KT nyílt jkv. 2015. 01. 27.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
1/2015.
 
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. január 27. napján 16.00 órakor megtartott rendes képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Palkovits János polgármester,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Hatos Csaba képviselő,
Huber Hedvig Erzsébet képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
 
Palkovits János polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Szentesi Ervin és Wild Róbert Képviselő urak jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. A napirendi pontokhoz van e valakinek javaslata?
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Javaslom, hogy a nyílt ülés végén egyebek napirendi pontot vegyünk fel.
Palkovits János polgármester:
Az SzMSz alapján a napirendi pont módosításáról vita nélkül határoz a testület. Aki egyetért az alpolgármester úr módosító javaslatával, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy a napirendi pontok közé felvettük a nyílt ülésre az Egyebek napirendi pontot. Kérem szavazzunk a módosított napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2015. (I. 27.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i nyílt testületi ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
 
  1. Horváth Mátyás kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Id. Makovnik István kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2015-2019. év közötti Gazdasági Programja.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Teljesítmény célkitűzések a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal munkatársai részére.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Egyebek
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: azonnal
Palkovits János polgármester:
Mielőtt rátérnénk a napirendi pontokra, az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontos eseményeiről szeretném a képviselőket tájékoztatni. Fertőmeggyesen voltak a képviselők a Meggyesi út átjárhatóságával kapcsolatosan egy rendezvényen. Úgy tapasztaltuk, hogy a Fertőmeggyesiek többsége is már azon van, hogy a határ meg legyen nyitva. Bízom benne, ha lesz rá pénz és a terveket elkészítik, akkor meg tud valósulni a gépkocsival történő átjárás.
A lejárt határidejű határozatokról tájékoztatnám a képviselőket.
138/2014. KT határozat alapján a hármasikrek ellátására a megbízási szerződést megkötöttük.
139/2014. Kettingerékkel a telekalakítás folyamatban van.
140/2014. G. Popescu részére az ingatlaneladás folyamatban van.
141/2014. Polgármesteri Hivatal egyik irodájának belső szigetelése lekészült a két ünnep között.
142/2014. temető digitalizálásról szóló szerződés aláírása folyamatban van
143/2014. Felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiírásra kerül, a mai zárt ülésen dönt róla a testület.
144-145/2014. KKK szerződéskötés folyamatban van.
148/2014. Hulladéktársulás Elnökségébe a delegálásról tájékoztattuk az érdekelteket.
149/2014. Meggyesi úti behajtási engedélyek kiadása elkezdődött, az folyamatos.
152/2014. Kistérségnek jeleztük a csatlakozási szándékunkat, de csak 2015. július 1-gyel tudunk csatlakozni.
154/2014. Iskolai igazgatói pályázat véleményezéséről tájékoztattuk az érintetteket.
Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. megállapítom, hogy a Képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Térjünk át az 1. napirendi pontra.  Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, a PB megtárgyalta, átadom a szót.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és 3 igen szavazattal az 1. határozati javaslatot támogatta.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk az első határozati javaslatról.
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2015. (I. 27.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth Mátyás 9421 Fertőrákos, Kőbánya sor 17. szám alatti lakos 2014. december 8. napján kelt, az önkormányzati tulajdonban álló Kőbánya sor 17. számú önkormányzati bérlakás bővítéséről szóló kérelmét és azt elutasítja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2015. január 31. 
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, a PB megtárgyalta, átadom a szót.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és 3 igen szavazattal azt javasolja, hogy a múzeum részére a 2015. évre 40.000 Ft támogatást adjon az önkormányzat, mely támogatásról el kell számolni.
Palkovits János polgármester:
Építményadó mentességet kért, de erre nem volt lehetőség.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2015. (I. 27.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta id. Makovnik István 9421 Fertőrákos, Fő utca 99. szám alatti lakos 2014. december 18. napján kelt, az általa üzemeltetett Kalcitkristály múzeum építményadó mentességéről szóló kérelmét, és úgy határozott, hogy a kérelmezőt az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésében a 2015. évre vonatkozóan 40.000 Ft, azaz negyvenezer Ft összegű támogatásban részesíti.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntést az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésében szerepeltesse, a kérelmezővel támogatási szerződést kössön, valamint a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2015. február 28. 
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, a PB megtárgyalta, átadom a szót.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta a költségvetést. A feltett kérdéseinkre választ kaptunk, minden sorral tisztában vagyunk. Egyhangúlag javasolja a PB, hogy a testület fogadja el a rendelet-tervezetet. Az egyesületek részére konkrét támogatási összegekről nem döntöttünk, csak a keretösszeget határoztuk meg. 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Az eredeti tervezethez képest átvezettük a tegnapi PB ülésen támogatott, a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára elkülönített 3.900.000 Ft + ÁFA összeget.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletet.
A rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
 
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, a PB megtárgyalta, átadom a szót.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta a Gazdasági Programot és egyhangúlag elfogadásra javasolja. A főbb irányelveket meghatároztuk, ebből lehet majd csemegézni a megvalósításkor.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2015. (I. 27.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos 2015-2019. közötti időszakára vonatkozó Gazdasági Programját, és azt a határozati javaslat mellékleteként elfogadta.
 
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2015. február 1.
 
A Gazdasági Program 2015-2019. jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A hivatal részére a 2015. évre vonatkozó főbb teljesítmény célkitűzéseket tartalmazza az előterjesztés. Ez minden munkatársra vonatkozik, az egyéni célkitűzések egyénileg lettek meghatározva és a kollégákkal megbeszélve.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Ha az általános célkitűzéseket látjuk és nem a konkrétakat, akkor ennek nem látom sok értelmét. Az a legnagyobb felmérő, hogy a lakosság mennyire elégedett a hivatal munkájával. Milyen kiszolgálást kap, hogyan intézik az ügyét. Elégedettségi kérdőívet lehetne készíteni és azt mindenki bedobhatja egy dobozba és időszakonként lehetne értékelni. A hivatal ügyfélfogadási rendje is régóta változatlan, de az ügyfélfogadási időn kívül jövő ügyfeleket nem szabad kizárni, vagy elküldeni.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Ügyfélfogadási időn kívül sincs a hivatal sose bezárva, csak ki van téve a kapura, hogy ma nincs ügyfélfogadás, de még senkit sem küldünk el emiatt. Az általános teljesítmény célkitűzések megtárgyalása már nem kötelező, de gondoltam, hogy a testület adja rá áldását. Az egyénit kell felvinnem és azt megbeszélnem a kollégákkal, de természetesen azt nem tudom Önökkel megosztani.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2015. (I. 27.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szembeni, 2015. évi teljesítménykövetelményekhez a következő kiemelt célokat határozza meg:
 
1)      A képviselő-testület döntéseit szakmai és jogi szempontból kellően megalapozó, a lehetséges esetekben döntési változatokat tartalmazó előterjesztések készítése.
2)      A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) által meghatározott eljárási határidők betartása.
3)      A jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése mellett az intézményi változások (járási hivatal felállítása, iskola átadása) koordinálása.
4)      Az önkormányzati intézmények és szakfeladatok gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése.
5)      A helyi adóbeszedés, az adóellenőrzések hatékonyságának növelése.
 
A Képviselő-testület felkéri Palkovits János polgármestert, hogy a jegyzőre, dr. Nagy Attila jegyzőt, hogy a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozóan 2015. évre ezen célok alapján határozzon meg egyéni teljesítménykövetelményeket.
 
Felelős: Palkovits János polgármester és dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2015. január 31. 
Palkovits János polgármester:
Térjünk át az egyebekre.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Azt szeretném kérdezni a jegyző Urat, van-e akadálya annak, hogy a PB Elnökét, a képviselőket megajándékozhassuk a falu borával?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Nincs akadálya, de a 2014. év boraiból már nem áll rendelkezésre egy üveg sem. Akkor be kell szerezni belőle. A 2013. év végén megválasztotta az zsűri Fertőrákos 2014. évi borait és abból 50-50 darabot vásároltunk.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
A Polgármester Úr által már említett Meggyesi találkozóra mentünk és oda vitt egy üveg bort, de az nem Fertőrákos év bora volt. Idén is meg lehetne választani az év borát.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Amennyiben így dönt a testület, akkor előkészítjük.
 
Palkovits János polgármester:
Tájékoztatom a képviselőket, hogy az eb összeírásról szóló adatlapot a holnapi naptól kezdjük kihordani a lakosság részére. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk.
Kmf.
Palkovits János                                                      dr. Nagy Attila
                          polgármester                                                                    jegyző