KT ülés jkv. 2013.09.13.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
20/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. szeptember 13-án 18.00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Földes Tamás, képviselő,
Kovács Pál képviselő
Puskás Csaba képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. A meghívóban szereplő 2. napirendi pontot előterjesztőként visszavonom és a napirendi pontok sorrendjét úgy változtatom, hogy az első napirendi pont kerül az utolsónak.
Kérem a T. Képviselőket, szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
99/2013. (IX. 13.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 13-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
1.      A Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal irodabútor beszerzése.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
2.      A fertőrákosi temető ravatalozó épület és a fertőrákosi Mithrasz szentély tetőszerkezetének kijavítására érkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Fertőrákosi címer felhasználása a „Győr-Moson-Sopron Megye településeinek címerei és zászlai” c. kiadványban.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      A Fertő-tó menti kerékpárút-hálózat fejlesztés c. projekt keretében Fertőrákos közigazgatási területén megvalósuló kerékpárút terveihez való hozzájárulás.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az első napirendi pontra. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
Földes Tamás, képviselő:
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azzal a módosítással javasolja elfogadni, hogy a Képviselő-testületi ülésterembe a 20 darab szék is beszerzésre kerüljön. A fedezet biztosítva van, még tartalék is marad.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
100/2013. (IX. 13.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal irodabútor beszerzésére a Falco-Sopron Bútor Kft-től (9400 Sopron, Bánfalvi u. 27.). 2013. szeptember 3. napján beérkezett árajánlatot megtárgyalta és azt 1.572.200 Ft + ÁFA, azaz egymillió-ötszázhetvenkettőezerkettőszáz forint + általános forgalmi adó összegben – 1.541.260 forint összegig az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében szereplő Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalnál keletkezett bérmaradvány terhére, az ezen felüli  455.434 forint összegben az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében szereplő Testvérvárosi találkozó (03. űrlap 61. sor) terhére – elfogadja.
Szállítási határidő: 2013. október 15.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja, a vállalkozási díjat teljesítés után szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. november 30.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
Földes Tamás, képviselő:
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Nem értem az árajánlatot. Nem tudom a műszaki tartalmat. Hogyan akarjuk ezt csinálni?
Földes Tamás, képviselő:
Jól, olcsón és gyorsan.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Kérem a válaszomat szó szerint jegyzőkönyvezni:
„Sajnálattal vettem tudomásul, hogy kérdésemre olyan választ kaptam, amit nem tudok elfogadni. Mint bizottsági tagnak jogom van tájékoztatást kapni. Köszönöm.”
 
Baltigh Márta polgármester:
Nem csak a beázás, hanem az egész tető ki lesz javítva.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Mi lesz a sorsa a rézborításnak?
Baltigh Márta polgármester:
Nem lesz leszedve, a korcot lelapítják és 2 rétegben bitumenes lemezzel lesz az egész tető szigetelve.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
101/2013. (IX. 13.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fertőrákosi Ravatalozó tetőszerkezetének javítására beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és a 2013. szeptember 9. napján a Kocsis Tetőfedő Kft. által adott árajánlatot bruttó 430.000 Ft, azaz  négyszázharmincezer forint  összegben fogadja el az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében szereplő Testvérvárosi találkozó (03. űrlap 61. sor) terhére.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fertőrákosi Mithrasz szentély tetőszerkezetének javítására beérkezett árajánlatot megtárgyalta és a 2013. szeptember 9. napján a Kocsis Tetőfedő Kft. által adott árajánlatot bruttó 224.000 Ft, azaz  kettőszázhuszonnégyezer forint  összegben fogadja el az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében szereplő, Mithrasz szentély fenntartására biztosított keretből.
 
Kivitelezési határidő: 2013. szeptember 30.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja, a kivitelezés befejezését követően az önkormányzat műszaki ellenőrével az elvégzett munkát ellenőriztesse, és amennyiben a szerződésben foglalt kiviteli munkák elvégzésre kerültek, a vállalkozási díjat szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. október 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra. Egy cég keresett meg minket azzal, hogy a település címerét szeretnék belerakni egy kiadványukba. Zala megyei kiadványt mutatta meg, nagyon szép volt. A levéltári engedélyeket beszerzik és egy nagyon színvonalas kiadványt jelentetnek meg. Ennek a ránk vonatkozó anyagát megkapjuk, ezt fel tudjuk használni. A hatályos rendeletünk alapján a címer felhasználáshoz a testület jóváhagyása szükséges.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
102/2013. (IX. 13.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az AKVIRÁL ’96 Kft. 2013. szeptember 11. napján kelt, a Fertőrákos hivatalos címerének használatáról szóló kérelmét megvizsgálta és annak használatához az alábbi feltételekkel hozzájárul:
 
Jogosult neve, címe: AKVIRÁL ’96 Kft. (8931 Kemendollár, József A. út 6.)
 
Címer felhasználási célja: „Győr-Moson-Sopron Megye településeinek címerei és zászlai” c. kiadvány.
 
Engedély érvényessége: visszavonásig érvényes.
 
A címerképet a Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról szóló 8/1999. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében szabályozottak szerint lehet felhasználni.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
 
Határidő: 2013. szeptember 30., illetve folyamatos.
Felelős: Baltigh Márta Polgármester.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az utolsó napirendi pontra. Szeretettel köszöntöm Pej Kálmán és Freiler László tervezőket, átadom nekik a szót.
Pej Kálmán tervező:
Köszöntöm a megjelenteket, egy jó hírrel kezdem. A Fertő tavi kerékpárút hálózat fejlesztés II. üteme elnyerte a kért EU-s forrást. A kivitelezés előmunkálatai folynak, amit talán már észre is vettek. A II. ütemben Balftól a 8526. számú úton Fertőrákos belterületéig tartó kerékpáros útvonal fog megvalósulni.
A Kápolna utcai szakaszon kétrétegű aszfaltozás és csapadékvíz elvezetés lenne megoldva, Fő utcán a templomig nyitott kerékpársáv van tervezve, a Templom és a Meggyesi úti elágazás között kerékpársáv mindkét oldalt. A belterületi szakaszt Freiler kollégám tervezte, átadom a szót.
Freiler László tervező:
Én is köszöntöm a megjelenteket. A Fő utca Meggyesi út kereszteződésétől ismertetném a terveket.
Az útcsatlakozási pontban változás lenne, az egy kicsit arrébb kerülne, ezt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. elfogadta. A járdasziget középen megmarad, a parkolás ott megszűnik, ahol a kisvonatok állnak és felfestés lesz.
Kis János:
Ezt a szakaszt életveszélyesnek tartom. Ha a csatlakozás feljebb kerülne, az segítene ebben. A közlekedők az 50 km/h nem veszik figyelembe, többször jött már be kocsi az ingatlanomba.
Freiler László tervező:
Ezen a szakaszon mindkét oldalt kerékpársáv lett tervezve, ami 1,25 méter szélesítéssel jár, a Kőfejtővel szembeni oldalon az árkot arrébb kell tenni és lefedni.
Kis János:
A Fő utca 4-16. között a lefedett árok esetén a szintkülönbséget nem tudom elképzelni. A bejárók magasabban vannak, mint az árok. Hogyan lennének a bejárók? Akiknek üzleteik vannak, azok vendégei hol álljanak meg?
Földes Tamás képviselő:
A Kőfejtőnek lesz egy 260 férőhelyes parkolója, ami nyitott lesz, tehát ott meg lehet állni.
Freiler László tervező:
A felvetett másik problémára adott válasz a kiviteli terv fogja tartalmazni, ott látszik majd a metszeten a megoldás.
Galambos György:
Elhangzott, hogy az árkok le lesznek feddve. Ezek most vízfogók is a házak felé? Ez hogyan lesz megoldva?
Freiler László tervező:
Áttört beton fedlap lesz, ahol átfolyik a víz.
Földes Tamás képviselő:
Kérdésem a Kőfejtővel szembeni autóbuszöböl.
Freiler László tervező:
Jelenleg nincs öböl, csak megálló. Csuklós busz részére 18 méteres öböl kellene, ez a sűrű kapubeállók miatt nem tudtam elhelyezni. Utána pedig már a kanyar kezdődik.
Pej Kálmán tervező:
A kapubehajtók egymást érik és sajnos 18 méter kellene. Megoldás lehetne, hogy az út tengelyét eltolnánk a Kőfejtő felé 2-2,5 méterrel, így az azzal szembeni buszöböl megvalósítható lenne. Valamint javasolnám az egész Fő utcán a 40 km/h korlátozást.
Ezt a variációt a kollégám kidolgozza, és ha ez megvalósítható, akkor bekerülhet a tervbe.
Freiler László tervező:
A burkolt árkot arrébb kellene tenni a temető utcai csatlakozással szemben. Ez kb. a Kőfejtői buszparkolóktól kezdődne.
Pej Kálmán tervező:
A kerékpársáv a kapubehajtókban meg lenne szaggatva. A parkolás fontos kérdés, és ez a Kőfejtő környékén meg lesz oldva. A lentebbi szakaszon azonban biztos, hogy parkolókat kell majd építeni. Párhuzamos parkolókat enged a Magyar Közút, ezeket a kerékpársávon kívül kellene elhelyezni. Erre helyenként van lehetőség, de csak a zöldterület kárára. A parkolási igényeket mindenkinek a saját telkén kell megoldania, ez nem az önkormányzat kötelessége. A vendéglősöknek is meg kell ezt oldania.
Freiler László tervező:
A középső parknál a szervizútra lenne terelve a kerékpáros forgalom felfelé, valamint az út felfelé egyirányúsítva lenne a gépkocsiknak.
Csóka Zoltánné PB külső tag:
Télen ki fog tudni kijönni a felső kanyarban? Itt emelkedő van és télen nagyon csúszik. Télen biztosan nem jó az egyirányúsírás.
Kovács Pál képviselő:
A parkoló széléig lehetne kétirányú az út. Előtte maradna egyirányú.
Pej Kálmán tervező:
A szerviz út melletti árok nem lenne lefedve. Javaslatom, hogy a gépkocsik részére maradjon kétirányú a forgalom, de a biciklisek felfelé oda lennének terelve.
 
Földes Tamás képviselő:
A szervizútnál a tervről húzzuk ki a betonszegélyt, mert oda parkolókat kellene majd építeni. A tervben szerepel 2 villanyoszlop áthelyezése, ebben ki tudna segíteni, hogy gyorsabb legyen?
Freiler László tervező:
Sajnos nem lehet.
Kis János:
Én tudok ebben segíteni.
Freiler László tervező:
A templomnál lévő zebra feljebb kerülne kb. 15 métert, mert most egy kapubehajtóban van. A kerékpársáv itt válna nyitott kerékpársávvá lefelé. 1,25 méter széles nyitott kerékpársáv lesz, szaggatott fehér festéssel. A templom előtti útszakasz sárga sraffozott festést kapna, mint veszélyes útszakasz.
Pej Kálmán tervező:
Itt már egy forgalmi sáv lenne lefelé, azaz nem lenne középen sávelválasztó festés. A nyitott kerékpársáv fehér felfestését a kerékpáros és az autós is átlépheti. Ha megy elöl egy kerékpáros és szemben is jön egy gépkocsi, akkor a kerékpáros mögötti autósnak várnia kell, majd kikerülni a kerékpárost. Ez a fehér szaggatott vonal a parkolást nem akadályozza, ezt táblával lehet tiltani.
Ha nem lesz tiltva, akkor mindkét oldalon megállhatnak a kocsik.
 
Földes Tamás képviselő:
A PH szemben az árokig ki kellene vinni a szegélyt. A templom és a Fertő utca közötti szakaszon a páros oldalon szegély kellene. Az önkormányzat a páratlan oldalon ezt az idei beruházással elkészítette.
Freiler László tervező:
A templomtól lefelé lévő szakaszon nincs építés a tervben, csak forgalomtechnikai beavatkozás, azaz felfestések.
Pej Kálmán tervező:
A Magyar Közúttal a tervek egyeztetése során komoly alkudozás folyt, komoly pályaszerkezetet akartak, de kompromisszum született. A rendelkezésre álló pénzből az egész Fő utcai útszakaszt nem lehet teljesen újjáépíteni, azt elértük, hogy a templom és a Meggyesi úti csatlakozás nem csak szélesítést, hanem teljesen új aszfaltréteget is kapna egész szélességben. Azonban a templom alatti szakaszra már nem jut elég pénz.
 
Földes Tamás képviselő:
A 8526. számú út építésébe bele lehetne tenni a szegélyépítést ezen a szakaszon.
 
Pej Kálmán tervező:
Abban a projektben csak a lakott terület végéig lehet beavatkozás, ami a tervezett buszforduló.
 
Freiler László tervező:
A buszforduló terveit természetesen beépítettük ebbe a tervbe.
Pej Kálmán tervező:
A 8526. számú út jelenleg átlagban 3,6 méter széles, ez lesz 5,5 méteresre kiszélesítve, ami egy másik projekt keretében fog megvalósulni jövőre.
A Kápolna utcában 4,25 méter széles út lesz szegéllyel, ami a kialakult szélesség. Itt 3 méter széles aszfalt lesz stabilizált útpadkával. A kimérést az önkormányzat megcsináltatta, de az utat hagyjuk a jelenlegi helyén. Az árkokat bővítjük és rákötjük a Fő utcai elvezetésre. Az erdőben a FHNP nem engedett aszfaltozást, itt biokatalizátoros talajszilárdításos földút lesz, ami egy környezetbarát vegyszerrel lesz kezelve, ami aszfaltminőség és tartósságú lesz.
Baltigh Márta polgármester:
Köszönöm a tervezőknek a tervek bemutatását, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
103/2013. (IX. 13.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tandem Mérnöki Iroda (1033 Budapest, Polgár utca 12. I. emelet 6.) által bemutatott „A Fertő-tó menti kerékpárút-hálózat fejlesztése” projekt keretében Fertőrákos közigazgatási területén megvalósuló kerékpárút terveket és azt elfogadja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Tandem Mérnöki Irodát a határozatról tájékoztassa.
 
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Baltigh Márta polgármester:
Az ülést bezárom.
Kmf.
Baltigh Márta                                       dr. Nagy Attila
 Polgármester                                               Jegyző