KT jkv. nyílt 2014.09.30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Fertőrákos
18/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 30. napján 16.00 órakor megtartott rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Földes Tamás képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Wild Róbert képviselő
Dr. Nagy Attila jegyző
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, Hatos István alezredes Urat, a kollégáimat és a T. Érdeklődőket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
Lejárt határidejű határozatok:
Lövészklub, Roma Önkormányzat, Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, Fekete Krisztián a 2014. augusztus 26-i KT határozatokat megkapta.
Fő utca 190. számú önkormányzati ingatlanra a bérleti szerződést megkötöttük.
Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot kiírtuk.
A parképítőt tájékoztattuk, hogy a beruházás elmarad.
Óvoda pótmunkák megvalósultak.
Felsőszikla sori járda elkészült.
Beszámoló:
08. 27.  Katasztrófavédelemmel szirénapróbát tartottunk.
09. 01. Iskolai évnyitó
09. 08. VÁTI Piknik projekttel kapcsolatos egyeztetés
09. 17. Pataki Andrással a Soproni Színház Igazgatójával történt megbeszélés
09. 18. Soproni PH Hulladéktársulási és Szociális és Gyermekjóléti Társulás Tanácsülése
09. 18. Lövőn voltam egy tájékoztatón a magyar-osztrák határszakaszra tervezett határátkelőhelyekkel kapcsolatban.
09. 20. Bozsik program keretében focitorna került megrendezésre Fertőrákoson
09. 21. I. világháborús megemlékezés
09. 27. Új óvoda épület avatóünnepsége
Kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a beszámoló elfogadásra került.
Mielőtt áttérnénk a napirendre, dr. Ecsédi Károly képviselő írásban jelezte, hogy napirend előtti felszólalással kíván élni. Átadom a szót.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Köszönöm, de nem kívánok élni a lehetőséggel.
Baltigh Márta polgármester:
Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Kérem, hogy a BURSA csatlakozásról szóló előterjesztést vegyük előre. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
107/2014. (IX. 30.) KT határozata
 
1.      BURSA Hungarica pályázathoz való csatlakozás.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Körzeti Megbízott beszámolója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Id. Horváth József ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      Varga András ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      Pácser Csaba ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
6.      Mosoly klub kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
7.      Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal számítógép állományának részleges lecseréléséről szóló árajánlatok tárgyalása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
8.      Egyebek
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Az előterjesztés csak a csatlakozási szándékról szól.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2014. (IX. 30.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozására.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Csatlakozási nyilatkozat” aláírására, és a támogatási pályázatok kiírására, valamint felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés tervezésénél az elfogadott pályázatokra tekintettel szükséges költségvetési előirányzat előterjesztéséről gondoskodjék.
 
Felelős:          Baltigh Márta polgármester
Határidő:        2014. október 01.
                        2015. évi költségvetési javaslat előterjesztése
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Ismét köszöntöm az alezredes urat. Az írásos beszámolót a képviselők megkapták. Átadom a szót az alezredes Úrnak.
Hatos István:
Köszönöm. Új közrend védelmi program került bevezetésre megyénkben a 2014. évben, melynek célja, hogy a lakosság biztonságérzetét különböző típusú rendőri jelenléttel emeljük.
1. Fertőrákoson 3 héten keresztül 24 órás rendőri jelenlét volt, egy járőrpár folyamatosan itt volt a településen.
2. Napi visszatérő ellenőrzés. A KMB jelenlét kívül napi kétszeri ellenőrzés.
3. Három napos ellenőrzés.
Jelenleg Fertőrákoson napi visszatérő ellenőrzés van. A statisztikai jelentésből kiderül, hogy a rendőri jelenlétnek köszönhetően torzulás van a statisztikában, több a felderített bűncselekmény a rendőri jelenlétnek köszönhetően. Az idei évben a 2013. évi számokat fogjuk megközelíteni. Próbálunk közelebb kerülni a lakossághoz, beszélgetnek a kollégák az emberekkel, hogy a lakosság szubjektív közbiztonság érzete javuljon. Szeretném megköszönni az önkormányzat anyagi támogatását is.
Baltigh Márta polgármester:
A jelentés 4. oldalán szerepel, hogy a KMB irodában felszerelésre kerül egy optikai rendszer végpontja.
Hatos István:
Robotzsaru végpont lesz kiépítve a KMB irodában, hogy a kolléga helyben is elő tudja állítani az iratokat.
Rajki János külső KB tag:
Dobos Béla KMB még Fertőrákoson?
Hatos István:
Igen.
Rajki János külső KB tag:
Mi a KMB munkarendje?
Hatos István:
Saját maga szervezi a szolgálatát, valamint ezen felül vannak egyéb feladatai, pl. összevonások, vezénylések.
Rajki János külső KB tag:
Dobos Béla az a KMB, aki nem KMB, mert sosincs itt. A statisztikából kiderül, hogy 2013. évben és a 2014. évben is 3-3 darab kábítószerrel visszaélés bűncselekmény történt. Van összefüggés az ügyekben, ugyanazok követték el?
Hatos István:
Konkrét esetekről nem nyilatkozhatom és erre a kérdésre nem is tudok válaszolni, ilyen mértékben nem néztem bele az elkövetett bűncselekményekbe.
Puskás Csaba képviselő:
Térfigyelő kamerarendszer. Több településen is van. Ezt a rendőrség építi ki, vagy az önkormányzatnak kell? Hová kötik be?
Hatos István:
Az önkormányzat építi ki, kell egy szerver, amire mentik a képeket és 1 személyt ki kell nevezni, aki ezért felel az adatvédelem miatt. Sopronban a területi adottságok miatt a kamerák a rendőrségre vannak bekötve, ott 24 órában figyeljük. Itt ez nem megoldható. Alapesetben rögzítés a településen történik. A rendőrség támogatja ezt, mert visszatartó ereje van. Javaslom, hogy éjszaka is látó kamerát kell beszerezni.
Baltigh Márta polgármester:
Egy évvel ezelőtt is kérdeztük. Sajnos arra nincs kapacitás, hogy a rendőrség figyelje.
Hatos István:
Rendszámfelismerő szoftver is van.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Ezek a bűncselekmény adatok nem indokolják kamerák telepítését.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
De itt csapódnak le a problémák. Egy megjegyzés, amit mindig elmondok: az itt élő emberek akkor nyugodtak, ha a KMB itt van és nem vezénylik e. Az a kérésünk, hogy minél többet legyen a településen.
Hatos István:
Napi visszatérő rendőri jelenlét van Fertőrákoson. 1-1,5 órában van rendőr Fertőrákoson, végigmegy a falun, kiszáll, beszélget a lakosokkal. Nem az a cél, hogy büntessünk, hanem a lakossággal kapcsolatot teremtsünk.
Földes Tamás képviselő:
Fertőrákoson több munkásszálló is működik az ingázók miatt. Ha lehet kérni, akkor nagyobb figyelmet fordítson rá a rendőrség.
Hatos István:
Belső migráció figyelhető meg. Ebben kérnénk az önkormányzat segítségét. Mi ki tudunk menni, igazoltatni tudjuk az ottani embereket, végigfuttatjuk a körözési listákat, de mást nem tudunk ellenőrizni.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
109/2014. (IX. 30.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fertőrákos közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: azonnal.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A PB megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Wild Róbert képviselő:
Ez ennek a testületnek az utolsó rendes ülése. Azt javaslom, hogy a vagyonrendeletet érintő kérdéseket ne tárgyaljunk, azt a következő testület tárgyalja. Nem szeretnék ebben a kérdésben dönteni.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Erről a KT már korábban döntött, hogy ezeket az ingatlanokat fel kell ajánlani. Úgy gondolom, hogy ezt most felvállalhatjuk.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Ez így van, ez nem egy mostani döntés. Semmi hátsó szándék nincs.
Baltigh Márta polgármester:
A jegyző Úr kikereste a telkeket, kigyűjtötte, kifüggesztettük és ennyi ajánlat érkezett.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A 046/58 hrsz 154.000 forintra, a 046/59 hrsz 200.000 forintra, a 043/3 hrsz 1. 580.000 forintra értékelte az értékbecslő.
Baltigh Márta polgármester:
Itt van a kérelmező, kíván valamit elmondani?
Horváth József:
Rendben van a részünkről.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. A vagyonrendelet és az SzMSz alapján minősített többség és név szerinti szavazás szükséges.
Baltigh Márta               igen
Dr. Ecsédi Károly        igen
Földes Tamás              igen
Kovács Pál                  igen
Puskás Csaba              igen
Szentesi Ervin   igen
Wild Róbert                 tartózkodom
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
110/2014. (IX. 30.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Id. Horváth József 9421 Fertőrákos, Fő utca 15. szám alatti lakos 2014. augusztus 28. napján kelt és 2014. szeptember 24. napján kiegészített kérelmét, és úgy határozott, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló alábbi ingatlanokat – a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2014. szeptember 17. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő összegben – felajánlja értékesítésre:
 
1. Fertőrákos külterület 043/3 helyrajzi számú ”szántó” besorolású ingatlan 1.580.000 Ft, azaz egymillió-ötszáznyolcvanezer forintos vételáron;
 
2. Fertőrákos külterület 046/58 helyrajzi számú „gyümölcsös” besorolású ingatlant 154.000 Ft, azaz százötvennégyezer forintos vételáron;
 
3. Fertőrákos külterület 046/59 helyrajzi számú „szántó” besorolású ingatlant 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forintos vételáron;
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (szántó, gyümölcsös) tulajdonszerzésére speciális szabályok vonatkoznak, különös tekintettel az adásvételi szerződés kifüggesztésére és az elővásárlási jog gyakorlására.
 
A kérelmező az elidegenítésből származó költségeket (így különösen az ügyvédi munkadíj és földhivatali eljárási költségek) teljes körűen vállalja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az adásvételi szerződéseket aláírja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az adásvételi szerződés után az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) rendelet mellékletét képező vagyonkatasztert megfelelően módosítsa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. december 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Varga András kérelme
A PB megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A kérelmező ma benn volt a hivatalban, módosítani akarta a kérelmét a földforgalmi törvényben foglalt 1 ha terület mérték miatt. Megkérdezte, hogy menyire értékbecsültettük a földet és amikor tájékoztattam, szóban azt mondta, hogy ennyiért nem kívánja megvásárolni.
Baltigh Márta polgármester:
Azt gondolom, mivel nem adta be írásban a kérelem visszavonását, így szavazzunk.
A vagyonrendelet és az SzMSz alapján minősített többség és név szerinti szavazás szükséges.
Baltigh Márta               igen
Dr. Ecsédi Károly        nem
Földes Tamás              nem
Kovács Pál                  tartózkodom
Puskás Csaba              nem
Szentesi Ervin   igen
Wild Róbert                 tartózkodom
Megállapítom, hogy a testület 2 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás ellenében a határozati javaslatot nem támogatta.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A PB megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Itt egy belterületi ingatlanról van szó.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. A vagyonrendelet és az SzMSz alapján minősített többség és név szerinti szavazás szükséges.
Baltigh Márta               igen
Dr. Ecsédi Károly        igen
Földes Tamás              igen
Kovács Pál                  igen
Puskás Csaba              igen
Szentesi Ervin   igen
Wild Róbert                 tartózkodom
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
111/2014. (IX. 30.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pácser Csaba 9421 Fertőrákos, Fő utca 101. szám alatti lakos 2014. szeptember 10. napján kelt kérelmét, és úgy határozott, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos belterület 805 helyrajzi számú ”kivett gazdasági épület” megnevezésű, valamint a hozzá tartozó Fertőrákos belterület 807 helyrajzi számú ”kivett közös udvar” önkormányzatot illető részét a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2014. szeptember 17. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő 391.000 Ft, azaz háromszázkilencvenegyezer forintos vételáron a kérelmezőnek elidegeníti.
 
A kérelmező az elidegenítésből származó költségeket (így különösen az ügyvédi munkadíj és földhivatali eljárási költségek) teljes körűen vállalja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az adásvételi szerződést aláírja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az adásvételi szerződés után az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) rendelet mellékletét képező vagyonkatasztert megfelelően módosítsa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. december 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A PB megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő:
A PB megtárgyalta és módosítási javaslattal élt. A forrásként az általános tartalék legyen megjelölve.
Baltigh Márta polgármester:
Meg szeretném kérdezni a Mosoly Klub jelenlévő vezetőjét, hogyan áll a bejegyzés?
Sörösné Vincze Terézia:
Dr. Ecsédi Ügyvéd Úr 1,5 évig rajta ült. Itt a hivatalos papír, hogy megkerestem egy másik ügyvédet az ügy intézésére.
Baltigh Márta polgármester:
Be van már adva a bíróságra?
Sörösné Vincze Terézia:
Igen.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Szeretném Földes Tamás képviselő Urat emlékeztetni arra, hogy amikor az iskolai 7. osztálykirándulási kérelmet tárgyaltuk. Sok pedagógus végzettségű képviselő közül én mondtam, hogy adjunk támogatást. Itt is erről van szó.  A mosoly Klub 32 főből áll. Holnap lesz a 70 éven felüliek köszöntése, nem 32 fő lesz ott. Ha ezt a támogatási összeget elosztom a 20 fővel, aki a kiránduláson részt vesz, az 15.000 Ft. Javaslom, hogy 15.000 Ft/fő támogatást adjunk a nyugdíjasoknak. Elvi kérdés, hogy miért ezt a 20 nyugdíjast támogassuk és a többit miért nem.
Még egyet szeretnék mondani. Hosszú évek óta a 65 éven felüliek ingyenesen utaznak a tömegközlekedésen. Egerbe egy átszállással el lehet jutni. Aktívabb hozzáállással ezt meg lehet oldani.
Baltigh Márta polgármester:
Megvonom a szót a képviselő Úrtól.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Nagyon tisztességes megközelítése ez a dolgoknak.
Baltigh Márta polgármester:
Az egyesületeknek sem úgy adjuk a támogatást, hogy minden tag ott van-e pl. egy rendezvényen. A szabályoknak megfelelően használják fel. Az egy átszállásra. Ez így van, de a klubban nem 50 évesek vesznek részt. Semmi probléma nem lenne a Mosoly Klub támogatásával, a költségvetésben 400.000 Ft szerepel. Megbízták Önt, hogy az iratokat intézze, de a beadott papírokra hiánypótlást írtak ki és az nem történt meg időben. Így az egész ügyet újra kellett indítani. Ezt nekünk figyelembe kell venni.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Nem az a kérdés, hogy egyesületet támogatunk, vagy sem.  A 70 év felettiek támogatásához tegyünk hozzá fejenként 15.000 forintot.
Baltigh Márta polgármester:
A költségvetés tárgyalásakor kellett volna ezt mondani.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Aránytalanul jár el a testület.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
400.000 Ft van a költségvetésben. De nincsenek bejegyezve.
Wild Róbert képviselő:
Arról volt szó, hogy akkor kapják ezt meg, ha egyesület lesznek.
Baltigh Márta polgármester:
A Mosoly Klub az önkormányzat rendezvényein mindig ott van. Az iskola sportnapján pörköltet főztek, a karcfalvi gyerekeknek palacsintát sütöttek, a Világörökség napon süteményt sütöttek és kínálták a turistákat. Mindezt a saját pénzükből. Fontos, hogy a településen egy nyugdíjas klub működik. A kapu pedig mindenki előtt nyitva áll.
Csóka Zoltánné:
Sok irányból meg lett közelítve az ügy. A tegnapi PB ülésen tartózkodtam a szavazásnál. Ha egy egyesületet támogatunk, akkor beadják a programjukat és azt támogatjuk. Most nem egy egyesületet támogatunk, hanem ezt a 20 embert. Ebből a szempontból kell megközelíteni. Más lenne, ha egyesületként működne.
Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag:
Nagyon örülök, ilyen szép számban vannak itt a képviselők és a külsős bizottsági tagok.
Csodálkozom, hogy dr. Ecsédi képviselő ilyen demagóg kampányt folytat. Ha elfogadnánk, amit ő mond, akkor Fertőrákos költségvetését osszuk el 2275 fővel és osszuk ki. Itt van egy civil kezdeményezés, egy jó civil kezdeményezés. Ennek a támogatásnak semmi akadálya nincs.
Rajki János külső KB tag:
Az Ili által elmondottakkal értek egyet. Hogy kinek mennyit ad az önkormányzat, az egy dolog. De az furcsa dolog, hogy ¾-ed éve nyűglődünk, hogy a klub egyesület legyen. Amíg a bejegyzés nem történik meg, addig nem kapnak támogatást, ez volt a döntés. Ezt bírálja felül most az önkormányzat. Vigyázzon a testület, hogy mikor, hol és milyen döntést hoz.  
Baltigh Márta polgármester:
Tavaly a Mosoly Klub kért támogatást a badacsonyi kirándulásukhoz. Az önkormányzat ott megszavazta, akkor ez nem volt probléma.
Wild Róbert képviselő:
Nem lehet összehasonlítani egy egyesületet egy nem egyesülettel. Az egyesület egyesületi cél megvalósítására, az alapszabályában foglaltak szerint jár el. Ha a Mosoly Klubnak ez a feladata, akkor így lehet támogatni. Nem tudjuk, mert most nem egyesület. Az önkormányzat jóhiszeműen megelőlegezi a támogatást. Meddig? Mondjuk ki az elvi döntést, támogatjuk a civileket, de csak bejegyzett egyesületet.
Földes Tamás képviselő:
Nem kampányfinisben kell megjelenni a képviselőknek, hanem bizottsági és rendkívüli üléseken is. Most nem akarok a statisztikával kijönni. Az iskola támogatásánál megegyeztünk, mivel KLIK által üzemeltetett iskolát nem lehet támogatni, meg kell találni a módját máshogy. Rendeletet kell alkotni, hogy az iskola alapítványán keresztül támogatjuk. Ez közel fél éve történt, azóta semmi. Mivel nem bejegyzett egyesület, ezért a PB módosító javaslattal élt és a támogatás az általános tartalék terhére kerülne kifizetésre. Ezzel minősített többség kell a megszavazásához, míg az eredeti szerint elég lett volna az egyszerű szótöbbség. Lehet dönteni és szavazni. Javaslom, hogy itt is név szerinti szavazás történjen.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Az SzMSz alapján lehetséges a név szerinti szavazás, amennyiben a jelenlévő képviselők ¼-e azt kéri. Ez most 2 fő.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Én is név szerinti szavazást kérek.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Baltigh Márta               igen
Dr. Ecsédi Károly        nem
Földes Tamás              igen
Kovács Pál                  igen
Puskás Csaba              igen
Szentesi Ervin   igen
Wild Róbert                 nem
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
112/2014. (IX. 30.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sörösné Vincze Terézia a Mosoly Nyugdíjas Klub képviselője 2014. szeptember 16. napján kelt kérelmét és úgy határozott, hogy a Mosoly Nyugdíjas Klub egri kirándulásához 317.500 Ft, azaz háromszáztizenhétezer-ötszáz forint összegben – az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésében általános tartalékának (K512. sor) terhére – nyújt támogatást.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa és az összeget szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. október 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A korábbi KT ülésen elhangzott, hogy vizsgáljam felül a hivatal számítógép állományát és minden gépre Windows 7 programot telepíttessünk. 3 gép cseréje érett meg, egy gépet fel kell okosítani, hogy fusson rajta a program, és 4 Windows 7 és 4 darab Office program beszerzése szükséges.
 
Baltigh Márta polgármester:
A PB megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta azzal, hogy a laptop beszerzés terhére kerüljön elszámolásra
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
1.172 e Ft + ÁFA lett tervezve laptop beszerzésre és 812 e Ft + ÁFA szoftverre. Ebből a Polgármester Asszony laptop beszerzése valósult meg, így is közel 2.000.000 Ft van még ebben a sorban.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
113/2014. (IX. 30.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal számítógép állományának részleges lecserélésről beérkezett árajánlatokat és azok közül a Materiálteszt A.S.E. Kft. (9400 Sopron, Vitnyédi utca 21.) 2014. augusztus 27. napján beérkezett árajánlatát fogadja el bruttó 798.600 Ft, azaz bruttó hétszázkilencvennyolcezer-hatszáz forint összegben, mely az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetés K63. sorának (informatikai eszközök beszerzése) terhére kerül elszámolásra.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a nyertes vállalkozóval a szerződést megkösse és a teljesítés után az összeget szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző.
Határidő: 2014. október 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az egyebek tárgyalására.
A felsőoktatási ösztöndíj rendeletet át kell dolgozni. A következő KT feladata lesz, hogy azt kidolgozza. Az iskolák által kiadott igazoláson nehéz eligazodni.
Rajki János külső KB tag:
Mikor írt utoljára az önkormányzat levelet a patak tisztítása ügyében?
Baltigh Márta polgármester:
A beszámolómban elhangzott szirénapróba időpontjában a katasztrófavédelem és az ÁNTSZ munkatársával lementünk a patakhoz és utána írtunk levelet.
Rajki János külső KB tag:
Sok levél elment már és nem történt semmi. Szombat este a Huberékkal szemben találkoztam 2 megtermett patkánnyal. Firtl képviselő úr az itt tartott fogadóóráján jelezte, hogy szóljunk neki, majd elintézi.
Baltigh Márta polgármester:
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát.
Kmf.
                                     Baltigh Márta                               dr. Nagy Attila

                                     Polgármester                                      Jegyző