PB jkv. 2012.08.27

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS

 

10/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. augusztus 27-én 18.00 órakor megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök, képviselő,

Kovács Pál PB tag, képviselő,

Puskás Csaba PB tag, képviselő,

Csóka Zoltánné PB külsős tag,

 

Baltigh Márta polgármester,

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

 

Javaslatot tesztek a napirendi pontokra:

 

Nyílt ülés:

 

 1. Tar László kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2008. (XII. 23.) Ör. módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Hosszútávú közbeszerzés kiírása a szúnyoggyérítés feladatainak ellátására.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Fertőrákos 037. hrsz. ingyenes tulajdonba adást megerősítő Képviselő-testületi döntés.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Fertőrákos turisztikai vonzerejének televíziós bemutatásának megrendelése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Fertőrákos Fő utca vízelvezetési beruházás pótmunkáiról.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Fertőrákos Általános Iskola Konyha karbantartási munkái.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Dr. Tóka József beadványa

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Karbantartási munkák elvégzésére megbízási szerződés kötése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Polgármesteri Hivatal munkatársának anyakönyvi tanfolyamra való beiratása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Fertőrákos Határ út (Laktanya melletti út) karbantartása

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Egyebek.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Megállapítom, hogy a PB a napirendi pontokat 4 igen szavazattal elfogadja.

Térjünk át a napirendi pontokra.

1.napirendi pont:

Tar László kérelme

 

Tar László kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos 719 hrsz ingatlan 105 négyzetméterét szeretné 2.000 Ft/négyzetméter áron megvásárolni. Ez a terület a Művelődési házhoz tartozik a várfalon túl. A vásárlás kb. 200.000 forint bevétellel járna, tekintettel arra, hogy kevés a zöldterület és emlékmű elhelyezése válhat szükségessé, nem javaslom a terület eladását.

 

Baltigh Márta polgármester:

Én is egyetértek vele, kevés a zöldterület a településen.

 

Kovács Pál Pénzügyi Bizottság tagja:

A műemléki védettség miatt a terület úgysem beépíthető.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának

46/2012.(VIII. 27.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Ifj. Tar László (9421 Fertőrákos, Fő utca 55.) 2012. július 19. napján kelt, a Fertőrákos 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan egy részének megvásárlásáról szóló kérelmét és azt nem támogatja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. szeptember 15.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Térjünk át a 2. napirendi pontra.

Beszámoló az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

 

Az önkormányzat  2012. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodására a takarékos gazdálkodás volt a jellemző, az előirányzatok időarányosan teljesültek, a távlatokban sem látható olyan körülmény, ami felboríthatja az önkormányzat gazdálkodását. Az elkülönített tartalékok is rendelkezésre állnak.

 

Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:

Fontos, hogy hitel nélkül működik az önkormányzat, arra kell törekedni, hogy ez a jövőben is így maradjon.

 

 

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának

47/2012.(VIII. 27.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. szeptember 15.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Térjünk át a 3. napirendi pontra.

Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének módosítása.

 

A költségvetés módosítása szükséges az előirányzatok változtatása véget, a már korábban elhatározott fejlesztések kerülek ebbe a körbe.

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának

48/2012.(VIII. 27.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének módosítását, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. szeptember 15.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Térjünk át a 4. napirendi pontra.

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2008. (XII. 23.) Ör. módosítása.

 

Teljesen technikai jellegű módosításról van szó.

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának

49/2012.(VIII. 27.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2008. (XII. 23.) Ör. módosítását és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző

Határidő: 2012. szeptember 15.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Térjünk át az 5. napirendi pontra.

Hosszútávú közbeszerzés kiírása a szúnyoggyérítés feladatainak ellátására.

 

SMJV gesztorságával 5 évre előre kiírásra kerülne a közbeszerzés, azáltal kisebb áron és a szúnyogok szaporodásához mérten korábban lehetne elkezdeni az irtást.

 

Baltigh Márta polgármester:

Itt nyilatkozni is kell, hogy hány hektár területre és hány alkalommal, milyen gyérítést kérünk. Úgy gondolom, hogy a 60 hektár maradjon, de szezononként a korábbi 3 alkalom helyett 4 alkalom legyen.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának

50/2012.(VIII. 27.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a hosszútávú közbeszerzés kiírása a szúnyoggyérítés feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy Fertőrákos területén 60 hektáron, szezononként 4 (négy) alkalommal történjen kémiai szúnyoggyérítés.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. szeptember 15.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Térjünk át a 6. napirendi pontra.

A Fertőrákos 037. hrsz. ingyenes tulajdonba adást megerősítő Képviselő-testületi döntés.

 

Egy korábbi KT határozat megerősítése szükséges.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának

51/2012.(VIII. 27.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos 037. hrsz. ingyenes tulajdonba adást megerősítő Képviselő-testületi döntésről szóló előterjesztéstés azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. szeptember 15.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Térjünk át a 7. napirendi pontra.

Fertőrákos turisztikai vonzerejének televíziós bemutatásának megrendelése

 

Érkezett az RTL Klub-tól egy megkeresés, mely a település televíziós bemutatkozását tartalmazza, egy profi stáb egy kisfilmet forgatna a településről, melyet levetítene több alkalommal az RTL Klub, valamit a település megkapna és promóciós célra használhatna. Én 5 perces kisfilm leforgatását javaslom az Idegenforgalmi Alap terhére.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának

52/2012.(VIII. 27.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos turisztikai vonzerejének televíziós bemutatásának megrendeléséről szóló előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 5 perc időtartamú kisfilm leforgatását kezdeményezze 500.000 Ft + ÁFA, azaz ötszázezer forint + általános forgalmi adó összegben az Idegenforgalmi Alap terhére.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Térjünk át a 8. napirendi pontra.

A Fertőrákos Fő utca vízelvezetési beruházás pótmunkáiról.

 

A Fertőrákos Fő utca – Patak sor vízelvezetési beruházás megtörtént, de a kivitelező jelezte pótmunka igényét, mely 500.000 Ft + ÁFA. Hivatkozik a feltárás és visszatemetés során keletkezett többletköltségére, valamint a plusz aszfaltozásra. Tekintettel arra, hogy ezek a munkálatok valóban megtörténtek és a műszaki ellenőr leigazolta, javaslom a pótmunkára vonatkozó igény kifizetését.

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának

53/2012.(VIII. 27.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca vízelvezetési beruházás pótmunkáiról a SWIETELSKY Magyarország Kft. által benyújtott pótmunka igényt és azt 500.000 Ft + ÁFA, azaz ötszázezer forint + általános forgalmi adó mértékben – az önkormányzat 2012. évi költségvetés általános tartalékának terhére – javasolja elfogadni.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. szeptember 30.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Térjünk át a 9. napirendi pontra.

A Fertőrákos Általános Iskola Konyha karbantartási munkái.

 

Fojtyik József, mint a SÉF-MOGUL Bt. ügyvezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a tőlünk bérelt konyhában karbantartási munkálatok váltak időszerűvé. Ennek elmaradása a konyha bezárását vonhatja maga után, ugyanis több helyen hullik a csempe, iiletve a lámpatestek cserére szorulnak.

Saját költségén már végzett karbantartási munkálatokat. Új gépeket is beszerzett.

 

Javaslom, hogy 250.000 Ft + ÁFA összeg erejéig finanszírozzuk a felújítást úgy, hogy a kivitelezési munka befejezési határideje 2012. szeptember 15. napja és az a műszaki ellenőr igazolása után kerül kifizetésre.

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának

54/2012.(VIII. 27.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a SÉF-MOGUL Vendéglátó Bt. ügyvezetője, mint a Fertőrákosi Általános Iskola Konyha bérlője által a konyha felújítására vonatkozó kérelmét és azt – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – 250.000 Ft + ÁFA, azaz kettőszázötvenezer forint + általános forgalmi adó összegben a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kivitelezés határidejét 2012. szeptember 15. napjában határozza meg és az elvégzett munkát az önkormányzat műszaki ellenőrével igazoltassa le.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. szeptember 30.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Térjünk át a 10. napirendi pontra.

Dr. Tóka József beadványa

 

Dr. Tóka József ismételt beadvánnyal fordult az önkormányzathoz, hogy a Meggyesi úton az általa üzemeltetett állatsimogató előtt és után az úttestre szereljünk fel forgalomlassító akadályokat, korongokat. A kérelmében leírt forgalomlassító korongok veszélyesek a kerékpárosok számára, ezért javaslom, hogy ún. fekvőrendőrök kihelyezését az úttestre. Az egyiket az önkormányzat, a másikat a kérelmező finanszírozná, ahogy a kérelemben is szerepel.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szükséges lenne kitáblázni az akadályok előtt, mindkét oldalon is.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának

55/2012.(VIII. 27.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta dr. Tóka József a Meggyesi útra telepítendő forgalomlassító korongok kihelyezésére vonatkozó kérelmét és azt az alábbi módosítással javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek:

 

A kérelemben szereplő 2 darab forgalomlassító korongsor kihelyezése helyett 2 darab 20km/h áthaladást biztosító ún. fekvőrendőr kerüljön kihelyezésre, melynek kitáblázását és telepítésének költséget az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére az önkormányzat, valamint a kérelmező 50-50 %-ban viselje.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. szeptember 30.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Térjünk át a 11. napirendi pontra.

Karbantartási munkák elvégzésére megbízási szerződés kötése.

 

Felmerült, hogy az önkormányzatnál, a hivatalban és a településen a kisebb karbantartási munkálatok elvégzésére kössünk szerződést az általános iskola állományába tartozó Tatay Lászlóval.

 

Baltigh Márta polgármester:

Úgy gondolom, hogy a Tatay László olcsóbban és sokkal hamarabb el tudná végezni a felmerülő kisebb problémákat. Lehetne időszakosa sterződés, márciustól október végéig.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Milyen formában történne a foglalkoztatás, illetve mennyiért?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Megbízási szerződést köthetnék átalánydíjazással, vagy a munkaszerződésébe illeszthetnénk bele. Azzal az a gond, hogy az iskola elkerül az önkormányzat fenntartásából. Arról, hogy mennyiért látná el a feladatát, nem született döntés.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Azt gondolom, hogy a Pénzügyi Bizottság a felmerülő kérdések megválaszolásán gondolkodjon és a következő évre ezt tervezzük be, tehát a 2013. évi költségvetési koncepció, majd a tervezés időszakában erre térjünk vissza.

 

Térjünk át a 12. napirendi pontra.

Polgármesteri Hivatal munkatársának anyakönyvi tanfolyamra való beiratása.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Jelenleg a Polgármesteri Hivatalban 1 fő rendelkezik anyakönyvi vizsgával, tehát ő írhat bele és állíthat ki anyakönyvet és eskethet. A korábbi év tapasztalata azt mutatta, hogy amikor 2 személy rendelkezett vizsgával, az sem biztosíték arra, hogy zökkenőmentesen ellátható a feladat, mivel mindkét személy május hóban kilépett a hivatalból. Ezt megelőzendő szeretném, ha az adós kolléganő, aki önként jelentkezett, beiratható lenne a tanfolyamra. Ez azonban Szombathelyen lenne, mert a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal 2 éve nem indít tanfolyamot. Amikor a 2 kolléga egyszerre kilépett, nehezen tudtuk megoldani a helyettesítést, Ágfalváról járt át egy kolléga helyettesíteni, akit a Kormányhivatal jelölt ki. Probléma továbbá, hogy a tanfolyam költsége kb. 100.000 Ft, valamint szeptembertől december közepéig minden héten egy teljes napig távol van a kolléga, aki a 2012. augusztusi belépésére tekintettel próbaidőn van.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Mennyibe kerül az útiköltsége?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Szombathely vonattal, oda-vissza, teljesárú jeggyel 2.600 Ft /alkalom, és kb. 12 alkalom lesz.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

Akkor ez kb. 150.000 Ft lenne, az általános tartalék terhére. Javaslom, hogy a holnapi JÜB tárgyalja meg annak lehetőségét, hogy tanulmányi szerződést lehet-e kötni a kollégával úgy, hogy próbaidő alatt van és dolgozzák ki a pontos részleteit.

 

Térjünk át a 13. napirendi pontra.

Fertőrákos Határ út (Laktanya melletti út) karbantartása

 

Nagyon rossz állapotban van az önkormányzati út, javaslom, hogy a polgármestert bízzuk meg, hogy kérjen 2-3 árajánlatot az út rendbetételére és azt a következő KT ülésen kerüljön megtárgyalásra.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Amennyiben nincs több kérdés az ülést bezárom.

 

 

…………………………….     …………………………….      …………………………….

 

Földes Tamás                             Kovács Pál                               Puskás Csaba

  PB Elnöke                                 PB Tag                                        PB Tag