PB jkv. 2012.09.24

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS

 

11/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. szeptember 24-én 18.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottsági ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Földes Tamás PB Elnök,

Puskás Csaba PB tag,

Kovács Pál PB tag,

 

Baltigh Márta polgármester,

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

 

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendi pontokra.

 

Megállapítom, hogy a napirendek 3 igen szavazattal elfogadásra kerültek.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Szedenics Péter ingatlanvásárlási kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Ifj. Tar László kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Galambos György kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákosi Általános Iskola és AMI második napközis csoportjának indítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Szándéknyilatkozat a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI működtetéséről.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Fertőrákos 1029/2 hrsz. ingyenes tulajdonba adása a Magyar Állam részére.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Fertőrákos Fő utca járda rekonstrukció.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Fertőrákos 074/157 hrsz. útcsatlakozás rekonstrukciója.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A 70. életévüket betöltött idősek köszöntése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

Földes Tamás PB Elnök:

Amennyiben nincs kérdés, térjünk át a napirendi pontokra.

 1. napirendi pont

Szedenics Péter ingatlanvásárlási kérelme.

 

Az értékbecslést mindenki megkapta, a terület elhanyagolt, az önkormányzatnak kell nyírnia a füvet, hasznot nem hajt. Az értékbecslő 9.8 m Ft-ra értékelte.

Forgalomképes vagyontárgy?

 

Dr. Nagy Attila jegyző

A vagyonkataszterünk szerint forgalomképes vagyontárgy.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Ha nincs több kérdés, akkor szavazzunk.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

56/2012.(IX. 24.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szedenics Péter (9421 Fertőrákos, Patak sor 27.) 2012. szeptember 10. napján kelt, az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 1107/3 hrsz. ingatlan megvételéről szóló ajánlatát és azt az értékbecslésben megállapított vételárban, 9.800.000 forintban, azaz kilencmillió-nyolcszázezer forintban javasolja felajánlani megvételre a kérelmezőnek.

 

A vételárat a Vevő a szerződés aláírásától számított 30 napon belül egyösszegben köteles befizetni az önkormányzat számlaszámára.

 

Az adásvételi szerződés összes költségét – így különösen a földmérés, az adásvételi szerződés megkötésének és a földhivatali ügyintézés díját – a Vevő állja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. december 15.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Térjünk át a 2. napirendi pontokra.

Ifj. Tar László kérelme

 

Egyszer már szerepelt napirenden Ifj. Tar László kérelme, akkor a KT úgy döntött, hogy nem szándékozik eladni a telekrészt. A kérelmező új információkat írt a kérelmében, koktélbárt szeretne a területen üzemeltetni. Ez új megvilágításba helyezi a kérelmet, valamint az ajánlatát is megemelte 4.000 Ft/négyzetméter árra, valamint a Fertőrákosi Óvoda részére felajánlana 100.000 forintot.

A vagyonkataszter alapján, mint a Kultúrházhoz tartozó terület, korlátozottan forgalomképes vagyon, tehát jelenlegi formájában nem lehet eladni. Javaslom, hogy méltányos bérleti díj fejében, hosszútávra ajánlja fel az önkormányzat a részére.

 

Baltigh Márta polgármester:

A zöldterület csökkeni fog.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

Szép és rendezett lesz a terület.

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Készítsen látványtervet a kérelmező. Azt gondolom, hogy nem szabad úgy bérbeadni, hogy nem látjuk, mit tervez oda.

 

Kovács Pál PB tag:

Egy koktélbár éjszaka működik.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előző KT ülésen azért lett elutasítva akérelme, mert kevés a zöldterület.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

Azóta új információkat kaptunk, én támogatom.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Ha nincs több kérdés, akkor szavazzunk.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

57/2012.(IX. 24.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta ifj. Tar László (9421 Fertőrákos, Fő utca 55.) az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló fertőrákosi 719 helyrajzi számú ingatlan 105 mterületének megvásárlásáról szóló 2012. szeptember 17. napján kelt kérelmét.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az érintett terület hosszútávú bérbeadásáról tárgyaljon és a szerződés tervezetét határozati javaslatként terjessze elő a következő Képviselő-testületi ülésre.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. október 30.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Térjünk át a 3. napirendi pontokra

Galambos György kérelme.

 

Többször volt már szó tábla kihelyezésről.

Mennyibe kerülne oda ilyen tábla kihelyezése?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Kértem árajánlatot, egy darab Fertőrákos-Boglárhegy tábla legyártása és kihelyezése 45.000 Ft + ÁFA, melyből 4 darab kellene.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ki van helyezve 30 km/h tábla.

 

Galambos György kérelmező:

A határ felől sajnos nincs tábla. Simon István SMJV Alpolgármesterével már többször tárgyaltam, kihelyeztetett Sopornkőhida táblát, amit azonban a korábbi Fertőrákosi Polgármester levetetett.

 

A közvilágítással kapcsolatosan beszéltem az E-ON-nal, egy szándéknyilatkozatra van szükségük, hogy a később kiépítendő közvilágítás üzemeltetési költségeit az önkormányzat vállalja, utána tudna elindulni csak a tervezés.

 

A járdával kapcsolatosan pedig tudom, hogy nem kis összeg lenne és elfogadjuk azt is, hogy esetleg nem az idén valósulna meg.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Javaslom, hogy az első pontot módosítsuk úgy, hogy 1 darab 30 km/h tábla kerüljön kihelyezésre, a járda ügyében pedig a Földhivataltól kérjünk pontos térképet és a műszaki ellenőr 150 cm szélességben zúzott kővel tervezze meg és árazza be az építést.

 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

58/2012.(IX. 24.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Galambos György (9421 Fertőrákos, Kavicsbánya sor 13.) 2012. szeptember 10. napján kelt kérelmében foglaltakat és javasolja, hogy az önkormányzat a Fertőrákos Pozsonyi útra a határ felőli oldalra, az Intercraft bánya előtt 1 darab 30 km/h táblát helyezzen ki.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 1.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

59/2012.(IX. 24.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Galambos György (9421 Fertőrákos, Kavicsbánya sor 13.) 2012. szeptember 10. napján kelt kérelmében foglaltakat és javasolja a Képviselő-testületnek a Fertőrákos Pozsonyi úton közvilágítás kiépítésére az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felé szándéknyilatkozat adását a későbbiekben kiépítendő közvilágítás üzemeltetési költségeinek vállalásáról.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 1.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

60/2012.(IX. 24.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galambos György (9421 Fertőrákos, Kavicsbánya sor 13.) 2012. szeptember 10. napján kelt kérelmében foglaltakat és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fertőrákos Pozsonyi úton gyalogosút kiépítésével kapcsolatosan a Sopron Körzeti Földhivataltól beszerzett hivatalos helyszínrajz és a telekhatárok figyelembevételével a műszaki ellenőrrel 150 cm szélességben murvás gyalogosút elhelyezését terveztesse meg és a tervet, valamint annak költségeit tartalmazó kiírást a következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 1.

 

 

Földes Tamás PB Elnök:

Térjünk át a 4. napirendi pontokra

Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

A BURSA Hungarica pályáztara való jelentkezésünket támogatom, azonban a saját felsőoktatási támogatási rendszerünket pontosítani javaslom. Az első diplomát támogatjuk, melybe a mesterképzés is beletartozik? Külföldön szerzett első diplomát is támogatjuk, stb.?

 

Földes Tamás PB Elnök:

Javaslom, hogy a hivatal és a Jogi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja felül az eljárásrendet és terjessze a javaslatát a Képviselő-testület elé.

 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

61/2012.(IX. 24.) PB. határozata

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozást.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:       2012. október 30.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Térjünk át az 5. napirendi pontokra

Fertőrákosi Általános Iskola és AMI második napközis csoportjának indítása.

 

Az előterjesztést mindenki megkapta, az iskola igazgatója szerint ez az önkormányzat részére plusz költséggel nem jár, az a bérmaradványból finanszírozható.

 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

62/2012.(IX. 24.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Horváthné Bóka Zsuzsanna a fertőrákosi Általános Iskola és AMI Igazgatója 2012. szeptember 7. napján kelt levelét az intézményben kialakítandó második napközis csoport kialakításáról és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek az  alábbi feltételekkel:

 

 1. A második napközis csoport felállítása és az álláshely betöltése a 2012/2013. tanévre vonatkozik.
 2. A második napközis csoport felállítása és az álláshely betöltése önkormányzati támogatás nélkül, az intézményben keletkezett bérmaradvány terhére történik.
 3. A második napközis csoport felállításával a 2012/2013. tanévben fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben nyolc osztály, két napközis csoport és egy tanulószobás csoport kerül felállításra.

 

Felelős: Horváthné Bóka Zsuzsanna intézményvezető.

Határidő: 2012. szeptember 30.

 

 

Földes Tamás PB Elnök:

Térjünk át a 6. napirendi pontokra

Szándéknyilatkozat a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI működtetéséről.

 

Kérem a hivatalt, hogy egy részletesebb előterjesztést készítsen, számokkal alátámasztva az adóelvonásokról és az iskola fenntartási költségeiről és a lehetséges döntési variációkat leírni.

 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

63/2012.(IX. 24.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (5) bekezdés és a 97. § (24) bekezdés a) pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében foglalt foglalt szándéknyilatkozatot és a pontosabb döntéselőkészítés érdekében felkéri a jegyzőt, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre a döntési alternatívákat az azokat alátámasztó számokkal terjessze elő a képviselő-testület részére.

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző.

Határidő: 2012. szeptember 25.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Térjünk át a 7. napirendi pontokra

A Fertőrákos 1029/2 hrsz. ingyenes tulajdonba adása a Magyar Állam részére.

 

Baltigh Márta polgármester:

A Fő utca egy része önkormányzati tulajdonban van.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Javaslom az átadást, tekintettel arra, hogy akkor nem nekünk kell fenntartani az utat, zebrát festeni stb.

 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

64/2012.(IX. 24.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a tulajdonában álló és forgalomképtelen vagyonként nyilvántartott Fertőrákos, 1029/2 hrsz. (természetben Fertőrákos Fő utca egy szakasza) hasznosításának kérdését és azt ingyenesen felajánlani javasolja a Magyar Állam részére úgy, hogy az ingyenes átadással kapcsolatos összes költséget a Magyar Állam képviseletében eljáró fél vállalja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Térjünk át a 8. napirendi pontokra

Fertőrákos Fő utca járda rekonstrukció.

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársaival kapcsolatos konzultáció után a járdaszakasz rekonstrukcióját összevonnánk a buszforduló tervezésével és arra engedélyezési és kiviteli terveket kell készíteni.

Az árajánlatokat a tervezésre a jegyző úr bekérte, ezeket mindenki megkapta. Javaslom a határidőket a járda megtervezésre október 12. napjában, a gyalogátkelőhely megtervezésére december 15. napjában megszabni. A költségeket az önkormányzati költségvetés általános tartalékának tehére kell elszámolni.

 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

65/2012.(IX. 24.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utcára tervezett buszfordulónál a volt határőr laktanya és a Kápolna utca közötti járdafelújítás, valamint a volt határőr laktanya és a Fő utca 193. számú ingatlan közötti szegély és útpadka építés engedélyezési tervére az F-ROAD Kft. ügyvezetője által 2012. szeptember 24. napján beadott árajánlatot és azt a geodéziai felmérésre 30.000 Ft + ÁFA, az engedélyezési tervek elkészítésére 130.000 Ft + ÁFA, összesen 160.000 Ft + ÁFA, azaz egyszázhatvanezer forint + általános forgalmi adó összegben – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére –javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére.

 

A terv elkészítésének határideje: 2012. október 12.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. október 30.

 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

66/2012.(IX. 24.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca buszfordulónál tervezett gyalogosátkelő mesterséges megvilágítás megtervezésére a GT-VILL Kft. ügyvezetője által 2012. szeptember 18. napján beadott árajánlatot és azt 120.000 Ft + ÁFA, azaz egyszázhúszezer forint + általános forgalmi adó összegben – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére.

 

A terv elkészítésének határideje: 2012. december 15.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Térjünk át a 9. napirendi pontokra

A Fertőrákos 074/157 hrsz. útcsatlakozás rekonstrukciója.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kok Miklóssal a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársával történt helyszíni bejáráson elhangzottak alapján készült az előterjesztés. 50 méter hosszan sárrázót kell kialakítani az önkormányzati útra, hogy a hordalék ne kerüljön a közútra.

Sajnos az árajánlatot az ottani bánya tulajdonosától – többszöri ígéret ellenére – sem kaptuk még meg.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Akkor erről most nem tudunk dönteni, ha a holnapi KT ülésre sem érkezik meg az ajánlat, akkor a döntést el kell halasztani.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Térjünk át a 10. napirendi pontokra

A 70. életévüket betöltött idősek köszöntése.

 

2 alternatívát javsaslok,3.000 Ft/fő, vagy 4.000 ft/fő összegben, mert a 2.000 FT/fő összeg már kevés.

Forrása a korábban zárolt Alpolgármesteri és Képviselő Alap lenne.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ünnepség a volt könyvtárban lehetne, műsort az óvodások biztosítanák és a tavalyi évhez hasonlóan teát és forralt bort, valamint idén szendvicseket szolgálnánk fel.

Lebonyolításra október közepére gondoltunk.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Hány főről lenne szó?

 

Baltigh Márta polgármester:

Kb. 240 fő.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Javaslom 2 alternatívát kialakítani a 240 főre, valamint 50.000 forintot a vendéglátásra elkülöníteni.

 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága

67/2012.(IX. 24.) PB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 70. életévüket betöltött fertőrákosi idősek köszöntését és felkéri a polgármestert, hogy a 2012. szeptember 25-i Képviselő-testületi ülésre 240 fő vonatkozásában 3.000 Ft/fő és 4.000 Ft/fő alternatív javaslatot terjesszen a Képviselő-testület elé, valamint javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ünnepség lebonyolítására 50.000 Ft összeget különítsen el, melyek pénzügyi fedezete a Alpolgármesteri és Képviselő Alap.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. október 30.

 

Földes Tamás PB Elnök:

Amennyiben nincs több kérdés az ülést bezárom.

 

Kmf.

 

Földes Tamás sk. PB Elnöke                 Puskás Csaba sk. PB tagja                 Kovács Pál sk. PB tagja