PB jkv. 2013.11.22

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
17/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. november 22. napján 17.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás képviselő, PB Elnök
Kovács Pál PB tag,
Puskás Csaba képviselő, PB tag.
Csóka Zoltánné PB külső tag
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Kérem, hogy szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a PB 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
106/2013. (XI. 22.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2013. november 22-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
 
1.      A Fertőrákos belterület 719. hrsz. (Fertőrákos Fő utca 53. számú volt Kultúrház) önkormányzati ingatlan licittárgyaláson való értékesítéséről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás 2014. évre vonatkozó szerződésének megkötéséről és annak költségeiről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításnak jóváhagyásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      Az önkormányzat és szerveinek 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
6.      Helyi adórendeletek módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 
7.      Fertőrákosi gyermekek karácsonyi megajándékozásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
8.      A Fertőrákos Meggyesi út jövőbeli forgalomkorlátozásáról, valamint a behajtási engedélyek szabályozásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
9.      BURSA Hungarica felsőoktatási támogatásokról szóló döntés.
      Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
10. Egyebek
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át az első napirendi pontra.
A licittárgyalás meghirdetésre kerülne. A 2 jelentkezőt írásban is értesíteni kellene a nyílt licitről.
A 105 négyzetméter jelenleg hol van?
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
A 105 négyzetméterről a telekalakítás megtörtént, azonban átvezetésre nem került, mert a vevő visszalépett, így az nem lett átvezetve.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Tar László nem tudja megvenni, de az önkormányzatnak nem feltétlenül kell a liciten ezt meghirdetni.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
A HÉSZ alapján a legkisebb telekméretet nem éri el, ezért önálló hrsz. nem lehet, hozzá kellene tenni egy már meglévő telekhez, ami vagy a közút, vagy a Tar Lászlóék féle telek.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Azt javaslom, hogy fussunk még egy kört. Vannak Fertőrákoson ennél kisebb telkek is.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Az eredeti megállapodás kerülne licitre. Sajnos elment egy fél év a semmibe.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Jót akartunk egy Fertőrákosinak.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
107/2013. (XI. 22.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 14/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) alapján forgalomképes vagyontárgynak minősülő 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan (természetben 9421 Fertőrákos, Fő utca 53., volt Kultúrház épülete) hasznosítását és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ingatlant a 46/2013. (V. 28.) KT határozatra tekintettel, valamint a R. 3. § (3) és (6) bekezdése, valamint 1-2. számú melléklete alapján a D és K Ingatlanforgalmazó és Bonyolító Kft. által 2013. november 20. napján készített értékbecslésében foglalt összegnek megfelelően 10.800.000 Ft , azaz tízmillió-nyolcszázezer forint kikiáltási áron, nyílt liciten értékesítse.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. december 31.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
1.3 millió forintról 692 e forintra alkudták le a polgármesterek az éves tagdíjat.
Baltigh Márta polgármester:
A Szociális bizottság Sopronban tegnap elfogadta az előterjesztést?
Földes Tamás PB Elnök:
Igen. Ez egy olyan feladat, amit egyedül nem tudunk megoldani.
Baltigh Márta polgármester:
Környező települések polgármesterei jelezték, hogy az eredeti előterjesztést nem tudjuk elfogadni, valamint SZMSZ módosítást is kértünk. Kb. annyi pénzt fogunk fizetni jövőre, mint az idei évben egy félévre.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
108/2013. (XI. 22.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás 2014. évre kötendő Társulási Megállapodás tervezetét és azt változatlan tartalommal javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. december 31
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Baltigh Márta polgármester:
Minden polgármester kapott egy levelet, hogy december 10. napjáig el kell fogadni a módosításokat. A TT ülésen kisebbségben maradtak azok a polgármesterek, akik ezt nem szavazták meg. Több kifogás merült fel. A kiküldött anyagban nincs elkülönítve a változtatás a régi szövegtől. A szemetes edények nagysága az alábbira fog változni: 110; 500; 1000 liter. 500 literes kuka az STKH tájékoztatása szerint nem is létezik. Az előterjesztés a hulladéktörvényre hivatkozik, 2 féle kukaméretet biztosítani kell, amivel igazodni kell a keletkezett hulladék mennyiségéhez, a szelektív hulladékgyűjtéshez stb.
Több polgármesterrel beszéltem, akik mind jelezték, hogy ezt nem fogadják el. Valahol levették a napirendi pontról és kivárnak, valahol nem fogadtál el az előterjesztést.
A Társulási Tanácsban a szavazati arányok is változni fognak és lakosságarányosan lesznek megállapítva.
Ezeket a problémákat jeleztük SMJV felé.
Galambos György:
Kiragadott részletre hivatkozik a társulás a hulladéktörvényből. Egy rossz gazdasági számítás után fut a társulás. Mágel Ágost elnök úr is megkapott egy tanulmányt, hogy a tervezet hol üti a hatályos törvényt. A kukaméreteket megadták, de azt nem vették számításba, hogy faluban és városban más-más kukaméretek kellenek.
Baltigh Márta polgármester:
Mi ezt már számtalanszor elmondtuk a TT ülésen. 10 éve indult a projekt és a pályázatba 110 literes kuka került.
Galambos György:
Ez a hulladéktörvénynek ellentmond.
A TT ülésre környezetvédelmi szakjogászt kell hívni, aki tud érvelni.
Földes Tamás PB Elnök:
Az érintettségem miatt nem kívánok szavazni, de az alábbiakat szeretném elmondani:
  1. Amennyiben a projekt nem azzal a műszaki tartalommal valósul meg, amivel beadták, akkor az EU visszakéri a pénzt.
  2. Az EU támogatás mértékét 92 %-ra emelték.
  3. Ha a projekt nem ezekkel az anyagi konstrukcióval valósul meg, akkor a társulás mérleghiányos lesz.
  4. Akkor az lesz a megoldás, hogy a lerakási díjak lesznek megemelve.
Lehet itt tovább cicózni, de vagy csődbe megy a cég, vagy visszaszáll a probléma az önkormányzatokra.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Ezt megértem, de ki tudja ezt elmagyarázni egy idős néninek?
 
Földes Tamás PB Elnök:
A testület ezt a pályázatot anno elfogadta.
 
Wild Robert képviselő:
Javaslom, hogy a határozatban szereplő „és azt el nem utasítva” szöveg kerüljön ki a javaslatból. Mert vagy elfogadjuk, vagy sem.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A vidék túlsúlyban van Sopronnal szemben.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Ezek a díjak országos szinten nem olyan magasak. Van olyan elképzelés is, hogy ezeket a díjakat is egységesítik országosan. Tudomásul kell venni, hogy kezd rend lenni.
 
Puskás Csaba képviselő:
Ha emelnek, akkor tele lesz az erdő alja szeméttel. Egy kis utánfutónyi szemét már most 5600 Ft.
 
Baltigh Márta polgármester:
De a szelektívet ingyen elviszik.
 
Puskás Csaba képviselő:
A mai Kisalföldben van egy cikk, amiben levezeti valaki, hogy a szelektív gyűjtéssel szinte semmi nem kerül a sima szemetesbe.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Szociális alapon adjon az öregeknek támogatást az önkormányzat.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Olyat lehet, hogy a lomtalanítást, elektronikai hulladék elszállítását az önkormányzat fizeti.
 
Baltigh Márta polgármester:
A lomtalanítás minden TT ülésen előjön témaként. Felkértük a Kosztka Urat, hogy számolja ki a lomtalanításra variációkat. De azóta sem történt semmi.
Földes Tamás PB Elnök:
A Társulásnak kell erre felszólítani a Kosztka Urat. Határozatot kell erről hozni, hogy legyen róla papír.
A 2 milliárd forint kamatait sem kell az önkormányzatoknak fizetni, mert az önrész is csak 300 millió forint lett.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A fizetési meghagyás belevétele is szerepel a szerződésben. Pontosítás után ez nem FMH, hanem inkasszó, ami természetesen mást jelent, azt, hogy a Társulás a nem fizető tagok számlájáról le tudja emelni az összeget.
Csóka Zoltánné PB külső tag:
A 60 literes kuka kb. 100 embert érint Fertőrákoson. De nem arányos a díjazás sem 60 literes 4800 Ft, 110 literes kuka 6000 Ft. nincs akkora különbség közte.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk. Én érintettség miatt nem kívánok szavazni.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
109/2013. (XI. 22.) PB határozata
                                                                                              
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról készült előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek annak újratárgyalását a Társulási Tanáccsal az inkasszó bevezetéséről, a díjpolitika, valamint a gyűjtőedények mértének meghatározása tekintetében.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. november 30.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Baltigh Márta polgármester:
A kistérségbe még benn vagyunk 2014. január 1-ig, de a módosítást még nekünk is meg kell szavaznunk.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
110/2013. (XI. 22.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testülete részére a határozati javaslat szoros mellékletét képező, 7. számú módosítási javaslattal egységes szerkezetbe foglalt Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás jóváhagyását.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Naske Lászlóné gazd. előadót megkértem, hogy a fontosabb adatokat szedje ki külön táblázatokba. A 3 költséghely (PH., óvoda, önkormányzat) szerepel, valamint az adóbevételek várható alakulása és a beruházások.
1. Az óvoda kiadása-bevétele egyensúlyba van, ezen felül a beruházás szerepel. A beruházás költségeinek visszavételére megbíztuk a tervezőt, ami kb. 3-3,5 millió forinttal veszi vissza a költségeket. Az állami normatíva fedezi a költségeket.
2. Polgármesteri Hivatal, itt is meg vagyunk arányaiban, bevételek kiadások a szokásosak. Ami az államtól jön, azt fordítjuk rá.
3. Önkormányzat az előző kettőt is tartalmazza, plusz a beruházásokat is.
Most egyensúlyban leszünk és még 10 millió forintos tartalékot is beterveztünk.
Baltigh Márta polgármester:
Az iskola ereszcsatorna és az óvoda tetőjavítási pályázatát is bele kellene tenni. Erre van egy Várépítő pályázat, amiben anyagokra lehet pályázni és csak a munkadíjat kell az önkormányzatnak állnia. Az óvoda tetőcserére és ereszcsatorna cserére gondoltunk.
Wild Robert képviselő:
Az iskolát tokkal vonóval átadtuk. Miért a mi költségünk.
Baltigh Márta polgármester:
A megállapodásban az szerepel, hogy az állagmegóvás az ő dolgunk. Az iskolaigazgató a jövő ési költségvetésükbe beletette, de az nem fért bele.
Földes Tamás PB Elnök:
A használónak a kötelezettsége, hogy ezeket a feladatokat elvégezze.
Javaslom, hogy a koncepcióból az iskola ereszcsatorna javítást húzzuk ki és helyette az óvoda tetőcseréjére írjuk bele ezt az összeget.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
111/2013. (XI. 22.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési koncepcióját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
A korábbi PB javaslat alapján született meg a rendelet módosítása.
Javaslom, hogy a rendeletekről egyenként szavazzunk.
Kommunális adó rendelet                    4 igen,
Iparűzési adó rendelet              4 igen,
Telekadó rendelet                                3 igen, 1 tartózkodás,
Építményadó                                       3 igen, 1 tartózkodás,
Idegenforgalmi adó                              4 igen.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
112/2013. (XI. 22.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a helyi adórendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezeteket és azok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: dr. Nagy Attila Jegyző
Határidő: 2013. december 31.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 7. napirendi pontra.
Karácsonyi ajándékok.
Az első menetbe a 14 éven aluliak lettek bevonva, ami 329 fővel jár. Az előterjesztés a fertőrákosi iskolába és óvodába járókról szól, ami ráhagyással 200 fő. 129 gyermek nincs benne.
Baltigh Márta polgármester:
Javasoltam, hogy úgy csináljuk, ahogyan korábban a2 nemzetiségi önkormányzat csinálta, az óvodások és az iskolások kapnak ajándékot. A 329 főben benne van a 2 hónapos csecsemő is. Rendkívül nehéz lenne a lebonyolítás. Ha 200 csomagért nem jönnek el, akkor kiviszitek?
Wild Robert képviselő:
Óvodáskortól 14 éves korig legyen, mert korábban is erről volt szó. Csíkkarcfalvának is úgy adtunk támogatást, hogy belátásuk szerint költsék el.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Egy dolgot nem értek. Ha van egy konszenzusos megállapodás, akkor miért kell ezzel ellentétes határozati javaslatot beterjeszteni? Ennek elfogadása rendkívül diszkriminatív lenne. Aki Sopronban jár iskolába, az nem fertőrákosi gyerek?
Aki életvitelszerűen itt lakik, az kapjon.
Baltigh Márta polgármester:
Ki állapítja meg, hogy ki lakik itt életvitelszerűen? Erről nincs kimutatás. A határozati javaslatról az Alpolgármester Úrral és a PB bizottság Elnökével konzultáltam, akik ezt elfogadták.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Ezt alá kell mindenkivel iratni.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Fertőrákoson ki lehet vinni.
Puskás Csaba képviselő:
A kihordással volt probléma. Ne csoki csomagot csináljunk, adjunk utalványt.
Baltigh Márta polgármester:
Utalvány nem járható út, és ajándéknak örülnek a gyerekek.
Csóka Zoltánné PB külső tag:
Amikor elolvastam az előterjesztésen, felháborodtam, ha szelektálunk, akkor adjunk csak az óvodásoknak, az iskolát átadtuk a KLIK-nek.
Wild Robert képviselő:
Ne karácsony specifikus csoki legyen.
Galambos György:
A 3 év alattiaknál a védőnő segíthetne.
Wild Robert képviselő:
December 15-én a falukarácsonyon ki lehetne osztani.
Földes Tamás PB Elnök:
Javaslom, hogy az óvodában és az iskolában működő alapítványt támogassa az önkormányzat
Wild Robert képviselő:
Úgy állapítsuk meg, hogy a 3 év felettiek is benne legyenek. Az alapítványok és a nem itt tanuló gyerekek utáni összeget is kapják meg.
Földes Tamás PB Elnök:
Az óvoda és az iskola kapja és a képviselők és a polgármester osztja. A fennmaradó gyerekeknél a kisebb menjen az óvodába, a nagyobb az iskolába.
Aki ezekkel a módosításokkal egyetért, kérem szavazzon.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
113/2013. (XI. 22.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a fertőrákosi gyermekek karácsonyi megajándékozásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 1.000 Ft/gyermek, összeggel támogatja a 3 és 14év közötti fertőrákosi gyermekek karácsonyi megajándékozását az óvoda és az iskola mellett működő 2 alapítványon keresztül.
 
A támogatás mértéke …. Fővel számolva ………… Ft, melyet az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében szereplő Testvérvárosi találkozó (03. űrlap 61. sor) terhére könyvel le.
 
Az ajándékok kiosztásáról az alapítvány, valamint a képviselők és a polgármester gondoskodnak egy később megjelölt időpontban.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. december 15.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Baltigh Márta polgármester:
Ha az időjárás engedi, akkor hétfőn jönnek a padkát csinálni, utána rakják vissza a fekvőrendőrt és a táblákat is kihelyezik. A gallyazás kemény ügy lesz, kinn voltam a műszaki ellenőrrel, harcolni kellett, hogy gallyazzanak, pedig a tervekbe benne van.
Földes Tamás PB Elnök:
A nemzeti park vezetőjével kell beszélni, mint projektgazdával.
Baltigh Márta polgármester:
Az út hamarosan elkészül, kértem javaslatokat a képviselőktől az út védelmére és a behajtásra, de senkitől sem kaptam.
Földes Tamás PB Elnök:
Az Újhegy felső útig súlykorlátozás legyen, utána kapu, amin csak a bicikli és a villanyautó fér ki. Ha ilyen gépkocsi forgalom fog dübörögni, akkor gond lesz a fenntartással.
A Margitbányai út hamarosan átadásra kerül az államnak, és utána új aszfaltot is kap.
Wild Robert képviselő:
A Mithrasz szentély miatt buszos utat kell odáig kialakítani, buszparkolókkal. Ezt mindenkinek meg kell mutatni, ilyen nagyon ritka Európában.
Ezt az utat nem korlátozni kell.
Galambos György:
Ez egy távlati cél lehet, de most ez egy kerékpárút.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Azért építünk utat, hogy azon közlekedjünk. Ezt az utat nem a személyautók, hanem a faszállító autók teszik tönkre. Felújítás előtt az Újhegy felsőtől kifelé az út hibátlan volt.
Galambos György:
Az erdészettel kell megbeszélni, hogy ne erre hordják a fát. Más útról is meg lehet közelíteni a területet, pl. a Boglárhegy felé. De olyan nagy kombájnok is járnak itt keresztül, ami nem az Újhegybe megy.
Baltigh Márta polgármester:
Az mehet ki a szőlőbe, akinek ott területe van.
Puskás Csaba képviselő:
Parttalan a vita. A korlátozást nem szabad felállítani. Az Újhegy felsőig mindenki mehessen. Utána behajtani tilos tábla, kivéve villanyautó. Behajtási engedélyt ne adjunk ki.
Baltigh Márta polgármester:
Ha nincs akadály, akkor ne adjunk ki behajtási engedélyt.
Wild Robert képviselő:
Ez az út a nagy kocsik miatt megy tönkre. Tegyünk ki súlykorlátozást.
Földes Tamás PB Elnök:
  1. az Újhegyig mindenki mehessen és nincs engedélykiadás.
  2. 3,5 tonnás tábla és kerékpárút tábla kerül ki.
  3. Újhegy felső után kerékárút tábla lesz kinn
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Szereljünk fel még fekvőrendőröket.
Baltigh Márta polgármester:
Látva, hogy parttalan a vita, az előterjesztésemet visszavonom és megkeresem a tervezőt a kitáblázással kapcsolatban, hogy mit lehet kitenni és ez mennyiben érinti az EU-s projektet.
Baltigh Márta polgármester:
A Margitbányi út átadása folyamatban van az állam felé Itt volt a Völlner Úr Sopronban. Dr. Sárvári Szabolcs aljegyző Úrnál érdeklődtem, hogy az út kezelői jogának átjegyzése a földhivatalnál hogyan áll. Arról tájékoztatott, hogy azt nem folytatják, a földhivatal elutasította a kérelmet és nem folytatják, mert úgyis átveszi az állam. Én arról tájékoztattam, hogy a mi KT határozatunkban az szerepel, hogy a kezelői jog bejegyzése után dönt a KT az út felajánlásáról az államnak. Tehát most nincs ilyen jellegű határozat. Kérte, hogy erről minél előbb döntsünk.
Földes Tamás PB Elnök:
Az állam majd tőlünk is elkérheti.
Térjünk át az utolsó napirendi pontra, a BURSA-ra. 3 jelentkező van.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
114/2013. (XI. 22.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. évi Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat keretében személyenként havi 2.500,-Ft-tal, azaz kettőezer-ötszáz Ft-tal a következő fertőrákosi lakos tanulókat javasolja a Képviselő-testületnek támogatni:
„A” típusú pályázat: (10 hónapra)
 
             1./ Balázs Ádám                    Felsőszikla sor 27/D.
             2./ Szőke Barbara                 Fő u. 186.
             3./ Farkas Bence                   Rét u.9
                        
Felelős:          Baltigh Márta
Határidő:        folyamatos   2014. augusztus 31-ig.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
  Földes Tamás                                  Kovács Pál                          Puskás Csaba

                  PB Elnök                                        PB tag                                   PB tag