PB jkv.2014.04.28.

Pénzügyi Bizottság
Fertőrákos
5/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. április 28. napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás képviselő, PB Elnök,
Kovács Pál képviselő, PB tag,
Puskás Csaba képviselő, PB tag,
Csóka Zoltánné PB külső tag
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester
Dr. Nagy Attila jegyző
Naske Lászlóné gazdálkodási ügyintéző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
33/2014. (IV. 28.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. április 28-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
1.      Schuszter Mátyás kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Feketéné Baranyai Katalin kérelme
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Beszámoló az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      A Fő utcán megvalósuló járda felújítási beruházáshoz lakossági hozzájárulás megállapítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      Kérelem a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ felé a Fertőrákos 342 hrsz. megosztásához.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
6.      Árajánlat a Mithrasz szentély területén gyalogút készítésére.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
7.      Külterületi utak karbantartására árajánlatok bekérése és belterületi utak kátyúzására beérkezett árajánlatról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Felelős: Földes Tamás képviselő, PB Elnök
Határidő: azonnal
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Az elbirtoklási pert megnyerte a felperes. A volt tulajdonostársunk, Schuszter Mátyás beadott egy kérelmet, melyben azt kérte, hogy a ráeső 15.000 forintos perköltséget az önkormányzat fizesse ki helyette. Milyen forrásból történne?
Naske Lászlóné gazdálkodási ügyintéző:
Egyéb kiadások sorból.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Szeretnék reagálni a kérelemben leírtakra, sajnos az Ügyvéd Úr nem tud ma és holnap eljönni az ülésre, pedig szerettem volna, ha ő is megerősíti az általam elmondottakat:
„A birtoklási per elindítása” és „nem volt szándékomban pereskedni”
Az elbirtoklási pert nem az önkormányzat indította, abban alperesek voltunk a tulajdonostársunkkal együtt, így azt nem mi indítottuk.
„Két tanú jelenlétében lemondtam a tulajdonról az önkormányzat javára”
A „két tanú” dr. Nagy Attila Jegyző és dr. Horváth Ákos Ügyvéd Úr volt, akik a tényvázlat során volt szó a tulajdonjogról. Akkor is tájékoztatta az Ügyvéd Úr a Schuszter Urat, hogy a tulajdonjogról szóban lemondani nem lehetséges, azt írásba kell foglalni, valamint a tényvázlat felvételekor már a keresetet beadta a felperes, valamint a földhivatali nyilvántartásban az ingatlanon perfeljegyzés volt, azaz arról érvényesen nem lehet rendelkezni.
„A Jegyző Úr kérésére kértem a hagyatéki tárgyalás megtartását”
Tekintettel arra, hogy hivatalos tudomást szerzett a Jegyző Úr arról, hogy a korábban felvett hagyatéki leltár nem volt teljes, ezért hivatalból kellett a póthagyatéki eljárást megindítania a Polgári Törvénykönyv alapján.
Valamint az Ügyvéd Úr nem számlázta le a megbeszélt összeget a Schuszter Úrnak a perképviseletért.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Arra kérem a Jegyző Urat, hogy az előterjesztést egészítse ki az elmondottakkal. Szeretném, ha az alapos döntés miatt az előzmények le lennének írva.
Ezután dönthet úgy a testület, hogy gyakorol egy gesztust.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Schuszter Úr nekem nem ezt mondta, hanem ami a kérelmében le van írva.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A serpenyőnek is két oldala van, ezt is fel kell jegyezni.
Baltigh Márta polgármester:
Azzal az ingatlannal 100 éve nem törődött senki. Akkor derült ki, amikor a szomszéd meg akarta vásárolni. Akkor kerestem fel Schuszter Mátyást, mi szóltunk neki arról, hogy az édesapja nevén van.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
34/2014. (IV. 28.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Schuszter Mátyás 2014. április 11. napján kelt kérelmét és javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Soproni Járásbíróság P.21.176/2013/11. számú ítéletében kiszabott 15.000 Ft perköltséget az önkormányzat átvállalja és megfizeti a pernyertes számlaszámára.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 15.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Hármasikrek születnek Fertőrákoson, korábban már tárgyaltunk róla. A fedezet biztosítva van. Június vége körül fognak születni a gyermekek, ez a keret december 31-ig szólna. A következő Képviselő-testület dönthet majd arról, hogy ezen a határidőn túl ad-e még támogatást.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
35/2014. (IV. 28.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Feketéné Baranyai Katalin 2014. április 14. napján kelt kérelmét és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a gyermekek megszületésétől és hazahozatalától számított hat (6) hónapon keresztül havi nettó 45.000 forintos megbízási díjjal (munkáltatói járulékokkal együtt összesen 85.300 Ft) megbízási szerződést kössön Kánitsch Tamásné szakképzett ápolóval a születendő hármasikrek gondozására.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 15., illetve 2014. december 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Zárszámadás. Sokat beszéltünk már korábban róla A Magyar Államkincstár már korábban elfogadta, szólt volna, ha valami nem lenne jó benne.
Naske Lászlóné gazdálkodási ügyintéző:
Pénzügyileg elfogadta a MÁK. A korábban meghatározottak szerint történtek a felhasználások. Áthúzódó tételek a MADÉMA buszfordulóra félretett összege, valamint az óvoda beruházásra elnyert 29.900.000 Ft.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
36/2014. (IV. 28.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 1.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Az önkormányzatnak van egy korábbi döntése, melyben az ilyen beruházásoknál meghatározza a lakossági hozzájárulás mértékét, mely 12.000 Ft/ingatlan.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
37/2014. (IV. 28.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca 210. és a Fő utca – Fertő utca kereszteződéséig tartó járdaszakasz felújítás költségeihez az érintett ingatlantulajdonosoktól 12.000 Ft/ingatlan hozzájárulást kérést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Egy korábbi beruházás kapcsán meg kell osztani a Fő utcát.
Baltigh Márta polgármester:
Csütörtökön találtunk egy kerékpár utas táblát a bokrokban, amikor a projekt vezetőjének át akartam adni, akkor azt mondta, hogy ezt már nekünk kell visszatenni.
Kovács Pál képviselő, PB tag:
Milyen a buszforduló? Mert az interneten már azt lehet olvasni, hogy nem jó.
Baltigh Márta polgármester:
Kipróbálta a Kisalföld Volán a buszfordulót, és be tudott fordulni a buszfordulóba a csuklós busz. A hátsó kereke nem fordul, az eláll a felszálló szigettől. Az első ajtón lehet majd le és felszállni és akkor nem lesz gond. A fordulóba be tud kanyarodni a busz. Az is a problémája a Volánnak, hogy este ott tárolnák a buszt, de a reggeli első busz nem tud mellette elmenni. Buszfordulót építettünk, nem buszparkolót. Mondtam nekik, hogy ameddig nem készül el a buszöböl a Kastéllyal szemben, addig odaállhat a busz.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
38/2014. (IV. 28.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos belterület 342 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról készült előterjesztést és a Magyar Állam tulajdonában álló, a megosztás után kialakítandó Fertőrákos belterület 342/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kéri.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A beruházás a Mithrasz terhére menne. Az ötlet jó, a járda tájba illő és környezetbarát lenne.
Baltigh Márta polgármester:
A gyalogjárda olyan széles lenne, mint a kapu.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
39/2014. (IV. 28.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Mitrasz szentélyben kialakítandó gyalogútra beérkezett árajánlatot és a Rakinvest Kft. (9400 Sopron, Bajnok utca 5.) 2014. április 9. napján kelt árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére bruttó 770.890 Ft összegben, mely az önkormányzat 2014. évi költségvetésében Mithrasz szentély fenntartására elkülönített során kerül elszámolásra.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. június 30.
Baltigh Márta polgármester:
A boltozat miatt beszéltem a tervezővel, május 12-én hívom fel újra és valószínűleg május 13-án tud kijönni és megnézni a boltozatot. A műszaki ellenőrt is kihívom. Azt mondta, hogy addig nyugodt lélekkel kinyithatunk. A fagerendákat is majd le kell kezeltetnünk, mert szuvas.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Két javaslat szerepel, az első a külterületi utak karbantartása. A Temető melletti út egy szakasza, valamint a Határ út természetese anyagokkal való helyreállítására kell árajánlatokat kérni. A három ajánlattevő a Károlyi-Horváth Péter, Kovács Gábor és a MADÉMA legyen.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
40/2014. (IV. 28.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságamegtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő külterületi utak karbantartásáról szóló előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Határ út és a Temető melletti út egy szakaszának helyreállítására kérjen árajánlatokat, melyet a következő rendes Képviselő-testületi ülésre terjesszen be.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A belterületi utak kátyúzására beérkezett árajánlat a következő.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Piros spray-vel megjelöltük a vállalkozóval, ahol kátyúzás lenne. A Patak soron a doktor előtt egy jó nagy szakaszt például fel kell szedni, ott alapot is kell csináltatni. Nagyon rossz a helyzet a Felsőszikla soron és a Kőbánya soron, valamint a Patak soron.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Forrása a beruházásnak az általános tartalék.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
41/2014. (IV. 28.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a belterületi utak kátyúzására beérkezett árajánlatot és a MADÉMA 2006. Útépítő Kft. 2014. április 24. napján kelt árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére 3.195.000 Ft + ÁFA, azaz hárommillió-százkilencvenötezerötszáz forint + általános forgalmi adó összegben az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalékának terhére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. július 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az egyebekre.
A Meggyesi úton az előterjesztés szerint fizikai akadály lesz, ami majd pénzbe fog kerülni.
Galambos György:
Sok olyan cég van, ami ezt a fizikai zárat rajz alapján le tudja gyártani. Az ilyen cégek olcsóbbak, mint a nagyok.
Baltigh Márta polgármester:
Pej Kálmánt felhívom holnap és megkérdezem tőle, hol lehet rendelni ilyet.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Az első határozati javaslattal visszavonjuk a korábbi döntésünket, a második mellé pedig oda kellene tenni a külterületi utak karbantartására beérkezett árajánlatokat.
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
            Földes Tamás                                  Puskás Csaba                              Kovács Pál

              PB Elnök                                             PB tag                                      PB tag