PB jkv. 2014.02.17.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
2/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. február 17. napján 18.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás képviselő, PB Elnök
Kovács Pál képviselő, PB tag,
Puskás Csaba képviselő, PB tag.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Kérem, hogy szavazzunk a napirendi pontról. Tekintettel arra, hogy Fersch Attila a Fertő-Hanság Nemzeti Park (FHNP) Igazgatóság képviselője jelezte, hogy késik, javaslom, hogy az első napirendi pont kerüljön leghátra, a 7. napirendi pontba.
Megállapítom, hogy a PB 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
10/2014. (II. 17.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. február 17-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Balázs Gabriella kérelme.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
  1. Hatos József kérelme.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
  1. Az önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
  1. A 4/2014. (I. 28.) KT határozat visszavonása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
  1. Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
  1. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
  1. „A Fertő-tó menti kerékpárút-hálózat fejlesztése” projekt kapcsán a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé történő szándéknyilatkozat elfogadása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
Felelős: Földes Tamás PB elnök
Határidő: azonnal
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át az első napirendi pontra.
Balázs Gabriella fordult önkormányzatunkhoz, hogy a 8. osztályos kiránduláshoz kér hozzájárulást, 11 főre 5.000 forinttal, összesen tehát 55.000 forintért. Nekem ezzel az a gondom, hogy utána jöhet a többi osztály is ilyen kéréssel. Ezt most nem támogatnám, mert precedenst teremtene.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
11/2014. (II. 17.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Balázs Gabriella 2014. február 7. napján kelt kérelmét és azt nem támogatja.
Felelős: Földes Tamás PB elnök
Határidő: 2014. február 18.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Tavaly is adtunk ekkora támogatást, most is javaslom.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
12/2014. (II. 17.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Hatos József (9421 Fertőrákos, Fő utca 49.) 2014. február 7. napján kelt kérelmét és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a sporttevékenysége támogatásához a 2014. évre 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint összegben – az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésében szereplő Tartalékok (K 512 sor) terhére – nyújtson támogatást.
Felelős: Földes Tamás PB elnök
Határidő: 2014. február 18.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Közbeszerzési tervet kell elfogadni, melyben jelenleg 2 tervezett közbeszerzésünk van benne.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
13/2014. (II. 17.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervét és azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja.
Felelős: Földes Tamás PB elnök
Határidő: 2014. február 18.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Kiderült, hogy a beterjesztett 3,8 millió Ft + ÁFA összeg helyett annak a duplája lenne a beruházás. A vízműnél lévő keretösszeg is változik, jelenleg átszámolás alatt van. A konkrét összeget kértük, hogy jelöljék meg a vízműnél, addig ezt a határozatot vonjuk vissza.
Galambos György:
Én adtam rossz árajánlatot, ez szerepelt az előterjesztésben. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a visszavonás egyben elutasítás is? Vagy ezt majd az összeg kiderülte után újratárgyalhatja a testület?
Földes Tamás PB Elnök:
Igen, csak meg kell várni a vízműnél kiszámolt összeget.
Csóka Zoltánné külső PB tag megérkezik.
Galambos György:
Én csak annyit kérek a testülettől, hogy ugyanúgy álljon hozzá a kérdéshez, mint a falu többi részéhez.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
14/2014. (II. 17.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Galambos György (9421 Fertőrákos, Kavicsbánya sor 13.) 2014. január 13. napján kelt kérelmét és az új információkra tekintettel javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. január 28. napján tartott nyílt Képviselő-testületi ülésen hozott 4/2014. (I. 28.) KT határozat visszavonását.
Felelős: Földes Tamás PB elnök
Határidő: 2014. február 18.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A tavaly megkötött megállapodás technikai jellegű módosítása, a bejegyzés során SMJV két hiánypótlást kapott, ezeket teljesítette, de át kell vezetni ezeket a megállapodáson. A lényegi kérdéseket, az éves összeget és az igénybevehető szolgáltatások körét nem módosítja.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
15/2014. (II. 17.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyaltaa Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és azt változatlan tartalommal elfogadásra javasolja Képviselő-testület részére.
Felelős: Földes Tamás PB elnök
Határidő: 2014. február 18.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
Nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
16/2014. (II. 17.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Község Önkormányzata és a Német Önkormányzat, valamint a Fertőrákosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást és azok elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
Felelős: Földes Tamás PB elnök
Határidő: 2014. február 18.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 7. napirendi pontra.
Köszöntöm körünkben Fersch Attila osztályvezető Urat a FHNP képviseletében.
Fersch Attila:
Köszöntöm én is a megjelenteket. Ahogy Önök is tudják a NYDOP keretében a Fertő tó körül hiányzó kerékpárutak építésére létrejött egy kéttagú konzorcium, melynek a tagjai a FHNP és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A korábbi önkormányzati konzorcium társult partner. A tervezés során néhány szakaszon nehézségekbe ütköztünk, mely Fertőrákoson 2 ingatlant érint, ami a 0210 és 0213 hrsz. Ezek a rendszerváltás után adminisztrációs hiba okán nem kerültek át az önkormányzathoz és jelenleg a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében állnak.
A 0210 hrsz. út besorolású terület, aminek egy része jelenleg is útként funkcionál a 8526. számú úttól kb. 100 méterre. Egy részét azonban benőtte az erdő. A kialakítandó út mezőgazdasági és kerékpárút lenne.
A 0213/A hrsz. szintén útbesorolású. A tervező ide tervezte az utat, aminek ez a szakasza kb. 2,2 km hosszú. Az engedélyezési eljáráshoz megkértük a z NFA engedélyét. Szóbeli egyeztetés során azt mondták, hogy az út létesítéséhez hozzájárulnak, de az NFA nem akarja kezelni az utat, ezt át kívánja adni az önkormányzatnak. Erre szándéknyilatkozatot kérnek az önkormányzattól, hogy azt átvegye.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag megérkezik.
Fersch Attila:
A szándéknyilatkozatot leegyeztettem a Jegyző Úrral. Időközben megérkezett írásban is a levél az NFA-tól, melyben szándéknyilatkozat helyett már kérelmet kérnek és azt, hogy a költségek teljes viselése is legyen benne az önk. kérelmében. Az átruházás tehermentes lenne, a tulajdonjog rendezésének költségei a projektből lennének megfinanszírozva. Ezt a nyilatkozatot a FHNP teszi meg. Földvédelmi járulékot nem kellene fizetni, a földhivatali átjegyzést kellene csak az önkormányzatnak állnia.
Földes Tamás PB Elnök:
Tehát akkor a KT határozatban kérelem lenne és a költségek teljes viseléséről szóló nyilatkozatot, valamint tehermentes átadás kellene, hogy szerepeljen. Az átruházás földhivatali és ügyvédi díja kb. 100.000 Ft.
Fersch Attila:
Emellett még 2 ingatlan érinti a kialakítandó utat. Ezek összterülete 450 négyzetméter. Az egyik út, a másik szőlő besorolású. Ezeket a területeket az önkormányzatnak kellene megvásárolni, amit a FHNP rendelkezésére álló keretből majd megtérítene, de meg kell előlegezni.
Galambos György:
Elhangzott, hogy a kiépítendő út mezőgazdasági és kerékpárút lenne. Ha ezt átveszi az önkormányzat, kapunk egy másik Meggyesi utat a nyakunkba.
Mezőgazdasági gépek közlekednek majd rajta, az Fertőrákosra óriási fenntartási terheket ró.
Fersch Attila:
Van ilyen veszély. A hosszabb szakasz 1,7 km, ami most erdő, tehát nem lehetett használni és senkinek nem hiányzott. Ez a rész speciális sorompóval lesz lezárva, oda csak kerékpárosok mehetnek be. A fennmaradó 5-600 méteres szakasz lesz aszfaltos, amit mg-i járművek is használhatnak.
Tudniuk kell, hogy a 8526. számú út rendbetétele is elindult, ami ROP programból az új EU finanszírozási ciklus elején fog megvalósulni. Pályázatok lesznek majd a meglévő kerékpárutak fenntartására is. Nem fogjuk magukra hagyni az önkormányzatokat.
Az elhangzottak alapján én arra kérem az önkormányzatot, jelezze felénk egy hivatalos levélben ezeket a problémákat, pl. sorompós lezárások a kerékpárút és a földutak csatlakozásánál, megerősített alap a Határ út Kápolna utca csatlakozásánál, és ezeket mi továbbítjuk a tervező és az engedélyező felé is. Azt is jelezzék, hogy az önkormányzat csak ezekkel a feltételekkel veszi át az utat. Ezeket a feltételeket a kiviteli terv készítésekor és a műszaki átadáskor vegyük figyelembe.
Az útra egyébként 5 év garancia lesz kikötve a közbeszerzésben.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A fenntartás itt a kérdés. Az kellene, hogy a FHNP fogja össze a településeket és legyen egy kezelő szervezet a FHNP belül.
Fersch Attila:
Ebben gondolkodik a FHNP, de az erről szóló döntés el lett napolva, mivel Sopron MJV Polgármestere azt mondta, hogy Sopron önállóan kívánja a kerékpárútjait fenntartani és üzemeltetni. Azon is gondolkodunk, hogy a kerékpáros turizmusból élő vállalkozások járuljanak hozzá a fenntartáshoz, pl. fűkaszálás. Évi 5-10.000 forinttal. Természetesen ebből a kátyúzás nem lenne megoldható, arra pályázatokat kell keresni, de a fűkaszálást meg lehetne oldani.
Földes Tamás PB Elnök:
Akkor összefoglalva, menne egy levél a konzorciumvezetőhöz, a problémák megjelölésével, erre válaszolna a FHNP, amely megkeresné a NFA-t is, és amint ezek a nyilatkozatok visszajönnek, akkor a Képviselő-testület megteszi a kérelmét az NFA felé a 2 út átvételéről. A költségek pedig a 100 e Ft, valamint az ingatlanvásárlások megelőlegezésére a kb. 500 e Ft.
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
  Földes Tamás                                  Kovács Pál                          Puskás Csaba

                 PB Elnök                                        PB tag                                   PB tag