PB jkv. 2013.11.11.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
16/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. november 11. napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás képviselő, PB Elnök
Kovács Pál PB tag,
Puskás Csaba képviselő, PB tag.
Majorosné Nagymarosi Rita PB külső tag
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Kérem, hogy szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a PB 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
97/2013. (XI. 11.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2013. november 11-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
1.      A Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat kérelme az önkormányzat közigazgatási területén található, Soproni Vízmű Zrt. kezelésében álló ingatlan megvásárlásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltató Központ megkeresése a fertőrákosi Püspöki Kastély udvarán található garázsok bérléséről.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      A Fertőrákos buszforduló beruházásban megvalósuló járdaépítés kapcsán az érintett ingatlantulajdonosoktól 10.000 forint hozzájárulás kérése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      A Csíkkarcfalvi testvértelepülés részére pénzbeli támogatás megállapítása a „Székelyek nagy menetelése” c. rendezvényen való részvételre.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      A Mithrasz Építőközösség által kiépített víz-, és szennyvízvezeték ingyenes tulajdonba vételéről, és annak üzemeltetésre a Soproni vízmű Zrt. részér történő átadásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
6.      A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának jóváhagyása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
7.      Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
8.      Az önkormányzat és szerveinek 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
9.      Egyebek
Felelős: Földes Tamás PB Elnök
Határidő: azonnal
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át az első napirendi pontra.
Az októberi KT ülésen erről az egyebekben már beszéltünk. Az összeg a minket érintő részre bruttó 8.000 Ft lenne. 2,8 %-a a területnek az önkormányzaté. Tűzoltó szertár építése miatt vásárolná meg Nagycenk Önkormányzata. Ez egy belterületi ingatlan és 50 Ft /négyzetméter áron készült el az értékbecslés. Nagycenktől azt az információt kaptuk, hogy a többi önkormányzat ez ellen nem emelt kifogást. Nem lenne azonban jó, ha Fertőrákos lenne a kerékkötő ebben az ügyben.
Az AK értéket jó lenne megtudni a KT ülésre.
Majorosné Nagymarosi Rita PB külső tag:
Ha tízszer ekkora összeget kapnánk, akkor sem lenne egy jelentős bevétel.
Baltigh Márta polgármester:
Ez nem egy akkora összeg, hogy a jószomszédi viszony emiatt megromoljon.
Földes Tamás PB Elnök:
A Nagycenki Önkormányzat pedig kap érte egy szép nagy belterületi földet.
Csóka Zoltánné PB külső tag megérkezik.
Puskás Csaba PB tag:
Nem egy akkora összegről van szó. Mi is lehetünk majd ilyen helyzetben. A jószomszédi viszony ennél többet ér.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
99/2013. (XI. 11.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2013. október 15. napján kelt, a Nagycenk külterület 0119/4 hrsz. ingatlan megvásárlásáról szóló kérelmét, valamint a DE-NÉ Szolgáltató Bt. (9431 Fertőd, Béke utca 67.) 2013. 10. 25. napján beérkezett értékbecslését és javasolja a Képviselő-testületnek az értékbecslésben szereplő 50 Ft/négyzetméter áron az értékesítéshez való hozzájárulást.
 
Felelős. Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. november 30.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Baltigh Márta polgármester:
Kiss Angélával a Forster Központ munkatársával beszéltem, aki a vezetéssel megbeszélte a kérelmünket. A megállapodást ők készítik el, abban az szerepel majd, hogy mi rendet tartunk az udvaron, nyírjuk a füvet és kiépíttetjük a kamerarendszerhez egy plusz kamerát. Ezért ők bérleti díjat nem kérnek a garázsért. A szerződést 2014. 12. 31-ig tudnánk első körben megkötni.
Földes Tamás PB Elnök:
Kérnék egy írásbeli összefoglalót az üggyel kapcsolatosan a holnapi KT ülésre, amiben a rendelkezésre álló információk szerepelnek.
Ebben az is szerepeljen, hogy ez egy átmeneti állapot, az önkormányzat nem mond le arról, hogy egy végleges helyen telephelyet létesítsen.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
100/2013. (XI. 11.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati tulajdonban álló munkagépek és szerszámok elhelyezéséről szóló előterjesztést és támogatja, hogy a fertőrákosi Püspöki Kastély udvarán lévő garázst az önkormányzat bérbe vegye a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltató Központtól (1014 Budapest, Táncsics utca 1.), mint kezelőtől.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. november 30.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Minden korábbi járdaépítésnél kértünk az érintettektől hozzájárulást, itt is erről lenne szó.
Csóka Zoltánné PB külső tag:
Nem kevés a 10.000 Ft? Több éve is ennyit kértünk. Aki 8 éve fizetett 10.000 forintot az más, mint aki most.
Földes Tamás PB Elnök:
Javaslom, hogy az inflációval növelt összeget, 12.000 Ft/ingatlan hozzájárulást kérjen az önkormányzat.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
101/2013. (XI. 11.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2013. évben a Fertőrákos Fő utcán megvalósuló buszforduló, járda és gyalogátkelőhely beruházás keretében a Fertőrákos Fő utca Kápolna utca és az ún. volt Határőr laktanya közötti szakaszán megvalósuló a járda felújítás költségeiről szóló előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az érintett ingatlantulajdonosoktól 12.000 Ft/ingatlan hozzájárulást kérjen.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. november 15.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
A KT ülésen az egyebek napirendi pontban már hosszú vita volt erről.
Baltigh Márta polgármester:
Az egyebekben elhangzottakra és dr. Ecsédi Károly képviselő Úr javaslatát elfogadva módosítani szeretném az előterjesztésemet a kiosztott módosítás alapján. Az eredeti 50.000 forint támogatás mellé javaslok 100.000 Ft támogatást a csíkkarcfalvi gyerekek karácsonyi megajándékozására. Ennek felhasználását pedig az ottani önkormányzatra bíznánk.
Földes Tamás PB Elnök:
Kikérjük magunknak a képviselő úr levelében szereplő kijelentést, hogy a támogatás FIDESZ utasításra került előterjesztésre. A 150.000 forintot nem bontanám meg, hanem hogy karácsonyi ajándékra és egyéb költségekre lehessen elkölteni.
Puskás Csaba PB tag:
Én is javaslom, hogy egyben menjen, a Székelyek vonulása már úgyis megtörtént.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk arról, hogy a 150.000 Ft támogatás összege ne legyen felbontva és az karácsonyi ajándékra és egyéb költségekre lehessen elkölteni. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
102/2013. (XI. 11.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2013. október 16. napján kelt a „Székelyek nagy menetelése” c. rendezvény anyagi támogatásáról szóló megkeresést, valamint a 2013. október 29. napján tartott rendes Képviselő-testületi ülés Egyebek napirendi pontjában elhangzottakat és javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint összegben – az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében szereplő Testvérvárosi találkozó (03. űrlap 61. sor) terhére –  nyújtson támogatást Csíkkarcfalva Önkormányzatának a településen élő gyermekek karácsonyi megajándékozására, valamint az egyéb költségekre.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. november 30.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Fura helyzet alakult ki. Az adott területen lévő ingatlanok a vételára nem tartalmazta a közműfejlesztési hozzájárulás összegét. Volt olyan, aki rögtön befizette és volt olyan, aki csak akkor, ha építkezett. Van 2 olyan telek, ahol még nem fizették meg a hozzájárulást. Az egyik telken építkezés folyik. Arra játszottak, hogy lejár a 10 év és utána az önkormányzat átveszi a rendszert és majd akkor csatlakoznak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az önkormányzat által kiépített szennyvíz gerincvezetékre 40.000 Ft/ingatlan összeggel lehet csatlakozni.
Egy ügyfél jelezte, hogy rá szeretne csatlakozni a Mithrasz Építőközösség által kiépített rendszerre. Ezt azonban az építőközösség még nem adta át az önkormányzatnak, így mi sem tudtuk átadni a SOPVIZ-nek üzemeltetésre. Amíg nem vesszük át, addig nem mi rendelkezünk a rendszerrel, viszont a 10 év lejárt az építés óta, így az építőközösség nem szedhet érte pénzt. Amennyiben átvesszük, akkor írhatjuk alá a hozzájárulást, ha a hozzájárulást befizeti a telek tulajdonosa.
Galambos György:
Az igaz, hogy csak 10 évig szedhet az építőközösség pénzt, de a Boglárhegyen is úgy van, hogy csak az építkezhet, aki tagja az építőközösségnek. Valamint aki fizetett. Azokkal szemben, akik már befizették a hozzájárulást, erkölcstelen, hogy rájátszanak a 10 évre.
Szentesi Ervin Alpolgármester:
Akkor az ott lakó 5 családot büntetjük, ha nem vesszük át, mert akkor a vízmű lezárja a rendszert.
Földes Tamás PB Elnök:
Javaslom, hogy ugyanazt az összeget fizettessük meg a még nem fizető ingatlantulajdonosokkal, mint akik már befizették.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A kérelemben az is szerepel, hogy az utat is felajánlják az önkormányzatnak. Erről is kellene dönteni.
Földes Tamás PB Elnök:
Ha átvesszük az utat, akkor közvilágítást kell csináltatnunk, utána útépítés is szükséges. A világítás kb. 1,6 millió forint a meglévő 5 oszlopra.
Az útépítés már nagyobb összeg. Minden évben az útalapot darabos mészkővel fel kellene tölteni, hogy az útalap meglegyen, majd ha aszfaltoztatni akarunk.
Az útátvételtől nem zárkózunk el, de ki kell méretni és agy helyszíni bejárás után későbbiekben döntünk róla.
Amennyiben az elhangzott módosításokkal egyetértünk és nincs több kérdés, felteszem a kérdést szavazásra.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
103/2013. (XI. 11.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Kiss János (9421 Fertőrákos, Fő utca 11.), mint a Mithrasz Építőközösség képviseletében eljáró kérelmező 2013. november 11. napján kelt beadványát és az alábbi javaslatot teszi a Képviselő-testület részére:
 
  1. A Mithrasz Építőközösség által kiépített vezetékes víz és szennyvíz hálózat ingyenes tulajdonba vételét elfogadja és kezdeményezi a Soproni Vízmű Zrt. részére üzemeltetésbe adást.
 
  1. Mithrasz Építőközösség által kiépített vezetékes víz és szennyvízhálózathoz való utólagos rácsatlakozás összege – az önkormányzati tulajdonba vétel után – megegyezik az építőközösség által szedett összeggel.
 
  1. A Fertőrákos 284/17 és 284/33 helyrajzi számú utak átvételéhez szükséges az érintett terület földmérő általi kiméretése és helyszíni bejárás.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vezetékes víz és szennyvízhálózat Soproni Vízmű Zrt. részére üzemeltetésébe történő átadását kezdeményezze és az ehhez szükséges iratokat aláírja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Mithrasz Építőközösség vezetőjének nyilatkozatát szerezze be a befizetendő hozzájárulás mértékéről, illetve a területen a rendszerhez még nem csatlakozott ingatlantulajdonosok adatait szerezze be, valamint a KT határozatról a kérelmezőt tájékoztassa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. november 30.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A Soproni Vízmű Zrt. kereste meg a tagönkormányzatokat, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása lenne szükséges. Több technikai jellegű módosítás, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás egységes beszedése kerülne bele a szerződésbe. Ezt vállalkozásoktól szedné a vízmű és azt a község megkapná, de csak ilyen jellegű beruházásra költhetné.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem a kérdést szavazásra.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
104/2013. (XI. 11.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Soproni Vízmű Zrt. 2013. október 25. napján kelt, Soproni Vízmű Zrt-vel korábban kötött víziközmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződésének módosításáról szóló kérelmét, valamint a szerződés-tervezetét és azt változatlan tartalommal javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 7. napirendi pontra.
Gyakorlatilag mindenhol, arányosan áll a költségvetés. A beruházások nagyobb kiadásai még hátra vannak. Az adóbevételek is arányosan teljesültek. Az idegenforgalmi adó mértéke és nagysága nem túl nagy. Az ellenőrzésekre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Ha csak a VOLT fesztivál idején mennénk végig a faluban… Az önkormányzatnak időt, pénzt és energiát kellene szánnia arra, hogy több pénzt szedjünk be innen.
Szentesi Ervin Alpolgármester:
15-20 %-kal lehetne emelni a mértékét. A vendégek Széchenyi Pihenőkártyával fizet, ez után adóznak a panziósok. A kicsik pedig nem váltják ki a terminált.
Földes Tamás PB Elnök:
A gazdálkodás jól áll. Az állami támogatás most magasabb szinten áll, de ez az év végéig szintbe kerül.  Az óvoda, PH, önkormányzat költségvetése is szintben van.
Szentesi Ervin Alpolgármester:
Az IFA mértéke október 30-i állapot szerint van?
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Szeptember 30-i állapot szerint
Csóka Zoltánné PB külső tag:
Az adócsekkekkel kapcsolatosan jelezném, hogy nagyon megnőtt azok költsége és a posta azért szed pénzt, hogy a csekken beszedett összeget átutalja az önkormányzatnak. Fertődön megoldható, hogy nem adnak csekket és mindenki bemegy a bankba befizetni, szerintem ezt itt is meg lehetne oldani.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem a kérdést szavazásra.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
105/2013. (XI. 11.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2013. év I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a jövő évi koncepcióra.
Itt is önkormányzatra, PH-ra és óvodára van szétbontva a koncepció.
A működési és bérköltségek a 2013. évi szerint alapján lettek beállítva, a beruházások is a folyamatban lévő, áthúzódó beruházások szerepelnek.
A 2014. évi tervek azonban nincs egyensúlyban. A beruházások miatt a kiadási oldal 130 millió forint mínuszban van. A bér, járulék és működési költségek adottak, akkor a beruházások és fejlesztéseken kell visszavenni.  A koncepciót egyensúlyba kell hozni  és az azon felüli összegre lehet fejlesztés. A tartalék jelenleg 0, erre is be kell állítani 10 millió forintot. A leköszönő Képviselő-testületet nehogy az a vád érje, hogy lenullázva adja át a költségvetést. Az olyan bevételeket sem lehet betenni, mint a Kultúrház eladás, vagy a Kőfejtő 20 m Ft + ÁFA.
A beruházási oldal, amit mindenképpen meg kell csináltatnunk:
1. óvoda, melyre 30 millió forint pályázatot nyertünk, de emellé még félre kell tenni.
2. villanyoszlopok áthelyezése a Fő utcán és szalag korlát kihelyezése,
3. Buszforduló 50 millió forint összeg 2013. évre be van tervezve, de a közművek kiváltása és extra dolgok miatt itt 5 millió forintot még félre kell tenni.
4. Közösségi ház építése és Patak sori beruházás.
A Patak sori terveket a műszaki ellenőr nézze át, hogy a kiírandó pályázathoz csak be kelljen nyújtani. 2,5 millió forintot itt is félre kell tenni a terveztetésre.
Február közepére kiderül, hogy az önkormányzat mennyi kompenzációt kap, mert nem adósodott el, de addigra kész tervekkel kell rendelkeznünk.
Elsősorban Közösségi házat kellene csináltatni.
5. Kerékpárút projekt indul, a plusz parkolók kb. 8 millió forint lenne, amit a kerékpárút beruházással együtt kell megvalósítani.
6. 10 millió forint tartalék
7. közvilágítás a Szt. Sebestyén utcában
8. Buszöböl a kastéllyal szembe 4 m Ft + ÁFA,
Ezek összesen kb. 118 millió forint.
Galambos György:
Korábban már beszéltünk a Pozsonyi úti közvilágításról.
Földes Tamás PB Elnök:
A Páneurópai Piknik úton útjavítás és szélesítés lesz, utána átveszi a Magyar állam. Addig nem lehet ott semmit csinálni.
Szentesi Ervin Alpolgármester:
A Fő utcai beszakadt gépkocsibehajtók a kerékpátút projektben benne vannak?
Földes Tamás PB Elnök:
Benne vannak a templomtól a kastélyig.
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem a kérdést szavazásra.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
105/2013. (XI. 11.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2014. évi koncepciót és az elhangzottakra tekintettel kéri a gazdálkodási előadót, hogy a koncepciót a következő Pénzügyi Bizottsági ülésre dolgozza át.
 
Felelős: Naske Lászlóné
Határidő: 2013. november 22.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át az egyebekre.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A november végi KT ülésen legkésőbb dönteni kell az adórendeletek felülvizsgálatáról. Kérem a T. Bizottságot, beszéljünk az adónemek mértékéről és én ez alapján készítem elő a rendelet-tervezeteket.
Földes Tamás PB Elnök:
Az IFA mértékét az elhangzottak alapján nagyon alacsonynak vélem, javaslom 350 Ft/fő/éj összegre felemelni.
Építményadó 220 forintról 250 forintra, és 330 forintról 350 forintra. Telekadót 55 forintról 60 forintra. Kommunális adót 8500 forintról 9000 forintra. Iparűzési adót 1,5 %-ról 1,6 %-ra.
Kérem ezekkel a számokkal a hivatal a Képviselő-testületre számolja ki az értékeket és akkor döntsön róla a testület.
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
  Földes Tamás                                  Kovács Pál                          Puskás Csaba

                  PB Elnök                                        PB tag                                   PB tag