PB jkv. 2014. 08. 25.

Pénzügyi Bizottság
Fertőrákos
 
10/2014.
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 25. napján 18.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök,
Kovács Pál képviselő, PB tag,
Puskás Csaba képviselő, PB tag,
Csóka Zoltánné külső PB tag,
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag,
 
Baltigh Márta polgármester,
 
Dr. Nagy Attila jegyző
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó a jelenléti ív szerint.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
70/2014. (VIII. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. augusztus 25-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
1.      Tájékoztatás az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Fertőrákosi Lövészklub kérelme
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Fertőrákos Fő utca 190. sz. ingatlan bérbeadásra érkezett pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      A 26/2014. (III. 13.) KT határozat módosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
6.      Szolgalmi jogot alapító szerződés jóváhagyása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
7.      Fertőrákos ún. középső park parkosítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
8.      Az új óvodaépülethez kapcsolódó pótmunkákról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
9.      Fertőrákos belterületén megvalósítandó járdaépítésekre beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
10. Egyebek
     Fekete Krisztián és Feketéné Baranyai Katalin kérelme
     Pfeifer Jánosné kérelme
     Pfeifer Ignác Fertőrákosi RNÖ Elnökének kérelme
 
11. Polgármester jutalmazása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
 
12. Csapadékvíz-elvezetés a Fő utcán és a Patak soron.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Felelős: Földes Tamás képviselő, PB Elnök
Határidő: azonnal
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
A táblákat mindenki megkapta.
 
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Első féléves beszámoló az új jogszabályi rendelkezések alapján nem kötelező, ezért egy tájékoztatót készítettünk a testület részére. A táblázatok a június 30-ig tartalmazza a bevételeket és kiadásokat. A módosított előirányzatokat a teljesüléshez igazítottam. A kiküldött táblázatokhoz képest a 4. táblázatban történt változás, a mai napon érkeztek be a járdaépítésekre bekért árajánlatok. Ha az összes tervezett beruházást végrehajtjuk, akkor 69 millió Ft körüli összeg lesz, a rendelkezésre álló keret a lekötött 40 millió forinton felül 49 millió forint.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Beszéltem a Katival, kérek még egy táblázatot a beruházások tervezett és pontos költségeiről. A kiadások egyenlegét szeretném megnézni.
 
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Ezek a táblák az időarányos felhasználást mutatják.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Az óvoda az eszközbeszerzésekkel le van maradva.
 
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
A 7. hónapban is történtek kifizetések. Pontosan 1.115 e Ft-ot költöttek el.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a Polgármesteri Hivatal tábláira. Dologi kiadásoknál 25%-on álunk. Mire költjük a maradék összeget?
 
Baltigh Márta polgármester:
A hivatal gázkazán cseréjére és a lábazat javítására.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Ezen beruházások költségét át kell tenni az önkormányzattól a hivatalhoz. 6 millió forint maradékból kb. 3.2 millió forintot. Mit takarnak a szolgáltatási kiadások?
 
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Üzemeltetési és bankköltségeket.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Ha a két beruházást áttesszük, akkor is magas tartalék marad.
 
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Egy kosárban van az önkormányzat és a hivatal, de külön kell kezelni.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Nonszensz ez a rendszer, de ezt találták ki. A szeptemberi testületi ülésre kérnék árajánlatokat a hivatal számítógépeinek cseréjéről és egységes átállásról Windows 7-re a szükséges egyéb programokkal. A hálózati rendszer pedig minimum 100 bit/s átviteli sebességű legyen.
Az önkormányzati táblákon az látszik, sok tervezett beruházás elkészült, azok számlái kiegyenlítésre kerültek. Hogy a következő beruházásokról felelősséggel tudjunk dönteni, a kért tábla szükséges. Mivel itt nem beszámolót kell elfogadni, hanem csak tájékoztatás volt, kérem szavazzunk a tájékoztatóról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
71/2014. (VIII. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja azzal, hogy a 2014. augusztus 26-i rendes Képviselő-testületi ülésre ki kell azt egészíteni egy a beruházások tervezett és végleges kivitelezési összegeit tartalmazó táblázattal.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. augusztus 26.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Baltigh Márta polgármester:
A Lövészklub 2014. évben 200.000 Ft támogatást kapott, ami a fegyvervizsgára és a riasztóra el is ment. A kérelemben az Elnök Úr nem írt összeget, én javasoltam a 100.000 Ft-t.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A kérelemből kiderül, hogy elég sok versenyen indulnak, eredményeket is elérnek, és örvendetes, hogy a tagdíjakat is beszedik. Javaslom, hogy a 2. határozati javaslatról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
72/2014. (VIII. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fekete Zsolt, mint a Fertőrákosi Lövészklub Elnöke 2014. augusztus 13-án kelt kérelmét és azt 100.000 Ft, azaz százezer forint összegben javasolja támogatni a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. augusztus 26.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A korábbi ülésen a feltételeket és az összeget is meghatároztuk, erről tájékoztattuk a jelölteket.2 bérlőjelölt van.
 
 
 
Baltigh Márta polgármester:
Még a döntés előtt beérkezett három kérelem, akiket a pályázatról írásban is tájékoztattunk. A három jelentkezőből 2 pótolta a kért nyilatkozatokat, a 3. személy csak egy e-mailt írt, a kötelező tartalmi elemeket nem csatolta. Szeretném, hogy a 2 jelölt közül az önkormányzat dolgozóját, Horváth Györgyöt támogatnánk.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a Polgármester Asszony javaslatáról.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
73/2014. (VIII. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő Fertőrákos, Fő utca 190. számú, 49 négyzetméteres összkomfortos lakás bérbevételére beérkezett kérelmeket, melyek közül Horváth György kérelmét javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 26.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A testület már korábban döntött róla, akkor 2 helyrajzi számot kellett elkérnünk az államtól, most kiderült, hogy csak egyet kell. A feltételek változatlanok, korábban már körbejártuk a kérdést.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
74/2014. (VIII. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos külterület 0210 helyrajzi számok átvételével kapcsolatos feladatokat és azok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 26.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Baltigh Márta polgármester:
Korábban már döntött róla a testület, most ismét megkeresett Nagycenk. A terület 18 tulajdonosa közül 16 már hozzájárult az eladáshoz. 20.000 forintról lenne szó, ne hátráltassuk a beruházást és a jószomszédi viszonyt.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Pláne úgy, hogy minden költséget Nagycenk áll.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
75/2014. (VIII. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Csorba János, Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Polgármestere 2014. július 30. napján kelt kérelmét és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 26.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A laktanya mögötti területről lenne szó.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A magántulajdonosok tulajdonában lévő útra az önkormányzat javára jegyeztetnénk be szolgalmi jogot, mert a kiépülő vezeték tulajdonjoga a miénk lenne.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
76/2014. (VIII. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta dr. Preiner Gábor ügyvéd (1041 Budapest, Károlyi István utca 34.) által elkészített, Horváth Gábor Balázs (9400 Sopron, Winkler út 10.) és Nemes Gábor (9400 Sopron, Lővér krt. 312/B.) tulajdonában álló Fertőrákos belterület 1109/14 helyrajzi számú kivett útként nyilvántartott útra Fertőrákos Községi Önkormányzat javára bejegyzett szolgalmi jogot alapító szerződés tervezetét, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. augusztus 26.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Parkosítás.
 
Baltigh Márta polgármester:
A középső parkhoz új parkolókat terveztünk. Kértem 3 árajánlatot, melyből kettő érkezett be a parkosításra. Az a javaslatom, hogy válasszuk ki a kivitelezőt, de azzal, hogy jövőre lenne a kivitelezés, ha a kerékpárút projekt elkezdődik.
 
Puskás Csaba képviselő, PB tag távozik a teremből.
 
Baltigh Márta polgármester:
A beruházás várhatóan a tavasszal kezdődik, akkor el tudná végezni a vállalkozó a növénytelepítést is.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
30.000 Ft + ÁFA összeggel emelni kellene az összeget a költségvetésben.
 
Baltigh Márta polgármester:
Az I. vh. Emlékmű köré tervezett növényeket, én ehelyett kavicsot kértem.
 
Csóka Zoltánné külső PB tag:
Azt lehet tudni, hogy mit tervezett? A két nagy fának mi lesz a sorsa? Nagy mennyiségű levelet termel, amit állandóan takarítani kell. Ha az ott lakókat megkérdeznénk, azt mondanák, hogy vágjuk ki.
 
Baltigh Márta polgármester:
Vannak tervek, a fákat pedig nem szeretném, ha kivágnánk.
 
Csóka Zoltánné külső PB tag:
Nem biztos, hogy csak az ár alapján kellene döntenünk.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Javaslom, hogy a tervezett összeget, plusz ezt a 30.000 Ft + ÁFA összeget feladattal terhelten tegyük át a jövő évi költségvetésbe. A pénz meg van rá, a parkot meg kell csináltatni. A következő Kt pedig dönthet arról, hogy azt milyen tartalommal valósítja meg.
 
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Ez a pénz átkerül jövőre, de jövőre válassza ki a következő testület a vállalkozót?
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Nem, a pénz pántlikázva áttesszük jövőre és előszerződést kötünk a kiválasztott vállalkozóval és a következő KT valósítja meg a beruházást. De mi a pénzkeretet biztosítjuk hozzá.
 
Csóka Zoltánné külső PB tag:
Nem látjuk a terveket. Lehet, hogy a 2 árajánlat közül a jobb árajánlat a magasabb árat adóé.
 
Kovács Pál képviselő, PB tag:
A következő testület rajzoltassa meg a terveket.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A következő testülettel nem akarok kibabrálni, meg van rá a pénz, át lehet adni. Ha a vállalkozó nemet mond az előszerződésre, akkor pénz vissza és elköltjük másra. Kérem a Polgármester Asszonyt, holnapi KT ülésre nyilatkoztassa a vállalkozót az előszerződésről.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
77/2014. (VIII. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos ún. középső park felújítására beérkezett árajánlatokat, melyek közül Hanba Kft. (9400 Sopron, Kassai út 3.) 2014. augusztus 14. napján kelt, 1.965.000 Ft + ÁFA, azaz egymillió-kilencszázhatvanötezer forint + általános forgalmi adó összegű árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére azzal, hogy a vállalkozóval az önkormányzat kössön előszerződést, melyben a később megkötendő vállalkozói szerződésben szereplő kivitelezési határidő 2015. május 31. napja legyen.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a beruházás költségét feladattal terhelten tegye át az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésébe.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 26.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A műszaki ellenőrünk kifasírozta a kivitelezőből a kedvezőbb árajánlatot. Ez a pótmunka szükséges, hogy a beruházásban minden benne legyen. Részemről az összeg elfogadható.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
78/2014. (VIII. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Óvoda új óvodaépületével (9421 Fertőrákos, Fő utca 156.) kapcsolatosan felmerült pótmunka-igényeket és azokat Schekulin Nándor műszaki ellenőr 2014. augusztus 14. napján kelt költségkiírásának megfelelően 508.390 Ft + ÁFA, azaz ötszáznyolcezer-háromszázkilencven forint + általános forgalmi adó összegben javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 26.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Járdaépítések.
 
Baltigh Márta polgármester:
Három járdaépítésre kértünk árajánlatokat. Felsőszikla sor és a Kőbánya sor közötti utcában ároklefedésről és az árok becsövezéséről volt szó. Eső után jártunk kinn a műszaki ellenőrrel és az egyik lehetséges kivitelezővel és láttuk, hogy az eső a másik oldalon folyt végig a padkán, mert az út arra van lejtetve. Az utca elég keskeny, így kiemelt járda nem lehetséges, mert akkor az autók nem férnek el egymás mellett, így abban maradtunk, hogy az úttest és a járda közötti részen folyóka kerülne beépítésre. A csapadékvizet 2 helyen vezetnénk át az úttest alatt a meglévő árokba.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Fő utcai járdaszakasz a 2014. évi költségvetésben szerepel.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
18 millió FT + ÁFA összegben szerepel.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Mivel ez jóval kevesebbe kerül, így a Fő utcai járda és a Felsőszikla sori járda mehetne együtt.
 
Baltigh Márta polgármester:
A Fő utcai járda tervezésekor szó volt a Kőfejtővel szembeni buszöbölről is, de a belterületi kerékpárút építése valószínűleg 2015. tavaszán kezdődik, így azt azzal együtt kellene megvalósítani.
A kivitelezési határidő a Kőbánya sori járdánál kb. szeptember 30. lehetne és utána nekiállhatnának a Fő utcainak. Ez kb. október vége. A Szőlős utcai járdát pedig véleményem szerint tegyük át jövőre.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A középső parknál lévő parkolókra mekkora összeg szerepel a költségvetésben?
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
12 millió FT + ÁFA összegben szerepel.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Idén az sem valósul meg.
A közösségi házösszegét felbontottuk és abból egy részt lekötöttünk.
 
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Ebből kötöttük le a 40 millió forintot.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A költségvetés tervezésekor 40 millió forint tartalékot eltettünk.
 
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Ez céltartalékként szerepel a későbbi beruházásokra. Az a 40 millió forint, amit a következő testület részére akarnak átadni, az áprilisban került elő, amikor a közösségi ház összegét felbontottuk.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Én úgy emlékszem, hogy a költségvetés tárgyalásakor már szó volt róla. Mindegy, mert a holnapi táblázatokból ez ki fog derülni, hogy mennyi pénz van beruházásokra.
 
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Traktor vásárláskor esett szó róla, hogy akkor lehet nagyobb traktort vásárolni. A közösségi ház 46 millió forintját ekkor szedtük szét és 2014. 04. 08-án kötöttem le a 40 millió forintot. Akkor derült az is ki, hogy nem kapunk kompenzációt az államtól a hitelmentes gazdálkodás miatt.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Akkor a 2 megbeszélt járda kivitelezése menjen, a többit holnap meglátjuk.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
79/2014. (VIII. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca 2-26. közötti járdaszakaszra és a Kőbánya sor Felsőszikla sor közötti járda szakaszra beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA 2006. Útépítő Kft (9400 Sopron, Győri út 5.) által 2014. augusztus 25. napján beadott árajánlatokat javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 26.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az önkormányzat által már támogatott hármasikrek szülei adtak be kérelmet, hogy a három gyermek háromszori agyhártyagyulladás elleni védőoltását támogassa az önkormányzat. Mellékeltek orvosi szakvéleményt is.
 
Baltigh Márta polgármester:
Nem nagy összegről van szó, támogatom.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
80/2014. (VIII. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fekete Krisztián és Feketéné Baranyai Katalin kérelmét és azt támogatja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 31.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át Pfeifer Jánosné kérelmére.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Megkeresett a mai napon a hölgy és beadta a kérelmet, melyben a fennálló tartozására részletfizetést kért, valamint itt hagyta az összes befizetését, mert nem ismeri el az összes tartozását. Az alpolgármester Úr járt kinn náluk, vele beszélték ezt meg.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Mi volt az előző testületi döntés?
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az, hogy a bérleti jogviszony felmondását érvényben tartja a testület.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Ha volt egy egyhangú döntés korábban, akkor lehet erről dönteni, ha a korábbi döntésünket visszavonja a testület. Az előterjesztő, az Alpolgármester Úr adja be előterjesztésként.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át Pfeifer Ignác kérelmére.
A búcsú területéről lenne szó?
 
Pfeifer Ignác RNÖ Elnöke:
Igen. Focit szerveznénk a focipályán, a búcsú helyszínén sátor lenne. 600.000 Ft van erre a célra. Nem lesz a következő ciklusban roma önkormányzat, ezt a pénzt el kell költeni, különben elviszi a megye. Ezért csinálunk egy színvonalas roma napot. Ha valakit meghívunk, akkor ebből a keretből már nem tudjuk fizetni. A sátor bérlés 650.000 Ft.
 
Baltigh Márta polgármester:
A Világörökség egyesületnek van egy sátras. Azt meg tudom kérdezni tőlük, hogy erre az időpontra szabad-e? Mert az ingyen van, csak a fel és leszerelést kell fizetni. Megkérdezzem?
 
Pfeifer Ignác RNÖ Elnöke:
Igen, azt megköszönöm. Csak ne fussunk ki az időből.
 
Baltigh Márta polgármester:
A holnapi napra megtudom.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A holnapi KT ülésen pedig a táblázat alapján tudunk dönteni a támogatás mértékéről. Aki az elmúlt 4 évben  kért a testülettől, az kapott is.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a polgármester jutalmára.
Gondolom minden jelenlévő kapott egy levelet, ezzel kapcsolatosan több sérelmem is van: hol van a „FIDESZ többségű önkormányzat”?, valamint a „FIDESZ ámokfutása Fertőrákoson”? Én próbáltam távol tartani a politikát a testületi ülésektől és ezt nem szeretném szó nélkül hagyni.
A PB korábban úgy döntött, hogy térjünk vissza a polgármester jutalmára. A Polgármester Asszony a betegállománya alatt is dolgozott, ügyeletet tartott, valamint a betegállománya miatt az önkormányzat költségvetésében kb. 200.000 Ft bérmaradvány keletkezett. Az előző polgármester is kapott jutalmakat.
Nem értem a nagy felzúdulást. A Jegyző Úr is kapott jutalmat, lépcsőt építettünk be a 2 jutalom között, a polgármester jutalmát pedig nem a köztisztviselőktől vesszük el. Korábban körbejártuk ezt a kérdést és született egy megállapodás.
 
Kovács Pál képviselő, PB tag:
Nem gyűlölködéssel kell a választást megnyerni. Le kell tenni egy programot az asztalra.
Nem ültünk itt hiába, nagyon sok minden megvalósult a faluban.
 
Baltigh Márta polgármester:
Te vagy Pali erre a legjobb példa. Te a Palkovits Janival szerepeltél egy szórólapon, de aki itt van, az a falu érdekében dolgozzon. Az elmúlt 4 évben ez egy jó bizonyíték, hogy ezt meg lehet csinálni. Együtt húztuk a falu szekerét.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
81/2014. (VIII. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a polgármester jutalmáról szóló előterjesztést és azt 650.000 Ft összegben javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Szentesi Ervin alpolgármester.
Határidő: 2014. augusztus 26.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a csapadékvíz elvezetésre, amit a Pali felvetett. Meg kellene azt is nézetni, hogy milyen költségei vannak.
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
 
 
Kmf.
 
 
                          Földes Tamás                         Kovács Pál                           Puskás Csaba                           
                               PB Elnök                             PB tag                                     PB tag