PB jkv. 2014.04.08.

Pénzügyi Bizottság
Fertőrákos
4/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. április 8. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás képviselő, PB Elnök,
Puskás Csaba képviselő, PB tag,
Csóka Zoltánné PB külső tag
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
26/2014. (IV. 8.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. április 8-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
  1. Fertőrákos Fő utca autóbuszöböl építésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Fertőrákos Fő utca és Fertő utca közötti járdaszakasz, valamint vízelevezetés felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. A Fertőrákos közigazgatási területén megvalósuló kerékpárút telekvásárlásaihoz kapcsolódó pénzügyi fedezetről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Az önkormányzat 2014. évre tervezett beruházásainak áttekintése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Fűnyírótraktor beszerzésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Freiler László tervező árajánlatáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Felelős: Földes Tamás képviselő, PB Elnök
Határidő: azonnal
 
 
 
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
A 2014. évi költségvetésben szerepel, most lett pontosítva, hogy mibe kerül. A Püspöki kastéllyal szembeni buszöbölről van szó. A költségvetésbe 15 millió forintot terveztünk be, most egységes műszaki tartalommal kértünk a megvalósításra árajánlatokat. A legolcsóbb árajánlat 7.3 millió Ft + ÁFA. Ehhez jön még a járdaépítés a Fő utca 210-től a Fertő utca Fő utca sarkáig.
Baltigh Márta polgármester:
A vízelvezetés csak a Huber étterem előtti szakaszon lesz felbontva és átvezetve.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Kiemelt szegély lesz a Fő utcán, hogy csatlakozzon a Fertő utcai kiemelt szegélyhez.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Az alsó várfalnál van egy sövény. Ha az nem marad meg, az ingatlan tulajdonos joggal veri majd a tamtamot, hogy a háza fala olyan lesz, amilyen lesz. Hóban, sárban mennek az autók, amik felverik a sarat a házra.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A járdaépítésnél biztosan megmarad, a kerékárút építésénél pedig reményeink szerint.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Ha nem muszáj, akkor ne nyúljunk bele. A fentebbi árokhoz pedig hozzá kellene nyúlnunk.
Baltigh Márta polgármester:
A Kápolna utcától lefelé is felmerült ez a kérdés, de ott sem volt rá pénz.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
A két árok állapota között nagy a különbség.
Csóka Zoltánné külső PB tag:
A járda építéssel kapcsolatosan megkapják az ottlakók a hozzájárulásról szóló leveleket?
Dr. Nagy Attila jegyző:
Ha a testület elfogadja a beruházást, akkor természetesen kiküldjük a leveleket.
Baltigh Márta polgármester:
Kivitelezési határidő 2014. 06. 30. lenne.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A buszöböl esetében a határidő 2014. 07. 15. a járda és vízelvezetés határideje 2014. 06. 30. legyen.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk az autóbuszöböl beruházásról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
27/2014. (IV. 8.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Püspöki Kastélynál kialakítandó buszöbölre beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 2014. április 7. napján kelt árajánlatát javasolja elfogadni 7.330.740 Ft + ÁFA, azaz hétmillió-háromszázharmincezer-hétszáznegyven forint + általános forgalmi adó összegben.

 

Kivitelezési határidő: 2014. július 15.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 15.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Itt költségvetésen belüli átcsoportosítás szükséges 1.715 e Ft értékben, mely rendelkezésre áll. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a járda és vízelvezetés beruházásról.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
28/2014. (IV. 8.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Fő utca 210. és a Fő utca-Fertő utca sarkáig tartó járdaszakasz felújítására, a vízelvezető árok és áteresz felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 2014. április 7. napján kelt árajánlatát javasolja elfogadni 9.384.910 Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-háromszáznyolcvannégyezer-kilencszáztíz forint + általános forgalmi adó mértékben.

 

Kivitelezési határidő: 2014. június 30.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 15.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Telekvásárlások a külterületi kerékpárúttal kapcsolatosan.
Baltigh Márta polgármester:
Krammer Ede Úrral, aki német magyar kettős állampolgár a 295 négyzetméterről szóló szerződés aláírásra került, a Donáció Szövetkezettel a 34+4 négyzetméterről szóló szerződés folyamatban van.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag megérkezik.
Baltigh Márta polgármester:
Krammer Úrnak van magyar bankszámlája, ezért az utalás is megoldott lesz. Korrekt volt, elfogadta az önkormányzat által ajánlott 500 Ft/nm árat. A Donáció Szövetkezettel 750 Ft / nm árban tudtunk megállapodni. Várjuk a záradékolt vázrajzot és aláírjuk a szerződést. A mi részünkről az akadály elhárult a kerékpárutas projektben.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Ezeken kívül nem tudjuk, hogy még mennyi kiadásunk lesz, ezért az általános tartalék terhére 1 millió forintot elkülönítenénk erre a célra.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
29/2014. (IV. 8.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos közigazgatási területén megvalósítandó kerékpárút kialakításához szükséges telekvásárlásokat és egyéb felmerülő költségeket és az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 28.) Ör. tartalékának terhére (K512 rovatszám) 1.000.000 Ft, azaz egymillió forintot elkülönítését javasolja a Képviselő-testület részére erre a célra.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. május 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Az eddigi döntésekkel a költségvetést nem érintettük, most azonban szükség van a beruházások áttekintésére és tartalék képzésére.
Baltigh Márta polgármester:
Én kértem a PB Elnökét, hogy ezt a napirendi pontot tárgyalja a PB. Nem kaptuk meg a 44 millió forintos támogatást a Magyar Államtól az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására kiírt pályázatban. 2000 fő feletti települések közül 38 település nyert a pályázatban, Gy-M-S Megyei település nem nyert. A támogatást az év végén, vagy a jövő évben kaphatjuk meg. Így a költségvetésben szereplő tartalék nagyon kevés.
A költségvetésben szereplő beruházások a következők:
Járda, autóbuszöböl, vízelvezetés, amiről az előbb is szó volt.
Polgármesteri Hivatallal szemben, illetve a középső parknál 21+5 darab parkolóhely kialakítása.
Közösségi ház 46 M Ft + ÁFA.
Óvodánál a rámpa és kerítés kialakítása 3 m Ft
Buszforduló 39 m Ft+ ÁFA összegben, ami szintén folyamatban van már.
A temető kerítés felújításáról 1 m Ft értékben már döntött a Képviselő-testület.
Kőbánya sor 17. számú ingatlan szennyvízbekötése folyamatban van.
Várépítő pályázatot beadtuk, az önrészét beterveztük.
Családsegítő szolgálat helyiségében a gázkazán cserére szorul, tervezés alatt van.
Villanyoszlopok cseréje megtörtént a Fő utcán.
Közösségi ház engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek.
Kőfejtővel szembeni járda.
Játszótér bekamerázása megtörtént.
Temető vízóra áthelyezése is már megtörtént.
Szt. Sebestyén utcán közvilágítás kialakítására az árajánlatot megkértük.
A Madonna tér és a középső park parkosítása.
Minimális tartalék lett betervezve, ezért javaslom, hogy a Közösségi ház az idei évben ne legyen megvalósítva, nehogy felboruljon a költségvetés. A felszabaduló 46 millió Ft + ÁFA összegből meg lehetne csinálni több beruházást is, például:
A buszfordulónál kialakult rézsűt be kell növényekkel ültetni. Árajánlatot már kértem erre is. A falu vége Fertőrákos egyik kapuja, ezért a buszforduló közepére is növényeket kellene ültetni.
A középső részre 347 e Ft + ÁFA, a rézsű 412 e Ft + ÁFA összegben van árajánlatunk.
A buszfordulóhoz buszváró épület is kerül, ezt a Kisalföld Volán fogja megvalósítani és finanszírozni.
Freiler László tervezési díja is szerepel a mai napirenden kb. 700 e Ft összegben a Fő utcán a kerékpárút projektben megvalósuló gyalogátkelőhely, valamint a Kőfejtővel szembeni buszöböl tervezésével kapcsolatban.
Traktor beszerzésre a múltkori KT ülésen elhangzottakra tekintettel kértem ismét árajánlatot, ami bruttó 7.155 e Ft összegben kaptuk, ebben traktor és fülke, valamint utánfutó vizsgáztatva, valamint fűnyíró, seprű adapter és hótoló és sószóró is szerepel.
A Polgármesteri Hivatal lábazata nagyon rossz állapotban van és dohosak az irodák, ezért erre is kértünk már árajánlatot bruttó 3 millió forint értékben érkezett be árajánlat.
Wild Robert Képviselő:
Ha jól értem, akkor a 44 millió forintot nem tettük be a költségvetésbe?
Baltigh Márta polgármester:
Nem kaptuk meg a pályázaton a 44 millió forintot. A költségvetésben azonban szerepel 46 millió FT + ÁFA a közösségi házra, melyre fedezet is van, azonban így tartalék nem lenne.
A maradék a 46 millió + ÁFA összegből pedig tartalékba menne. 40 millió forint le van kötve, melyet a következő KT részére tudunk átadni.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Kőfejtővel szemközti járda beruházásnál maradt 16 millió forint, ehhez jönne a buszöböl, amire 19 millió Ft szükséges, így ahhoz 3 millió forintot kellene még ebből az összegből hozzátenni.
A 46 millió forintból kb. 16 millió Ft megy el beruházásokra, a többi, kb. 30 millió Ft + Áfa a tartalékba kerülne.
Wild Robert Képviselő:
Javasolnám, hogy ha buszöblöt terveztetünk, akkor olyan legyen, amibe teljesen be tud állni a busz, ne lógjon ki.
Baltigh Márta polgármester:
Természetesen mi is olyan szeretnénk, de sajnos nem mindenhol férnek el így.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
30/2014. (IV. 8.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2014. évi költségvetésben betervezett beruházások megvalósulásáról szóló előterjesztést és az alábbiak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére:
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében K62 soron szereplő Közösségi ház megvalósítását halassza el a 2015. évre, a költségvetésben szereplő 46.000.000 Ft + ÁFA összeget az alábbiak szerint használja fel:
 
Autóbuszforduló rézsű és forduló parkosítása:         759.500 Ft + ÁFA,
Polgármesteri Hivatal lábazat                                 2.362.204 Ft + ÁFA,
Freiler László tervezés:                                              620.000 Ft + ÁFA,
Traktor beszerzés:                                                   5.632.360 Ft + ÁFA,
Kőfejtő autóbuszöböl                                               3.000.000 Ft + ÁFA,
Összesen:                                                                 12.374.064 Ft + ÁFA, bruttó 15.715.061 Ft.
 
A maradék 33.625.936 Ft + ÁFA összegből 3.625.936 Ft + ÁFA összeg az általános tartalék terhére átcsoportosításra, a 30.000.000 Ft + ÁFA összeg zárolásra és lekötésre kerül.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. december 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Traktorvásárlás.
A teljes konfigurációt megrendelnénk. Egyszer vegyünk egy komolyabb gépet. Az utánfutó helyett is pótkocsi kerülne beszerzésre.
Az ára bruttó 7.155 e Ft.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
31/2014. (IV. 8.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kóbor Kisgép Szerviz (9400 Sopron, Somfalvi út 14.) 2014. március 10. napján tett, az önkormányzat tulajdonában álló Partner P180107 H típusú fűnyíró traktor javítási költségeiről szóló ajánlatát és azt javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a fűnyírótraktort nem javíttatja meg, azt értékesíti.
 
Az új traktor beérkezett árajánlatokat megvizsgálva Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testülete részére, hogy Starex Pro Kft. (2100 Gödöllő, Remsey Jenő krt. 25.) 2014. április 7. napján beérkezett árajánlatát fogadja el 5.632.360  Ft + ÁFA, azaz ötmillió-hatszázharminckettőezer-háromszázhatvan forint + általános forgalmi adó összegben fogadja el.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. június 30.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Tervezetői díj összege 620.000 Ft + ÁFA összegben.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
32/2014. (IV. 8.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az F-Road Kft. (9400 Sopron, Mikes K. utca 4.) képviseletében Freiler László ügyvezető 2014. március 18. napján kelt árajánlatát a Fő u. 6/d. autóbuszöböl tervezése járdaszigettel, kijelölt gyalogos átkelőhellyel és a Fő u. 73. kijelölt gyalogos átkelőhely tervezése kiemelt megvilágítással kapcsolatban és azt 620.000 Ft + ÁFA, azaz hatszázhúszezer forint + általános forgalmi adó összegben javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. május 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
                                   Földes Tamás                                           Puskás Csaba

                                      PB Elnök                                                       PB tag