PB jkv. 2012.07.24

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
9/2012. 
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. július 24-én 17.30 órakor megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen.
 
Jelen vannak:
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök, képviselő,
Kovács Pál PB tag, képviselő,
Puskás Csaba PB tag, képviselő,
Majorosné Nagymarosi Rita PB külsős tag,
Csóka Zoltánné PB külsős tag,
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin Alpolgármester,
dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslatot tesztek a napirendi pontokra:
  1. A Fertőrákos Kápolna utca útrekonstrukciójának és a fertőrákosi Vizimalom előtti közterület-beszakadás költségeinek elszámolása.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. A Fertőrákos Kápolna utca forgalmi rendjének meghatározása.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. A Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme az ún. Tűzoltó Nap támogatására.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. Dr. Hantó Katalin és Hantó Zsolt kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. Testvérvárosi találkozó.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal elfogadja.
1.napirendi pont:
A Fertőrákos Kápolna utca útrekonstrukciójának és a fertőrákosi Vizimalom előtti közterület-beszakadás költségeinek elszámolása.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Az önkormányzat kapott egy kérelmet egy Kápolna utcai lakótól, aki az út rossz minőségére hívja fel a figyelmet. Egy korábbi nagy esőzés után személyesen is kinn jártunk a helyszínen több képviselővel és megállapodtunk abban, hogy az út helyreállítási munkálatai nem tűrnek halasztást és a későbbiekben az árokrendszer és sárfogó kiépítése lenne szükséges. Ehhez azonban a terület pontos felmérése szükséges.
Szentesi Ervin Alpolgármester
Egyetértek az előttem szólóval, én is kinn voltam a bejáráson. A Jegyző Úr korábban írt egy levelet az érintett szőlőtulajdonosoknak, azonban előrelépés nem történt. Szakhatóságok bevonását javaslom.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A helyszíni bejárás után egy újabb levelet küldtem a szőlőtulajdonosoknak és határidőt adtam nekik, hogy az eredeti állapotot állítsák helyre. Sajnos szakhatóságok segítségét nem várhatjuk, ugyanis telefonon beszéltem a Hegyközség hegybírójával, a falugazdásszal, a Növény és Talajvédelmi Igazgatóság és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kollégájával, és mindenhol azt a választ kaptam, hogy ők nem illetékesek.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Javaslom, hogy a KIM-t állásfoglalás kérése végett meg kellene keresni.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külsős tagja:
Javaslom az utca forgalmi rendjének megváltoztatást úgy, hogy az utca elejére egy zsákutca és egy behajtani tilos, kivéve személygépkocsival táblát helyezzen el az önkormányzat és az utcát fizikai akadállyal zárja le. Ebben az esetben a szőlőtulajdonosok az erdő felől közelítik meg a területeiket és az út nem megy tönkre.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
A fertőrákosi Vizimalom előtti több köbméteres beszakadás ügye ismert mindenki előtt, ezt is haladéktalanul meg kellett oldani a balesetveszély elhárítására.
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.
Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
40/2012.(VII. 24.) PB. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2012. júliusi esőzések miatt sürgős beruházások költségét és a Fertőrákos Kápolna utcai beruházás 384.500 Ft + ÁFA költségét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Zöldterületkezelés sövénybeszerzés során elkülönített 500.000 Ft + ÁFA összeg terhére, a Kápolna utcai parkoló helyreállításának 255.400 Ft + ÁFA összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére, a fertőrákosi Vizimalom előtti közterület-beszakadás 200.000 Ft + ÁFA költségét az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére javasolja kifizetni.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatmódosításokat vezesse át, valamint a munkálatok elvégzése után a szerződéses összegeket szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
 
Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
41/2012.(VII. 24.) PB. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Kápolna utca árokrendszer és sárfogó kialakítását és a pontos tervezés és telekhatárok kimérése miatt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy egy földmérőtől kérjen árajánlatot a teljes terület pontos felmérésének elkészítéséről, és az árajánlat beérkezése után döntsön a Képviselő-testület a megbízásról és annak tartalmáról.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
 
Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
42/2012.(VII. 24.) PB. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Kápolna forgalmi rendjének módosítását és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kápolna utca elejére egy zsákutca táblát és egy behajtani tilos, kivéve személygépkocsi táblát tegyen ki, valamint a Kápolna utcában – a későbbiekben pontosan kijelölt helyen – 2 helyen fizikai akadályt helyezzen el az utca zsákutcává történő alakítása miatt.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
 
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
A Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme az ún. Tűzoltó Nap támogatására
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében nem szerepel ez a tétel az új tűzoltó autó beszerzése miatt. Elismerem, hogy kell a falunak ez az esemény, melyet jól megszerveznek, de javaslom, hogy 350.000 forint támogatást adjon az önkormányzat az anyagi helyzetére tekintettel.
Dr. HorváthÁkos, Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagja:
Javaslom, hogy kérjük be a rendezvény költségvetését és egy nagyobb tételt, például a sátorállítást fizessük ki helyettük ilyen nagyságrendben.
Baltigh Márta polgármester:
Ilyen összegből nem lehet sátrat állítani, az nagyságrendileg többe kerül. Véleményem szerint támogatni kell a Tűzoltónapot. A költségvetés tárgyalásánál volt róla szó, azonban ez nem került bele. A 2012. januári kérlemükben is a 650.000 forintos támogatást kértek.
Dr. Horváth Ákos, Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagja:
Van az önkormányzatnak egy Idegenforgalmi Alapja, annak egy részéből lehetne támogatni a rendezvényt.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Az elhangzottak alapján javaslom, hogy a Tűzoltónap támogatására 600.000 forint támogatást nyújtson az önkormányzat, melynek fedezete 300.000 forint erejéig a Képviselői és Alpolgármesteri Alap, 300.000 forint erejéig az Idegenforgalmi Alap, de a rendezvényen hangsúlyosan jelenjen meg, hogy milyen forrásból és ki támogatja az eseményt.
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.
Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
43/2012.(VII. 24.) PB. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület 2012. július 20. napján kelt kérelmét és a 2012. augusztus 4. napján megrendezésre kerülő Fertőrákosi Tűzoltónap lebonyolításához 600.000 Ft, azaz hatszázezer Forint támogatás nyújtását javasolja a Képviselő-testületnek úgy, hogy annak fedezete 300.000 forint erejéig a Képviselői és Alpolgármesteri Alap, 300.000 forint erejéig az önkormányzat Idegenforgalmi Alapja legyen.
 
A támogatási összeg felhasználásáról szóló pontos elszámolást a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesületnek 2012. szeptember 1. napjáig kell leadnia az önkormányzat részére.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a megállapított összeg szabályszerű kifizetéséről gondoskodjék, valamint a beérkezett elszámolásról a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a képviselőket.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Dr. Hantó Katalin és Hantó Zsolt kérelme
A kérelmezők az ún. gombapince felett épült ingatlant kínálják 2.8 millió forintért eladásra az önkormányzatnak, vagy önkormányzati területért cserébe. A helyzetet mindenki ismeri, több évvel ezelőtt az előző tulajdonos közterületre építette fel ezt az épületet, melyre az önkormányzat földhasználati díjat szab ki, melyet a mostani tulajdonosok az élelmiszerbolt bezárása után nem akarnak fizetni. Leírják, hogy az adásvételnél az önkormányzat nem adta meg részükre a kellő tájékoztatást.
Baltigh Márta polgármester:
Az épületet a jelenlegi tulajdonosok nem az önkormányzattól, hanem Kertész Tibortól vásárolták meg, a tájékoztatást is neki kellett volna megadnia a vevő részére.
Dr. Horváth Ákos, Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagja:
Ha valaki vesz valamilyen ingatlant, akkor körültekintően kell, hogy eljárjon, a szerződéshez ügyvédi ellenjegyzés szükséges és a földhivatali nyilvántartásba mindenkinek be lehet tekintenie.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Amennyiben nincs több kérdés javaslom, hogy az önkormányzat adjon nemleges választ mind az adásvételre, mind a cserére az önkormányzat anyagi lehetőségeinek szűkös volta miatt, valamint szólítsuk fel a tulajdonost, amennyiben nem fizeti a földhasználati díjat, akkor a szerződésben foglalt eredeti állapotot – azaz az épület lebontását – állítsa helyre.
Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
44/2012.(VII. 24.) PB. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta dr. Hantó Katalin és Hantó Zsolt 2012. július 19. napján kelt kérelmét és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mind az adásvétere, mind a cserére vonatkozó ajánlatot utasítsa el, valamint szólítsa fel a kérelmezőket, hogy amennyiben nem fizetik a földhasználati díjat, akkor a szerződésben foglalt eredeti állapotot – azaz az épület lebontását – állítsák helyre.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Testvérvárosi találkozó
Baltigh Márta polgármester:
A csíkkarcfalvi önkormányzattól meghívást kaptunk augusztus elején megtartandó búcsújuka, melyre szeretettel meghívják a képviselő-testületet, egyben jelzik, hogy az idei évben nem tudnak Fertőrákosra jönni a szűkös anyagi helyzetük miatt. Megkérdezem a T. Képviselőket, ki tud részt venni a találkozón.
Szentesi Ervin Alpolgármester:
Az augusztusi időpont senkinek sem megfelelő a turisztikai szezon miatt.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Javaslom, hogy 200.000 forint összeget különítsünk el az önkormányzati költségvetésben a Testvérvárosi találkozóra félretett összegből, és amennyiben a Polgármester Asszony és mások kimennek, akkor az útiköltségüket ebből lehet fedezni.
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.
Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
45/2012.(VII. 24.) PB. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a csíkkarcfalvi testvérvárosi találkozót és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Testvérvárosi találkozóra elkülönített összegből 200.000 forint, azaz kettőszázezer forintot különítsen el az esetleges csíkkarcfalvi kiutazás és kinntartózkodás költségeire.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés az ülést bezárom.
Földes Tamás sk.         Kovács Pál sk.          Puskás Csaba sk.
     PB Elnöke                   PB Tag                       PB Tag