PB jkv. 2014.12.15.

Pénzügyi Bizottság
Fertőrákos
12/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. december 15. napján 17.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag,
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag,
Palkovits János polgármester,
Dr. Ecsédi Károly alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző
Csiha Julianna gazdálkodási előadó a jelenléti ív szerint.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
88/2014. (XII. 15.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. december 15-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Feketéné Baranyai Katalin kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal egyik helyiségének (Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat) szigetelésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Temető nyilvántartás digitalizálására beérkezett árajánlatról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Helyi önkormányzati út átadásáról és országos közút egy részének megosztása után annak átvételéről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Az önkormányzat által bérbeadott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
                                  
  1. Pozsonyi út egy részének kisajátítása, illetve a Fertőrákos belterület 1841/2 hrsz. ingatlan hasznosítása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Pfeifer Jánosné kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Kettinger Attila ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Gheorge Popescu ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök
Határidő: azonnal
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Feketéné Baranyai Katalin azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a korábban 6 hónapra, nettó 45.000 forintos összeggel megkötött megbízási szerződést, mely a megszületett hármasikrek gondozásáról szólt, azonos feltételekkel, egy év időtartamra újítsa meg az önkormányzat.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Az időtartammal, megbízási díjjal kapcsolatosan van-e észrevétel?
 
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Támogatom a kérelmet. Három gyermek gondozásához másfél éves korig szükségesnek tartom a segítséget.
 
Palkovits János polgármester:
Nem láttok még rá a jövő évi költségvetésre, a kérdés az, hogy az egy éves támogatás vállalható-e? Ketté lehetne osztani, most 6 hónap és májusban visszatérnénk rá. Kérem, fontolja meg a bizottság.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Ők az első hármasikrek a faluban?
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Tudomásunk szerint igen.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Az előző KT döntésben is részt vettem és támogattam, a költségvetéssel is nagyjából tisztában vagyok.  Hármasikrek nagy öröm, de nagy feladat is. Azt gondolom, hogy az önkormányzat mellett a nagyszülők is be tudnának segíteni. Javaslom hogy a család is próbáljon hozzájárulni a költségekhez. Hat hónapra kötnénk szerződést és a megbízási díj felét vállalná az önkormányzat. Akkor is hat hónap alatt olyan támogatást kapnának, amilyet Fertőrákoson példanélküli.
 
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Korábban egy törvény kimondta, hogy hármasikrek esetén egy éves korig járt automatikusan a gondozó, de sajnos ez megszűnt. javaslom, hogy fél évig kapják és májusban térjünk vissza rá.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A 45.000 Ft nettó az 83.300 Ft bruttó, amibe az önkormányzatnak kerül. Javaslom, hogy nettó 30.000 forintot finanszírozzon az önkormányzat fél évre.
 
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
A különbözetet a 45.000 forinthoz a család fizetné?
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Igen.
 
Feketéné Baranyai Katalin:
Amit tud adni az önkormányzat, azt természetesen megköszönjük. De a három gyermek mellett sok a költség.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Nagyon szívesen adunk, de ekkora nagyságrendben még senkit sem támogattunk.
 
Palkovits János polgármester:
Nem látjuk még a következő évi költségvetést, de azok a hírek, hogy állami szinten a szociális támogatást nagyon megnyirbálják.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Felteszem szavazásra a módosító javaslatomat, hogy a 45.000 Ft nettó megbízási díjból az önkormányzat nettó 30.000 forintot finanszírozzon fél évre.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
89/2014. (XII. 15.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Feketéné Baranyai Katalin 2014. november 5. napján kelt kérelmét és azt javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a havi nettó 45.000 forintos megbízási díjból (munkáltatói járulékokkal együtt összesen 85.300 Ft) hat (6) hónapon keresztül nettó 30.000 Ft összeggel támogassa Kánitsch Tamásné szakképzett ápolóval megkötendő megbízási szerződést a 2014. 05. 21. napján született hármasikrek gondozására.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB elnök
Határidő: 2014. december 16.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Ágay Edith féle előterjesztést a testületi ülésen nem tudjuk tárgyalni, tekintettel arra, hogy a hölgy az előzetes megállapodás tervezetét, melyet többször egyeztettünk vele és a kért árajánlatokat tartalmazó megkeresésünkre kb. egy hónapig nem válaszolt, amikor a múlt héten válaszolt, azt írta, hogy a „legnagyobb jó szándék ellenére sem tudják azt így elfogadni”. Sajnos nem írták meg, hogy mit nem tudnak elfogadni, én írtam rá egy választ, hogy jelöljék meg azt a részt, amit kifogásolnak, erre még nem érkezett válasz.
A volt adóiroda belső szigetelésre bekértünk három árajánlatot, a műszaki ellenőrrel történt egyeztetés után alakult ki az a megoldás, hogy ún. Multipor rendszerrel történik a belső szigetelés, és arra egy speciális légáteresztő glett és festés kerül. Az árajánlatok ugyanerre a műszaki tartalomra vonatkoznak.
 
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A legolcsóbba Giczi Zsolt vállalkozó, és ő csinálta a külső munkákat is, de legközelebb követeljük meg minden egyes vállalkozótól, hogy a műszaki ellenőr által kiírt műszaki lapon töltse ki az árajánlatát.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A legolcsóbb árajánlatot javaslom elfogadni. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
90/2014. (XII. 15.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban lévő Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat irodája (volt adóiroda) belső szigetelésére beérkezett árajánlatokat és Giczi Zsolt E.V. (9421 Fertőrákos, Ifjúság utca 1.) 2014. 11. 26. napján beérkezett bruttó 236.570 Ft, azaz bruttó kettőszázharminchatezer-ötszázhetven forintos árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB elnök
Határidő: 2014. december 16.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A temető nyilvántartás digitalizálására érkezett egy árajánlat, mely a korábbiakhoz képest jóval kedvezőbb. Ez tartalmazza a temető digitális felmérését és az adatokkal való feltöltést. Opcionálisan tartalmazza sírfotók feltöltését, valamint az éves tárhely díjat. Lesz egy mindenki által elérhető internetes oldal, ahol lehet keresni is a sírok között és lesz egy belső felhasználó által jelszóval védett oldal, ahol az adatokat lehet felvinni és módosítani, például a sírhelymegváltás összegét és időpontját rögzíteni.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Megnéztem a honlapot, ami nem nézett ki rosszul. Lehetett keresni, ha beírunk egy nevet, de fordítva nem működött, ha rákattintottunk egy sírra, akkor nem írta ki, hogy az kié. Esetleg ezt meg lehet kérdezni a fejlesztőtől. A sírfotót feleslegesnek tartom. Javaslom, hogy az előterjesztést azzal a módosítással fogadjuk el, hogy sírfotó és éves tárhelyi díj nélkül rendeljük meg a szolgáltatást és a szerződésben rögzítsük, hogy az adatokkal való feltöltést önkormányzat dolgozó végzi el. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság a módosító javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta. Kérem szavazzunk a módosított határozati javaslatról.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
91/2014. (XII. 15.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szakács Bálint EV. (9029 Győr, Szarkaláb utca 9.) 2014. október 28. napján kelt, temető nyilvántartás korszerűsítésére beadott árajánlatát és azt az alábbi tartalommal javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére:
 
Temető térkép elkészítése                            bruttó 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint.
Adatok felvitele                                            bruttó   80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint.
Összesen:                                                      bruttó 280.000 Ft, azaz kettőszáznyolcvanezer forint.
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB elnök
Határidő: 2014. december 16.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Tanulmányi ösztöndíjról szóló rendeletet reményeim szerint a holnapi KT ülésen sikerül módosítani, azaz a követelmények szintjét lejjebb vinni. Az idén kiírt pályázatra egy jelentkező adta be a jelentkezését, de sajnos ő sem felelt meg a kiírásnak. A rendelet módosítása után azonnal kiírásra kerülne a pályázat és 2015. január 27-i KT ülésen megszülethetne a döntés. A költségvetésben 2014. évben 750.000 Ft volt erre elkülönítve, mivel 2013. évben sem volt sikeres pályázó, ez a keret érintetlen. A pályázat visszamenőlegesen lenne érvényes szeptemberre, 10 hónapra szólna havi 25.000 Ft összeggel.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Fontos, hogy visszamenőleges legyen? Lehet, hogy több pályázó lesz.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Nem fontos, lehet január 31-től is.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Van egy keret, ami 750.000 Ft, de ne szabályozzuk, hogy hány pályázót támogatunk. Lehet, hogy több sikeres pályázat lesz.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
A havi költség 75.000 Ft. Ha három sikeres pályázó van, akkor 25.000 Ft/hó, ha 5 sikeres pályázót támogatunk, akkor már csak 15.000 Ft/hó. Itt a szorgalmat, tehetséget, tudást szeretnénk támogatni.
 
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Van egy szint, aminek meg kell felelni. Egy olyan támogatást adjunk, ami már jelentős összeg.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Azért döntött így a testület, hogy kevesebb személyt támogatunk, de azokat jelentősebb összeggel. Az erre elköltött keretet nem emeltük. Amikor mindenki kapott 3.000 forintot, akkor is ez a 750.000 forintos keret volt. Ha több sikeres pályázat van, akkor rangsorolni kell és dönteni.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Akkor először felteszem az eredeti előterjesztés szavazásra. Megállapítom, hogy az előterjesztést 3 nem szavazattal nem fogadtuk el. Felteszem a módosító javaslatot, ami arról szól, hogy a pályázatot nem visszamenőlegesen, hanem 2015. február 1. napjától folyósítjuk, legfeljebb 3 fő részére, havi 25.000 Ft/fő összegben. Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 2 igen szavazatta, 1 nem ellenében a PB támogatta. Felteszem szavazásra a módosított határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
92/2014. (XII. 15.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletben foglalt felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázatot és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi pályázat finanszírozására 2015. február 1. napjától, legfeljebb 3 fő részére 25.000 Ft/fő összeggel kerüljön sor.
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB elnök
Határidő: 2014. december 16.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A 2013. évben megtörtént a templomtól a Rákos patak hídjáig az út egyik oldalának a padkarendezése, parkolóhelyek és 2 darab autóbuszöböl kialakítása, valamint a 2014. évben a település végén a buszforduló és járdaépítés. Mindkét engedélyező határozatban szerepel, hogy a beruházással érintett szakaszon az országos közúttól telekosztással le kell választani a nem országos közúti funkciót. Az első projektben a Fertőrákos belterület 342 hrsz-ből lesz a 342/1 hrsz, ami marad országos közút, a 342/2 hrsz. átkerül az önkormányzat tulajdonába, valamint annak átminősítését helyi önkormányzati úttá nekünk kell intéznünk és természetesen finanszíroznunk. Az út megosztása a vízelvezető árok külső széle és a házfalak közötti részre vonatkozik, ez kerül a mi tulajdonunkba. A másik projekt kapcsán már bonyolultabb a helyzet, mert a 1029/2 hrsz. az önkormányzat tulajdona, azt meg kel osztatni, annak egy részét át kell adni a Magyar Állam tulajdonába, valamint a Magyar Állam tulajdonában álló 1132/10 hrsz-t is meg kell osztatni és annak 2 részét mi vesszük át. Mindkét esetben az átminősítés költségei, valamint a földhivatali átvezetés díjait nekünk kell állnunk. Ehhez az eljáráshoz szükséges ezen KT határozatok elfogadása.
 
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Ez mekkora költséggel jár?
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Több százezres tétel, a földmérést már kifizettük, de az átminősítésnek lesz egy igazgatási szolgáltatási díja, valamint a földhivatali átvezetés helyrajzi számonként 6600 Ft.
Ez a 2015 évi költségvetést terheli, de a költségvetésben ilyen esetekre egy tervezés sor van megjelölve ilyen költségekre.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
93/2014. (XII. 15.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a helyi önkormányzati út átadásáról és országos közút egy részének megosztása után annak átvételéről szóló előterjesztést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB elnök
Határidő: 2014. december 16.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Bérleti díjakat a 2011. évben az ÁFA tartalom emelése miatt emelkedtek, a 2012. évben emelte a testület 10, illetve 4 %-kal, a 2013. évben és a 2014. évben emelés nem történt. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a 2015. évben se történjen emelés. Ezen összeg miatt is már többen visszaadták a bérelt területeket, és azokkal együtt az önkormányzatot terhelik az ezzel járó kötelezettségek is.
Az előző testület megbízott, hogy elsősorban a külterület ingatlanok esetében ajánljuk fel a bérlők részére az ingatlant, ez eddig 2 esetben jutott el adásvételig és egy belterületi hrsz. esetében, valamint a holnapi KT ülésen is lesz egy kérelem 2 külterületi helyrajzi számmal.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
94/2014. (XII. 15.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyaltaaz önkormányzat tulajdonában álló lakások, más ingatlanok, valamint a kül-, és belterületi termőföldek és szőlők bérleti díjáról szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évben változatlan mértékben tartsa fenn azokat.
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB elnök
Határidő: 2014. december 16.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Két ügyről van szó. Kiss István jelezte, hogy a Fertőrákos belterület 1841/2 hrsz. ingatlan közös tulajdonában van Sopron Megyei Jogú Várossal. A Margitbányai utat (053/1 hrsz.) átadta kezelésbe Fertőrákos Sopronnak azzal, hogy az intézi a Magyar Államnak való átadást. A Magyar Állam jelezte, hogy akkor veszi át az utat, ha a HÉSZ-nek való útleadás megtörténik, mert az úttest rányúlik erre a területre. Ezt a telekalakítást megrajzoltatta Sopron, 613 négyzetmétert kell megvásárolni, vagy kisajátítani. Ennek a 2 problémának körvonalazódott egy megoldási lehetősége:
Sopron átadja ingyenesen a 1841/2 hrsz-ben lévő tulajdonrészét, ezért cserébe a 075/1 hrsz-ből kisajátítandó 613 négyzetmétert Fertőrákos vásárolja meg, vagy sajátíttatja ki és csatolja hozzá a 053/1 hrsz-hez. A Boglárhegyről lejövő, természetben a 1841/2 hrsz-en lévő, de a HÉSZ-ben a 075/1 hrsz-ből szintén kisajátítandó utat a következő HÉSZ módosításánál át lehetne tenni az ingyenesen megkapott 1841/2 hrsz. részére. Az előterjesztés most arról szól, hogy a testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalásra a 075/1 hrsz. ingatlan tulajdonosaival, valamint a területre értékbecslést készíttet.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
95/2014. (XII. 15.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos belterület 1841/1 helyrajzi számú, valamint a Fertőrákos külterület 075/1 helyrajzi számú ingatanokról szóló előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert az értékbecslés elkészítésére és az ingatlantulajdonosokkal való tárgyalásra.
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB elnök
Határidő: 2014. december 16.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Pfeifer Jánosné ismételt kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben az általa lakott ingatlannal egybeépített épületrész bérbevételét is szeretné. Az ingatlanrész jelenleg üres és lezárt állapotban van. A kérelmezővel az általa lakott ingatlanrész tekintetében sincs érvényes bérleti szerződés, mert az felmondásra került, jelenleg a bérleti díjjal azonos mértékű lakáshasználati díjat számlázunk ki a részükre. A kérelmezőnek jelentős mértékű elmaradása is van bérleti és lakáshasználati díjra, erre tekintettel került felmondásra a szerződés. Az előterjesztés melléklete a bérleti szerződés tervezete és a kamatmentes részletfizetést engedélyező szerződés-tervezet.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Van egy lakás, amire 26 e Ft a lakáshasználati díj és van 900.000 Ft tartozás. Mi van akkor, ha a bíróság megállapítja, hogy jogszerű volt a felmondás? Kilakoltatjuk a volt bérlőt, ott marad a lakás, amit nem lehet eladni ebben az állapotban. Mit kezdünk vele?
Adjunk egy utolsó esélyt a családnak, hogy rendezzék a tartozást. Fizessék a bérleti díjat és a felhalmozott tartozást. Amennyiben egy részlettel elmaradnak, a teljes tartozás esedékessé válik és elindítjuk a bírósági eljárást. Nem biztos, hogy sokáig működik, de próbáljuk meg. Ha kiköltöztetjük őket, akkor a probléma is Fertőrákoson ragad, a szociális hálónkat terheli. Az utolsó szalmaszál ez az előterjesztés. Nekünk is ez a célszerű megoldás.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Egy házban van ez a 2 lakás?
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Igen, egy 50 négyzetméteresben laknak jelenleg és a 28,5 négyzetméteres lakás üres jelenleg. Egy házban van a 2 lakás és a közműórák sincsenek leválasztva.
Palkovits János polgármester:
Tiszta megoldás nincs.
 
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Ezzel nem értek egyet. Eddig sem fizettek, de most még egy másik helyiséget is adunk nekik. Van még olyan család, akik nem fizetnek, vagy hol fizetnek, hol nem, ezeknek a családoknak azt üzenjük, hogy ne fizessetek és még kaptok is.
Palkovits János polgármester:
Akik nekem korábban ártani akartak, azok mondták nekik, hogy ne fizessetek. Hónapról hónapra adták be kérelmeket, hogy ez a baj a lakással, hogy az a baj. Ázott a faluk például, de nem voltak képesek ásni egy árkot, hogy a kinti csapadékvizet elvezessék a háztól.
 
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A fizetési meghagyásos eljárás fel van függesztve, mert nincs bejelentett magyarországi jövedelmük. Milyen alapon tudjuk mi vállalni, hogy ők fizetik a bérleti díjat és a részleteket? Egy esetben tudnám támogatni a kérelmüket, ha egy összegben kifizessék a tartozásukat és akkor kötnék velük új bérleti szerződést.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Ezt egy összegben nem tudják kifizetni.
 
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Ezt sem fogják tudni fizetni.
 
Palkovits János polgármester:
Vannak családtagok, aki Ausztriában dolgoznak, de magyarországi hivatalos jövedelmük nincs.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A fejük felett lógott a fizetési meghagyásos eljárás és akkor sem fizettek.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Fizessék valahogy ki a tartozásukat és utána kössünk bérleti szerződést. Korábban megkeresett a hölgy, nem mint ügyvédet, hanem mint képviselőt, neki is azt tudtam javasolni, hogy fizesse ki a tartozását.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Legalább egy nagyobb összeget fizessen ki. Nem javaslom, hogy így még egy plusz lakást is adjunk nekik. Ha nem is egy összegben fizessék ki az egészet, hanem például 3 hónap alatt.
 
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Egy év alatt rendezzék a tartozást.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Érezzék, hogy a fejük felett lebeg a kilakoltatás esélye.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Nehogy az előtt kilakoltassuk, mielőtt rendezné a tartozását. Azt is lehet, hogy ajánljuk fel nekik, hogy vegyék meg az ingatlant.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Én puhatolóztam náluk korábban ez ügyben, de egy reális összeget nem tudnának felajánlani.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk arról a módosító javaslatról, hogy 3 hónap alatt törlesszék az egész fennálló tartozásukat és akkor köt az önkormányzat velük bérleti szerződést az ingatlanra. Ha nem tudják kifizetni a 3 hónap alatt, akkor az önkormányzat elindítja a bírósági eljárást a felmondás érvényességének megállapítása ügyében.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a módosító indítványt. Kérem szavazzunk a módosított határozati javaslatról.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
96/2014. (XII. 15.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő Fertőrákos, Felsőszikla sor 28. volt bérlőjének, Pfeifer Jánosné 2014. november 2. napján kelt kérelmét és azt javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a kérelmezővel abban az esetben kössön az ingatlanra új bérleti szerződést, amennyiben a kérelmező a fennálló 898.480 Ft, azaz nyolcszázkilencvennyolcezer-négyszáznyolcvan forint elmaradt lakbér és lakáshasználati díj tartozást három (3) hónapon belül teljes egészében megfizeti az önkormányzat részére.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére, hogy amennyiben a kérelmező a teljes tartozását a megadott határidőig nem fizeti meg az önkormányzatnak, a bérleti szerződés felmondásának érvényessége megállapítására és a lakás kiürítése érdekében bírósági eljárást kezdeményezzen.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB elnök
Határidő: 2014. december 16.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A kérelmező telke jelenleg nem építő telek, ezért a 2010. január óta kivetett telekadót vissza kellett fizetnünk. Építőtelek lehet, amennyiben az önkormányzat tulajdonában álló 888/3 hrsz-ből a megosztási vázrajznak megfelelő területet átadjuk. A terület 251 négyzetméter. A vagyonrendeletünk alapján kértem a területre értékbecslést, mely 267.000 forintról szól, tehát kb. 1.000 Ft/négyzetméter. A helyzetet az bonyolítja, amennyiben a terület leválasztásra kerül, akkor a kialakult gyalogúton nem lesz megközelíthető a templom, illetve a Fő utca innen.
Palkovits János polgármester:
Beszéltem a szomszédos tulajdonosokkal, hozzájárulnának ahhoz, hogy az ő telkükön alakítson ki az önkormányzat egy új lépcsőt, így a feljárás lehetősége megmaradna.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Azzal a feltétellel adnánk át a területet, hogy a feljárás biztosított lenne. Kb. 10-12 lépcsőfokos lépcsőt kellene ott kialakítani, a terület eladásából folyó összeget erre lehetne fordítani. A szomszédos telek tulajdonosokkal egy írásos megállapodás keretében kellene megállapodni, hogy hozzájárulnak a lépcső építéséhez.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Sokan használják ezt az utat?
 
Palkovits János polgármester:
Nem túl sokan, de aki alulról megy a templomba, vagy az óvodába visznek gyerekeket.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
A magántulajdonnak meg kell adni a tiszteletet. Ha magántulajdonokon megy az út, ott addig mehet, amíg a tulajdonosok megengedik. Ezt tudomásul kell venni.
 
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
De ha mi eladjuk és ő is eladja, akkor az új tulajdonos lezárhatja az utat.
 
Palkovits János polgármester:
Ezért kötnénk megállapodást a szomszédos telektulajdonossal és építenénk új lépcsőt.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
97/2014. (XII. 15.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Kettinger Attila Nagycenk, Játszótér 5. szám alatti lakos 2014. szeptember 20. napján kelt kérelmét, és javasolja a Képviselő-testület részére, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, Fertőrákos belterület 888/3 helyrajzi számú ingatlan Bunyevácz Földmérő Kft-t (9400 Sopron, Napos utca 2.) által kimért 251 négyzetméterét a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2014. december 8. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő összegben, 267.000 Ft, azaz kettőszázhatvanhétezer forint összegben ajánlja fel értékesítésre.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB elnök
Határidő: 2014. december 16.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Önkormányzati ingatlanokat bérlő személytől érkezett kérelem, hogy 2 külterületi ingatlant szeretne megvásárolni. Az értékbecslést itt is elkészítettük, 422.000 Ft és 462.000 Ft összegről szól. Itt az még a speciális, hogy nem magyar állampolgárról van szó, hanem EU állampolgárról, de azok is vásárolhatnak földterületet egy hektárig.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
98/2014. (XII. 15.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Gheorge Popescu 11500 Bécs, Siebeneichengasse 5/27. szám alatti lakos 2014. szeptember 24. napján kelt kérelmét, és javasolja a Képviselő-testület részére, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló alábbi ingatlanokat – a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2014. december 8. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő összegben – ajánlja fel értékesítésre
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB elnök
Határidő: 2014. december 16.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom.
Kmf.

               Huber Hedvig Erzsébet                                          Csóka Zoltán Józsefné                                                  PB Elnök                                                                 PB tag