnal

Palkovits János polgármester:

Mielőtt rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására, a beszámolómat mondanám el.

Lejárt határidejű határozatok:

35/2015. (III. 31.) KT határozata Mithrasz szentély nyitvatartásáról a személyzet beosztásáért felelős személy (Orbánné Kalmár Judit) tájékoztatva lett.

36/2015. (III. 31.) KT határozata Szerdahelyi Zoltánné a Mithrasz szentéllyel kapcsolatos kérelmében született döntésről tájékoztatva lett.

37/2015. (III. 31.) KT határozata Nagy János ingatlanvásárlási kérelméről szóló döntésről tájékoztatva lett, az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van.

38/2015. (III. 31.) KT határozata Megyeri Milán a kérelmében született döntésről tájékoztatva lett.

39/2015. (III. 31.) KT határozata Szabó Péter a kérelmében született döntésről tájékoztatva lett.

42/2015. (III. 31.) KT határozata NÖ tájékoztatva lett a támogatásról, a támogatásról és annak felhasználási módjáról a kétoldalú szerződés aláírásra került.

43/2015. (III. 31.) KT határozata címer használat engedélyezéséről a kérelmező tájékoztatva lett.

Legutóbbi rendes KT ülés óta történt fontos események:

2015. 04. 17. Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlés

Soproni Vízmű Zrt-t a jogszabályok kötelezik vagyonértékelés elvégzésére az év végéig. Nyomásfokozók okafogyottá váltak, azt több helyen nem üzemeltetik, ezért azok a könyvekből kivételre kerültek. Vízmű javasolta, hogy az általa üzemeltett 3 rendszer (Regionális, Sopron térségi, Fertő menti) közül a Regionális Vízműből vásárolja meg a bérleti díj terhére Nagycenk, Pereszteg és Nagylózs által megkapott részt és így megvalósult 3 víziközmű rendszer vagyonjogi összevonására lehetőség legyen.

2015. 04. 20. Közétkeztetési pályázat beadási határideje letelt, 1 pályázat érkezett.

Palkovits János polgármester:

Aki a beszámolót és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy a beszámoló 4 igen szavazattal elfogadásra került. Térjünk át az első napirendi pontra. A zárszámadási rendelet számaiból az látszik, hogy a gazdálkodásban fennakadások nem voltak, hitelfelvétel nem történt, az intézmények gazdaságosan működtek. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

A PB megtárgyalta az előterjesztést és azt támogatta.

Palkovits János polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a rendelet-tervezetről.

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2014. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 6/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Palkovits János polgármester:

Térjünk át a következő napirendi pontra. Májer János január 27-én kelt kérelmével fordult az önkormányzathoz. Földmérővel kimérettük a területet, a kérelmező földjén keresztül járnak az emberek, akik az Újhegy felsőt használják. Az előterjesztés az eredeti állapot helyreállítását tartalmazza. Fák nőttek az út helyén, az szükséges, hogy a fákat, bokrokat kivágassuk és az utat elegyengessük. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

A PB megtárgyalta az előterjesztést és azt támogatta. Jogos a kérelem.

Májer János:

Ez mennyi időbe telik?

Palkovits János polgármester:

A bokrokat, fákat a dolgozóink kivágják, de az út rendbetételére vállalkozókat kell keresni, árajánlatokat kérni és erről is a testületnek kell majd dönteni, de mihamarabb intézzük.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

De az garantálni nem tudja a testület, ha megcsináltatjuk az utat, akkor az emberek melyik utat fogják használni.

Palkovits János polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk az első határozati javaslatról.

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

47/2015. (IV. 28.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Májer János (9421 Fertőrákos, Felsőszikla sor 2.) 2015. január 27. napján kelt kérelmét és azt támogatja.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fertőrákos külterület 042 hrsz. önkormányzati út 041/6 hrsz. és 043/35 hrsz. közötti részén lévő növényzetet az önkormányzat alkalmazásában álló gondnokokkal irtassa ki és a növényzet kiirtása és a terület kitisztítása után az utat jelölje ki.

Felelős: Palkovits János polgármester.

Határidő: 2015. július 31.

Palkovits János polgármester:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

A vízimalom átvétele volt már téma korábban is, az önkormányzat lát benne fantáziát. A határozati javaslatban benne van, hogy pályázati forrásból tudjuk az épületet felújítani. Fontos, hogy egy ilyen érték látogatható legyen. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

A PB megtárgyalta az előterjesztést és azt támogatta azzal, hogy ha nyerünk egy pályázaton, akkor tudjuk vállalni az épület felújítását.

Palkovits János polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Tekintettel arra, hogy vagyonról van szó, név szerinti szavazás szükséges.

Palkovits János Igen

Csóka Zoltán Józsefné Igen

Hatos Csaba Igen

Huber Hedvig Erzsébet Igen

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

48/2015. (IV. 28.) KT határozata

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Fertőrákos belterület 863 helyrajzi számon felvett, kivett udvar és turistaház és gazdasági épületek megnevezésű, 1745 négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

Az ingatlant Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.); 13.)-14.) pontjaiban meghatározott helyi közművelődési tevékenység támogatása, turizmussal kapcsolatos feladatok és kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségének biztosítása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és alkotóház, turistaház és termelői piac célra kívánja felhasználni.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan műemléki védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az ingatlan felújítása kizárólag saját költségvetéséből nem lehetséges, azt saját és pályázati forrásból kívánja megvalósítani.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fertőrákos belterület 863 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fertőrákos belterület 863 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Palkovits János polgármester

Határidő: 2015. május 31., illetve az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírásának időpontja.

Palkovits János polgármester:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Három árajánlatot kértünk a Strand utcai közvilágításra, kettő érkezett be. Azt kértem a vállalkozóktól, hogy LED technológiára is adjanak árajánlatot, mert a LED fenntartása olcsóbb és a fényereje is nagyobb. Egyre több pályázat jelenik meg közvilágítás fejlesztésre, ahol szorgalmazzák a LE technológiát, amellyel akár 40 %-os megtakarítás is elérhető. Nem régen kaptam egy kimutatást, hogy Fertőrákos 232 lámpatestet üzemeltet. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

A PB megtárgyalta az előterjesztést és a két árajánlat közül az olcsóbbat, az 1.100.000 Ft + ÁFA összegűt javasolja elfogadni a testületnek. A legolcsóbb ajánlatot adó cég a faluban már több helyen is dolgozott.

Palkovits János polgármester:

Plusz oszlopokra is kértem árajánlatot, de egyelőre úgy látjuk, hogy nem kell tovább vinni a közvilágítást, elegendő a meglévő 5 oszlopra tenni. Ha majd az út másik oldala is végig beépül, akkor lehet azon gondolkodni.

Palkovits János polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról.

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

49/2015. (IV. 28.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Strand utca közvilágításának fejlesztésére beérkezett árajánlatokat és azok közül a Elektron GM Kft. (9400 Sopron, Kelénpatak utca 12.) 2015. április 7. napján érkezett árajánlatát fogadja el 1.100.000 Ft + ÁFA, azaz egymillió-egyszázezer forint + általános forgalmi adó összegben, mely az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. általános tartalékának terhére kerül elszámolásra.

Kivitelezési határidő: 2015. június 30.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg, a szabályszerű teljesítés után a vállalkozási díjat szabályszerűen fizesse ki.

Felelős: Palkovits János polgármester.

Határidő: 2015. július 31.

Palkovits János polgármester:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Az önkormányzatnak folyamatosan van biztosítása az épületeire. A korábbi testületi ülésen szó volt róla, hogy kérjünk új ajánlatok a biztosításunkra, ezeket bekértük.

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

A PB megtárgyalta az előterjesztést és a Signal Biztosító Zrt. ajánlatát javasolja elfogadni. Az ajánlatot a teljes épületi körre kértük, azonos feltételekkel, függetlenül attól, hogy az iskola a KLIK fenntartásában van.

Palkovits János polgármester:

A két iskolaépület az önkormányzat tulajdonában van, a KLIK-nek van szerződése ezekre is,de mivel ez országos keretszerződés, így nem ismert annak mértéke. A Német Önkormányzat kezdeményezte az iskola átvételét. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról.

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

50/2015. (IV. 28.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában álló épületekre vonatkozó vagyon-, és felelősségbiztosításra beérkezett árajánlatokat, melyek közül a Signal Biztosító Zrt-től 2015. 04. 21. napján beérkezett árajánlatot fogadja el 256.082 Ft, azaz kettőszázötvenhatezer-nyolcvankettő forint összegben.

A kockázatviselés kezdete 2015. július 1.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyertes biztosítóval a szerződést megkösse.

Felelős: Palkovits János polgármester.

Határidő: 2015. június 15.

Palkovits János polgármester:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Határ út a Laktanya mellett található, ami a Kereszthegybe és a Kurucokba megy fel. A kerékpárút pályázat keretében a Kápolna utcai kereszteződés kiépítése folyamatban van. A csapadékvíz elvezetése megoldott lesz, de a Határ utat rendbe kell tenni és mellette árkok kell készíteni. Ha felfelé megyünk, akkor az árok a bal oldalon lesz. A STRABAG-gal egyeztetve lett a kivitelezésről. Egy nagy eső rengeteg hordalékot hozott le ezen az úton, ha meg lesz csinálva az árok, akkor az út nem megy tönkre olyan hamar.

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

A PB megtárgyalta az előterjesztést és a legolcsóbb árajánlatot adó MADÉMA 2006. Útépítő Kft. ajánlatát javasolja elfogadni a testületnek.

Palkovits János polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról.

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

51/2015. (IV. 28.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Határ út (Fertőrákos belterület 1110 hrsz.) felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA 2006. Útépítő Kft (9400 Sopron, Győri út 5.) 2015. április 13. napján kelt árajánlatát fogadja el 1.230.000 Ft + ÁFA, azaz egymillió-kettőszázharmincezer forint + általános forgalmi adó összegben, mely az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. általános tartalékának terhére kerül elszámolásra.

Kivitelezési határidő: 2015. július 31.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg, a szabályszerű teljesítés után a vállalkozási díjat szabályszerűen fizesse ki.

Felelős: Palkovits János polgármester.

Határidő: 2015. szeptember 15.

Palkovits János polgármester:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 5/2013. (III. 26.) Ör. módosítása vált szükségessé, mert a testület nem állított fel Községfejlesztési Bizottságot, melynek a bejelentési eljárásban van szerepe. Korábban szó volt arról, hogy a fertődi Tervtanács ismét feláll és arra a szervre tudnánk átruházni a hatáskört, de ez a mai napig nem állt fel, így lépnünk kell. A rendelet tervezetet a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Palkovits János polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a rendelet-tervezetről.

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 5/2013. (III. 26.) Ör. módosításáról szóló 7/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Palkovits János polgármester:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A településképi rendelet módosítása miatt szükséges az SzMSz módosítása is, melyben feltüntetjük a Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörei között a véleményezési hatáskört. A rendelet tervezetet a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Palkovits János polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a rendelet-tervezetről.

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

Palkovits János polgármester:

Térjünk át az egyebek tárgyalására.

A Fő utcai telkünkre, mely a Laktanya mellett található, van egy érdeklődő. Svájci állampolgár szeretné megvásárolni, aki az év egyik felét itt, a másik felét Svájcban töltené. Kérelmet még nem adott be.

Tájékoztatom a T. Képviselőket, hogy a búcsún lesz sátor. Ma hívott fel a vállalkozó, hoz sátrat és megrendezi szombaton a bált.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát.

Kmf.

Palkovits János                       dr. Nagy Attila

  polgármester                               jegyző