PB jkv. 2013.03.18

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG                                       4/2013. 
KÖZSÉGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG                  2/2013.
FERTŐRÁKOS
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. március 18-án 18.00 órakor megtartott Pénzügyi Bizottsági és Községfejlesztési Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás, képviselő, PB elnök,
Puskás Csaba képviselő, PB tag,
Majorosné Nagymarosi Rita PB külső tag,
Csóka Zoltánné PB külső tag,
Földes Tamás, képviselő, Községfejlesztési Bizottság tag,
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag,
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 taggal, a Községfejlesztési Bizottság 2 taggal határozatképes. Tekintettel arra, hogy a Községfejlesztési Bizottság Elnöke nem jelent meg az ülésen, az együttes ülést a Pénzügyi Bizottság Elnöke vezeti le.
Az ülést megnyitom.
Javaslatot teszek a napirendi pontra:
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1. A reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről, valamint a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
Kérem a T. tagokat, a napirend elfogadásáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a napirendet a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Térjünk át a napirendi pont tárgyalására.
A reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről, valamint a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása.
 
A rendelet-tervezeteket a Jegyző Úr elkészítette, azt mindenki megkapta.
Kezdjük a településképi bejelentési eljárással.
Itt arról van szó, hogy a nem építési engedély köteles, de építéssel járó tevékenységeket is jelentsék be a hivatalnak, akik ezt vagy tudomásul veszik, vagy megtiltják.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Véleményem szerint nagyon bő a rendelet szövege. Lehetne egyszerűbben is. Szerintem menjünk végig paragrafusonként.
A rendelet célja és hatálya egyértelmű, nem fűznék hozzá semmit.
A 3 § (2) bekezdése alapján a polgármester dönt a kérdésben. Ezt nem tartom jó döntésnek.
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
Legyen a címzett a jegyző.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
A 3. § (4) bekezdésben az szerepel, hogy a döntés a műszaki ellenőr véleménye alapján történik. Én javaslom, hogy az szerepeljen, hogy a Községfejlesztési Bizottság és/vagy a műszaki ellenőr.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Jogszabály szerkesztési szempontból és/vagy kitételt nem lehet használni, vagy az egyik, vagy a másik szerepel.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Én úgy gondoltam, hogy most eldönti a bizottság, hogy melyik legyen benne.
Baltigh Márta polgármester:
A Községfejlesztési bizottság nem működik úgy, hogy egy ilyen döntéselőkészítést rá lehessen bízni.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
2 tag ebből a bizottságból elérhető, tehát döntésképes. Javaslom, hogy a Községfejlesztési Bizottság vagy a műszaki ellenőr szerepeljen a rendeletben.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Ki dönti el, hogy a polgármester asszony kinek a véleményét kéri ki.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Elsősorban a bizottság álláspontját kellene kikérni.
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
Javaslom, hogy a jegyző urat bízzuk meg a döntéssel, tehát a rendeletbe ne a polgármester szerepeljen.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az épített környezetről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/D §-a szabályozza a településképi bejelentési eljárást, mely hatáskörnek a címzettje a polgármester. Meg kell vizsgálnom, hogy ezt a hatáskört az eljárási törvények alapján tovább lehet-e ruházni a jegyzőre.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Akkor egy bizottságra kellene bízni a döntést.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Utána nézek, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet megvalósítani, hogy vagy a jegyzőre, vagy bizottságra lehessen átruházni a hatáskört.
Csóka Zoltánné PB külső tag,
Nincs falugondnokunk, aki ezeket ellenőrizni és jelenteni tudná.
 
Baltigh Márta polgármester:
Ez a rendelet nem lesz betartható, erre a hivatalnak nincs ideje, hogy járja a falut.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Van közterülethasználati rendeletünk is. Nagyon sokan nem jelentik be, hogy közterületet bitorolnak, valaki azonban bejelenti.
 
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
Javaslom, hogy legyen egy új bizottság megalakítva 2 képviselővel, egy jogásszal és a műszaki ellenőrrel, aki meghozza a döntést.
Majorosné Nagymarosi Rita PB külső tag,
Akkor sincs, aki ellenőrzi a rendelet betartását.
 
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
A Fő utcán is a világörökségi területen mindenki kiteszi a parabola antennáját a homlokzatára. Ez hogy néz ki?
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az Örökségvédelmi Hivataltól kértem állásfoglalást, azt írták, hogy el tudnak járni, de kérnek egy pontos listát, kit szólítsanak fel.
 
Csóka Zoltánné PB külső tag,
Azt gondolom, hogy ezt a döntést fel kellene vállalnia a Polgármester Asszonynak, még ha ez kellemetlen is.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Bízzuk meg a jegyző urat, hogy járja körül a hatáskör átruházás kérdését.
Javaslom, hogy a rendeletbe kerüljön bele, hogy építményt, műtárgyat elhelyezni, fát, vagy bokrot ültetni közterületen csak engedéllyel szabad.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Véleményem szerint ez a kitétel a közterülethasználati rendeletbe kerüljön, mert fogalmilag oda tartozik.
 
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
Térjünk át a rendelet mellékletére.
A 2. pontban a 3 lakásnál kisebb kitételt kihagynám.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Én az egész 2. pontot kihagynám.
 
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
Maradjon csak a 3 lakásnál kisebb kitétel, ami kimarad.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
A 3. pontba az építmény szó elé betenném az utca felőli homlokzat kitételt. Ez jelenjen meg a 4. és 5. pontban is.
A 7. pont úgy folytatódjon, hogy kivéve, ha meglévő épületeket egységbe vonnak és nem érint közterületet az épület, és a közterületről legalább 20 méterre van.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Javaslom, hogy csak 10 méter legyen.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
A 8. pontban szereplő méreteket lejjebb vinném.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Azért ez a méret szerepelne, mert az Étv. ezen méretek felett építési engedélyt kér. Ha lejjebb vinnénk a határt, akkor lenne egy köztes sáv, amit nem lehetne értelmezni.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
A 11. és 12. pontban szerepeljen, hogy utcafronton nem lehet ilyen jellegű berendezést elhelyezni, és a 12. ponthoz írjuk be pontosítás miatt a parabola antennát.
 
 
 
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
 
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot ezekkel a módosításokkal.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
16/2013. (III. 18.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy a módosítási javaslatokat a rendelet-tervezetbe módosítsa.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot ezekkel a módosításokkal.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
1/2013. (III. 18.) KB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy a módosítási javaslatokat a rendelet-tervezetbe módosítsa.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. március 26.
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
Térjünk át a reklámrendeletre.
Javaslom, hogy a rendeletek hatálybaléptetésére úgy történjen meg, hogy azok visszamenőleges hatállyal, tehát a korábban kihelyezett reklámtáblákra is legyen érvényes a rendelet.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Visszamenőleges hatályú rendeletalkotás nem lehetséges, azt a Kormányhivatal megsemmisítené.
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
 
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot ezekkel a módosításokkal.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
17/2013. (III. 18.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot ezekkel a módosításokkal.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
2/2013. (III. 18.) KB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. március 26.
Földes Tamás, képviselő, PB elnök:
A QR kódos táblákkal kapcsolatban kértem a Jegyző Urat, hogy egy összefoglaló táblázatot készítsen, amit köszönök. A tájékoztató táblákra az íves változatot javaslom és az UV védett technológiával. A maradék összeg pedig az általános tartalék terhére menne,
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
…………………………..                 ……………………………  
                                 Földes Tamás,                                     Puskás Csaba
                            képviselő, PB elnök                             képviselő, PB tag
                       …………………………..                    …………………………..
                                Földes Tamás                                              Rajki János
                képviselő, Községfejlesztési B. tag,            Községfejlesztési B. külső tag,