PB jkv. 2014.05.26.

Pénzügyi Bizottság
Fertőrákos
6/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. május 26. napján 18.30 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás képviselő, PB Elnök,
Puskás Csaba képviselő, PB tag,
Csóka Zoltánné PB külső tag
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag,
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester
Dr. Nagy Attila jegyző
Naske Lászlóné gazdálkodási ügyintéző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
42/2014. (V. 26.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. május 26-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
1.      Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában álló 380 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Galambos György kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Soproni Vízmű Zrt. víziközmű rendszerek besorolásának és tulajdonviszonyainak rendezéséről szóló kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      Fertőrákos Szt. Sebestyén utca közvilágítására beérkezett árajánlatról való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      Fertőrákos buszforduló gyalogátkelőhely megvilágítására beérkezett árajánlatokról való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
6.      Polgármesteri Hivatal volt Családsegítő szolgálati iroda gázkazánjának cseréjéről való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 
7.      Külterületi utak karbantartására való árajánlatok bekérése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
8.      Meggyesi útra tervezett technikai akadály elkészítésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
9.      Belterületi utak kátyúzására beérkezett árajánlatok.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
10. Fertőrákosi Óvodánál telepítendő gyalogátkelőhely tábla LED villogóval.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
11. Egyebek
– Mosoly Klub támogatási kérelme
 
Felelős: Földes Tamás képviselő, PB Elnök
Határidő: azonnal
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Az érintett telek nincs megosztva, az értékbecslés megtörtént, a megosztás után megmaradó rész képezné az út részét. Az értékbecslés 1.000 Ft /négyzetméter összegről szól. A vázrajz is csatolásra került.
Baltigh Márta polgármester:
Évek óta Takács János nyírja a füvet és tartja rendben a területet.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Az út megmarad, a telek pedig igazodik a felső telekhez.
Galambos György:
A HÉSZ miatt sok helyen utat kell kialakítani. A Boglárhegyen az út leadásokat meg kell csinálni, hogy kapjanak építési engedélyt, és azt ingyen veszi át az önkormányzat. Saroktelken ez 200 nm is lehet.
Baltigh Márta polgármester:
Ez egy már létező út. Itt nem mi veszünk át területet, hanem mi adunk el egy részt.
Semmit nem tudunk a területtel kezdeni, egy 282 nm-es terület az út mellett.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
43/2014. (V. 26.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Takács János (9421 Fertőrákos, Kőbánya sor 9.) 2014. március 18. napján kelt kérelmét, valamint a Bunyevácz Földmérő Kft. (9400 Sopron, Napos utca 2/D.) által 2014. 04. 22. napján elkészített Fertőrákos 380 és 381 helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről szóló változási vázrajzot és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a változási vázrajznak és a Fertőrákos Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) önkormányzati rendeletnek megfelelő telekalakítási eljárást saját költségén elvégeztesse el és az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló forgalomképes 380 helyrajzi számú ingatlanból a 381 helyrajzi számú ingatlanhoz átkerülő 282 m2 területet a kérelmező részére a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2014. május 10. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő 290.000 Ft, azaz kettőszázkilencvenezer forintos vételáron a kérelmezőnek elidegenítse.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 31.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Egyszer már volt erről egy határozat, amit visszavont a testület. Szeretnénk tisztán látni, hogy a Soproni vízműnél lévő rendelkezésre álló összeg mennyi és mire lehet felhasználni. Ezzel az összeggel kapcsolatosan a vízmű műszaki igazgatója elmagyarázta, hogy ez az összeg nem az az összeg. A tulajdonos önkormányzatoknak kell meghatározni, hogy mekkora összeget és mire lehet felhasználni. Azt szeretném kérni, amíg a vízmű és az érintett 4 önkormányzat le nem ül tárgyalni és írásban meg nem egyezik, addig ezzel ne foglalkozzunk. Ez egy virtuális pénz, kérdés, hogy ebből mennyi és mire felhasználható.
Baltigh Márta polgármester:
A vízműnek kell eldöntenie, hogy ez az összeg mekkora. Ezen dolgoznak már hónapok óta. Ha kiderül, mekkora az összeg, utána tudunk leülni az érintett önkormányzatokkal tárgyalni.
Galambos György:
Én is futottam pár kört. Ahhoz, hogy a Szakértő Bizottság elé kerüljön az ügy, kell az önkormányzattól egy támogató jellegű nyilatkozat. Amíg ez nincs, nem tudja megtárgyalni a bizottság. Tudomásom szerint pedig vannak pozitív és negatív szaldós önkormányzatok is. Három árajánlatunk is van a beruházásra, 7-10 millió forintig, de a vízmű fogja megrendelni a beruházást. Azért lenne jó az önkormányzat támogató nyilatkozata, hogy az építőközösségi tagok felé tudnánk ezt kommunikálni.
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Ennek a beruházásnak miből fizetnénk az ÁFA-ját? Mert a vízmű beruházásai után nekünk kell azt befizetni. Erre is el kell különítenünk pénzt.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Javaslom, hogy a határozati javaslat a következők szerint módosuljon:
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Galambos György (9421 Fertőrákos, Kavicsbánya sor 13.) 2014. május 11. napján kelt, a Fertőrákos Boglárhegyen megvalósuló új ivóvíz gerincvezeték szakaszának és 37 darab fogyasztói leágazás cseréjéről szóló kérelmét, és azt a Soproni Vízmű Zrt. Szakértői Bizottsága elé terjeszti, mely kérelmet Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága támogatja.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal a módosítást elfogadta.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
44/2014. (V. 26.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Galambos György (9421 Fertőrákos, Kavicsbánya sor 13.) 2014. május 11. napján kelt, a Fertőrákos Boglárhegyen megvalósuló új ivóvíz gerincvezeték szakaszának és 37 darab fogyasztói leágazás cseréjéről szóló kérelmét, és azt a Soproni Vízmű Zrt. Szakértői Bizottsága elé terjeszti, mely kérelmet Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága támogatja.
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. június 30.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A vízmű rendszerben tulajdoni részeket kell megvásárolni az önkormányzatnak, a vízmű szeretné egységesíteni a vízközműveket, ami előfeltétele a nonprofittá válásnak, ami előfeltétele az államosításnak. Három település részét kellene megvásárolnunk. Ez a vásárlás az önkormányzatnak készpénzébe nem kerülne, de a vízműnél lévő keretünkből kerülne beszámításra.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
45/2014. (V. 26.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Soproni Vízmű Zrt. 2014. május 7. napján kelt kérelmét és javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a 2014. évi víziközmű bérleti díjának terhére 859.681 Ft, azaz nyolcszázötvenkilencezer-hatszáznyolcvanegy forint összegben – a többi tulajdonos önkormányzattal közösen – vásárolja meg a Regionális Vízrendszer, valamint az Aqua Burgenland Sopron Projekt Nagycenk, Pereszteg, Pinnye önkormányzatainak tulajdonában lévő vagyonát.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. július 31.
Baltigh Márta polgármester:
A vízmű ún. déli lakóparkkal kapcsolatos levelét is mellékeltük az előterjesztéshez. Pécsváradi Péterrel és Varga Ákos műszaki igazgatóval és Horváth István osztályvezetővel benn jártunk a vízműnél egyeztetni az ügyben. A vízmű megvizsgálta a hálózatot, az összes akna rossz méretű, és a bekötések sem megfelelőek. Az aknák kicserélése kb. 30 millió forint, a bekötések cseréje kb. 25 millió forint, a kamerázás 3 millió forint. Nem lehet tudni, hogy a kamerázással még mit tárnak fel. Úgy gondolják a vízműnél, hogy a kamerázás pénzét sem szabad rákölteni erre a szakaszra, mert felesleges, ehelyett új hálózatot kellene kiépíteni, ami kb. 80 millió Ft lenne. Javasoltak egy pályázatíró céget, akik azt a tájékoztatást adták, hogy jelenleg nincs ilyen pályázat, de bármikor kiírhatnak.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Szt. Sebestyén utca közvilágításra kértünk 4, illetve 5 darab lámpára, valamint normál, illetve LED-es világítótestre árajánlatokat.
Kérdezném, hogy mekkora wattos lámpa ez?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Nem tudom megmondani, az árajánlatból ez nem derül ki.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Javaslom, hogy erről a napirendi pontról ne döntsünk, kérjünk még árajánlatokat és azokat pontosítsuk.
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Itt az lenne a kérdésem, miért nem akkor készült el a közvilágítás, amikor a buszforduló?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Ez az én hibám, ezt külön terveztettük meg, bár a Freiler László úttervező tudott erről, amikor a közbeszerzéshez kiírta a költségkiírást, ezt nem tette bele. Így nem került kiírásra és most derült ki.
Majorosné nagymarosi Rita PB külső tag:
Az iskolai zebrához is javaslom, hogy a közvilágítást ki kellene cserélni erősebb égőkre.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Ott van oszlop és lámpatestek, azokat ki kellene cserélni nagyobb teljesítményű, fehér fényt adó égőkre. Javaslom, hogy a buszforduló közvilágításhoz kérjünk még be egy árajánlatot, valamint az óvodánál és az iskolánál lévő zebrák közvilágításának cseréjére is kérjünk árajánlatokat nagyobb teljesítményű és fehér fényű lámpatestekre.
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Baltigh Márta polgármester:
A költségvetésben a családsegítő gázkazánjának cseréjére 750 e Ft + ÁFA lett elkülönítve. Az árajánlat viszont 883 e Ft + ÁFA összegről szól. Két árajánlatot kértünk 2 variációval. Gázkazán maradna mostani helyén és fali kivezetéssel, vagy átkerülne a fürdőbe és tetőkivezetéssel. Összehasonlítottuk az árajánlatokat, az anyagdíjak azonosak, a munkadíjnál van emelkedés, valamint a tetőkivezetés a plusz költség. De erre nem kell az örökségvédelem engedélye, míg a fali kivezetéshez igen. Volt olyan variáció is, hogy a hivatal kazánjára kötnénk rá. Sokszori telefonhívás után kijött a tervező, aki azt mondta, hogy biztosan elbírja a kazán, de az egyéb munkálatok, földmunkák miatt ugyanott lennénk. Utána pedig azt mondta, hogy nem biztos, hogy elbírná.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Nem kell oda kombi kazán, nem kell ott melegvíz. Javaslom, kérjünk új árajánlatot nem kombi gázkazánra, valamint 24 kW-os készüléknél kisebb teljesítményűre.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Támogatom, hogy ezekkel a feltételekkel kérjünk új árajánlatokat.
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Tóka Úrral beszéltem, támogatja a javaslatot.
Baltigh Márta polgármester:
Kérem az Elnök Urat, rendeljen el egy technikai szünetet, meg szeretném mutatni a jelenlévőknek a terület műholdas térképét, valamint a telekhatárokat.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Szünetet rendelek el.
Szünet.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Szünet után folytatjuk az ülést. A beérkezett árajánlatokat nagyon soknak tartom.
Baltigh Márta polgármester:
Mindannyian soknak tartjuk.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Én is soknak tartom. 1-2 millióra gondoltam.
Baltigh Márta polgármester:
Az alapvető kérdés, hogy erre az utakra ennyi pénzt kiadhatunk-e? Szerintem nem.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Ha kell alternatív út a Meggyesi út mellett, akkor erre az útra valamennyit rá kell költeni. Lehetne szólni a rákosiaknak, aki alapot ásat, az ha megfelelő anyag, akkor ledeponálhatja valahol, amit mi felhasználnánk erre. Töltsük fel az utat ott, ahol a legrosszabb, javítsuk ki, de max. bruttó 1,5 millió forintért.
 
 
Baltigh Márta polgármester:
Akkor a legolcsóbb árajánlatot adó vállalkozótól megkérem, hogy 1,5 millió forintért oldja meg. A négy nagyobb lyukat tömje be és a padkát húzza le. Ratatics Ottót pedig meg kellene keresni a kőpor miatt.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Akkor erről a napirendi pontról sem szavaznánk, hanem az elhangzottak alapján a következő ülésre kérjünk új ajánlatot.
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Meggyesi úton két helyen, a Mithrasz szentélynél és a Vámosék után technikai zárat helyeznénk el.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Miért kell kettő?
 
Baltigh Márta polgármester:
Azért kell kettő, egy a határnál is, mert aki ott átmegy, az 300 méter után ne tolasson vissza. Sajnos a GPS is arra az útra visz.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
A határhoz is kell tenni. Az illegális útcsatlakozásnál pedig az árkot ki kell árkoltatni.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Rákosi László 86.000 Ft+ ÁFA/darab áron adott ajánlatot a műszaki zárra, a MADÉMA Kft. 49.500 Ft + ÁFA/darab áron a telepítésre.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
46/2014. (V. 26.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Meggyesi úton technikai zár legyártására beérkezett árajánlatokat, melyek közül a Centrál Kkt. 2014. 05. 14. napján kelt árajánlatát javasolja elfogadni 86.000 Ft + ÁFA/darab, azaz összesen 172.000 Ft + ÁFA összegben.
 
A Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a technikai zár telepítésére a MADÉMA Útépítő Kft. 2014. május 16. napján kelt 49.500 Ft + ÁFA/darab összegű árajánlatát javasolja elfogadni, összesen 99.000 Ft + ÁFA összegben.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Erről már korábban beszéltünk, az árajánlatokat mindenki megismerte.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
47/2014. (V. 26.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos belterületi utak kátyúzására beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 2014. április 24. napján kelt árajánlatát javasolja elfogadni 3.195.500 Ft + ÁFA, azaz hárommillió-százkilencvenötezer forint + általános forgalmi adó mértékben, mely az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalékának terhére kerül kifizetésre.

 

Kivitelezési határidő: 2014. július 31.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az egyebekre. Mosoly Klub kérelme, amit a mai napon nyújtott be.
 
Baltigh Márta polgármester:
Másfél hete beszéltem a Klub vezetőjével, hogy a kérelmüket legkésőbb múlt hét csütörtökig adják be. Máig sem adták be, ma szóltam neki ismét és akkor írta meg. Nekem az a gondom ezzel, hogy a klub még nem egyesület. Több mint egy éve megalakultak, dr. Ecsédi Ügyvéd Úr elkészítette és benyújtotta a kérelmüket a bíróságra. Hiánypótlást küldtek ki nekik, de azt azóta sem adták be. Így nem tudunk támogatást adni nekik, hiába van a költségvetésünkben pénz erre.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A költségvetés elfogadásakor felhívtuk a figyelmüket arra, hogy csak akkor kapnak támogatást, ha egyesület lesznek.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
50.000 Ft támogatást a testület nem adott az iskolásoknak osztálykirándulásra. Itt leírja a Mosoly Klub, hogy 200.00 forintot kér. Ha ezt megkapnák, akkor az nagy igazságtalanság lenne.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
48/2014. (V. 26.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Mosoly Klub vezetője által 2014. május 26. napján kelt támogatási kérelmet és azt nem támogatja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 31.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
                                    Földes Tamás                                  Puskás Csaba                             

                                         PB Elnök                                          PB tag