KT ülés jkv. 2013.07.22.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
17/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. július 22-én 19.00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Földes Tamás, képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
 
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérem a T. képviselőket, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazzunk.
Szentesi Ervin Alpolgármester:
A Polgármester jutalmazásáról szó előterjesztésemet visszavonom, tekintettel arra, hogy jelenleg 4 fő vesz részt a testület munkájában.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A 2 rendelet-tervezet elfogadásáról szóló előterjesztésemet vissza kell vonnom, mert a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem ült össze és nem tárgyalta meg azokat, és az SzMSz alapján ez előfeltétele, hogy a testület meg tudja azokat tárgyalni.
 
Baltigh Márta polgármester:
Akkor összesen 4 napirendi pont lenne. Kérem a T. képviselőket, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
80/2013. (VII. 22.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 22-i nyílt Képviselő-testületi ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére beadott Belügyminisztériumi nyertes pályázathoz (óvodafejlesztés) kapcsolódó döntések.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Fertőrákos területén megvalósuló beruházások pénzügyi forrásainak meghatározása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Mithrasz szentélynél megvalósuló beruházások pénzügyi forrásainak meghatározása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Települési értéktár létrehozásáról szóló döntés.
      Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az első napirendi pontra.
Köszöntöm az óvoda vezetőjét. Átadom neki a szót.
Heizer Csabáné intézményvezető:
A Jegyző Úr megkért, hogy az új óvodaépület berendezési tárgyaira készítsek egy listát, illetve egy értékbecslést is. A bútorokra, azaz székek, asztalok, szőnyeg, babakonyha, íróasztal 681 e forintot számoltam, függönyre 30 e forintot, udvari játékok hátra telepítésére 300 e forintot, valamit konyhai felszerelésekre 200 e forintot, ami összesen kb. 1.200 e forint.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta az előterjesztést és 3 millió forint bruttó összeget határozott meg a felszerelések beszerzésére.
Heizer Csabáné intézményvezető:
Köszönöm a testület nagylelkűségét.
Szentesi Ervin Alpolgármester távozik a teremből.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A nemzetiségi óvónői pályázat betöltésre került?
Heizer Csabáné intézményvezető:
1 jelentkező van, aki frissdiplomás és főiskolai végzettséget írtunk elő, de neki meg van a mesterképzése is, azaz nagyobb bérköltséggel jár a foglalkoztatása.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Kell egy pedagógiai asszisztenst is foglalkoztatni.
Szentesi Ervin Alpolgármester visszaérkezik
 
Heizer Csabáné intézményvezető:
Igen. A jövő héten fogok dönteni az ügyben.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
81/2013. (VII. 22.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) belügyminiszteri rendeletben foglaltak alapján 2013. május 2. napján benyújtott 15 férőhelyes óvoda épület pályázathoz kapcsolódó előterjesztést és azt az alábbiak szerint elfogadja.
 
A 2013. július 17. napján aláírt Támogatási szerződésben meghatározott 29.949.000 Ft, azaz huszonkilencmillió-kilencszáznegyvenkilencezer forint támogatási összegen felül az alábbi összegek elkülönítése szükséges a beruházás megvalósításához:
 
 
 
 
 
 
Jogcím:
Nettó összeg:
Bruttó összeg:
A pályázatban elnyert összegen felül az épület megvalósításához szükséges összeg
6.000.000 Ft
7.620.000 Ft
Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
700.000 Ft
889.000 Ft
Kiviteli tervdokumentáció elkészítése
1.280.000 Ft
1.625.600 Ft
Engedélyezési és szakhatósági eljárások díja
2.000.000 Ft
2.540.000 Ft
Közbeszerzés költsége:
380.000 Ft
482.600 Ft
Közmű rácsatlakozások költsége:
2.000.000 Ft
2.540.000 Ft
Berendezés költségei:
2.362.205 Ft
3.000.000 Ft
Összesen:
14.722.205 Ft
18.697.200 Ft
 
Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint a közbeszerzés költségeinek forrása az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet Ingatlanok felújításában Leader pályázatra elkülönített 15.000.000 Ft.
 
A további költségek forrásának biztosítására a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet megalkotásakor a fenti összeget tervezze be.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tervezővel és a közbeszerzési referenssel a vállalkozási szerződést kösse meg, a terveztetés után az engedélyezési eljárásban a szükséges nyilatkozatokat tegye meg és a jogerős építési engedély után a közbeszerzést írja ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. augusztus 31., illetve 2014. június 30.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Átadom a szót a PB elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
82/2013. (VII. 22.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos területén megvalósuló beruházások és azok pénzügyi forrásainak meghatározásáról szóló előterjesztést és azt az alábbi tartalommal elfogadta:
 
Fertőrákos közigazgatási területén a 2013. II. félévében megvalósuló beruházások és azok pénzügyi forrásai a következők:
 
1. Fertőrákos belterületén található lépcsők és korlátok felújítása
A nyertes árajánlatot tevő neve: Giczi Zsolt EV.
Árajánlat kelte: 2013. július 17.
Az árajánlatban szereplő összeg: 838.980 Ft + ÁFA, azaz nyolcszázharmincnyolcezer-kilencszáznyolcvan forint + ÁFA.
Kivitelezési határidő: 2013. november 30.
 
2. Fő utcán árok támfal kialakítása és rézsű burkolása.
A nyertes árajánlatot tevő neve: MADÉMA Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.)
Árajánlat kelte: 2013. június 27.
Az árajánlatban szereplő összeg: 785.452 Ft + ÁFA, azaz  hétszáznyolcvanötezer-négyszázötvenkét + ÁFA.
Kivitelezési határidő: 2013. július 31.
 
3. Fő utcán balesetmegelőzési oszlopok kihelyezése
A nyertes árajánlatot tevő neve: MADÉMA Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.)
Árajánlat kelte: 2013. július 3.
Az árajánlatban szereplő összeg: 17 darab oszlopra 475 630 Ft + ÁFA, azaz négyszázhetvenötezer-hatszázharminc Ft+ ÁFA.
Kivitelezési határidő: 2013. augusztus 31.
 
4. Fő utcán parkoló burkolása
A nyertes árajánlatot tevő neve: MADÉMA Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.)
Árajánlat kelte: 2013. április 2.
Az árajánlatban szereplő összeg: 1.103.121 Ft + ÁFA, azaz egymillió-százháromezer-százhuszonegy Ft + ÁFA.
Kivitelezési határidő: 2013. augusztus 31.
 
5. Madonna térnél megterveztetett parkolók kialakítása.
A nyertes árajánlatot tevő neve: MADÉMA Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.)
Árajánlat kelte: 2013. július 3.
Az árajánlatban szereplő összeg: 1.952.720 Ft + ÁFA, azaz egymillió-kilencszázötvenkettőezer-hétszázhúsz Ft + ÁFA.
Kivitelezési határidő: 2013. augusztus 31.
 
A fenti költségek forrása az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet Ingatlanok felújításában Leader pályázatra elkülönített 15.000.000 Ft.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe a következő rendelet-módosítás során a változásokat átvezesse.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázókkal a vállalkozási szerződést kösse meg, és a kiállított teljesítésigazolás és műszaki ellenőrzés után a szerződéses összeget szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. szeptember 15. és 2013. december 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Átadom a szót a PB elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
83/2013. (VII. 22.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Mithrasz szentély körüli kerítés felújítására beérkezett árajánlatokat és a Rakinvest Kft-től (székhely 9400 Sopron, Bajnok utca 5. II. em. 11.) 2013. július 10. napján beérkezett ajánlatban foglalt 919.680 Ft + ÁFA, azaz kilencszáztizenkilencezer-hatszáznyolcvan forint + ÁFA összegű árajánlatot fogadja el, melynek forrása az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének Mithrasz szentély eredeti előirányzatában foglalt keret.
 
Teljesítési határidő: 2013. augusztus 20.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval a vállalkozási szerződést a fentiek szerint kösse meg, a vállalkozási díjból előleg jogcímén 777.000 Ft, azaz hétszázhetvenhétezer forintot fizessen ki, majd a szerződésszerű teljesítés után a vállalkozási díjból fennmaradó összeget fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. szeptember 15.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
84/2013. (VII. 22.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Mithrasz szentély napelemes áramellátó rendszer kiépítésére beérkezett árajánlatokat és a SZOLÁRAM Tervező és Kivitelező Kft. (9400 Sopron, Mikes K. utca 2.) 2013. július 22. napján beérkezett ajánlatban foglalt 516.050 Ft+ ÁFA, azaz  ötszáztizenhatezerötven forint + ÁFA összegű árajánlatot fogadja el, melynek forrása az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének Mithrasz szentély eredeti előirányzatában foglalt keret.
 
Teljesítési határidő: 2013. augusztus 20.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval a vállalkozási szerződést a fentiek szerint kösse meg, majd a szerződésszerű teljesítés után a vállalkozási díjból fennmaradó összeget fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. szeptember 15.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Törvényi kötelezettség, hogy az önkormányzatnak döntenie kell a települési értéktár létrehozásáról, vagy arról, hogy nem kíván ilyet létrehozni. Javaslom, hogy ne hozzon létre ilyet az önkormányzat.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
85/2013. (VII. 22.) KT határozata
 
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére is figyelemmel az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván Települési Értéktárat létrehozni.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökét.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy évente vizsgálja felül az értéktár létrehozásának lehetőségét.
 
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
 
 
Amennyiben nincs több kérdés, a zárt ülést bezárom és nyílt üléssel folytatjuk az ülést.
Kmf.
                                  Baltigh Márta                                        dr. Nagy Attila
          Polgármester                                                Jegyző