PB jkv. 2015.01.26.

Pénzügyi Bizottság

Fertőrákos
 
1/2015.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. január 26. napján 18.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag,
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag,
Palkovits János polgármester,
Dr. Ecsédi Károly alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző
Csiha Julianna gazdálkodási előadó a jelenléti ív szerint.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
1/2015. (I. 26.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. január 26-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Horváth Mátyás kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Id. Makovnik István kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2015-2019. év közötti Gazdasági Programja.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Felsőoktatási ösztöndíj pályázatról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
  1. Pfeifer János kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök
Határidő: azonnal
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Az lenne a kérdésem, hogy a bérlőnek van-e elmaradása a bérleti díjjal?
Dr. Nagy Attila jegyző:
Nincs.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Az előterjesztésből kiderül, hogy a kérelmező a tavalyi évben kapott egy fürdőszobát, valamint az önkormányzat rákötött a szennyvízcsatorna hálózatra is. Az előterjesztésben 2 verzió szerepel.  Én személy szerint spórolós vagyok, én nem támogatom az új szoba hozzáépítését.
Palkovits János polgármester:
Egyszer egy ilyen dologgal már megégette magát az önkormányzat. E kérelmező egy ekkora lakást kapott bérbe, ha nem tetszik a mérete, akkor keressen mást.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Én sem javaslom a hozzáépítést. Ha jól tudom, akkor fel lett nekik ajánlva egy nagyobb lakás, amit elutasítottak.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Én sem javaslom. Ha lesz egy megürülő, nagyobb önkormányzati lakás, akkor azt ajánljuk fel nekik. Ha az önkormányzat hozzáépítene egy szobát, akkor pedig piaci alapon adnánk azt ki.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk az első határozati javaslatról.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
2/2015. (I. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Horváth Mátyás 9421 Fertőrákos, Kőbánya sor 17. szám alatti lakos 2014. december 8. napján kelt, az önkormányzati tulajdonban álló Kőbánya sor 17. számú önkormányzati bérlakás bővítéséről szóló kérelmét és annak elutasítását javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök
Határidő: 2015. január 27.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Makovnik úr azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a múzeuma után fizetendő építményadót törölje el az önkormányzat.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Az építmény adó rendeletben mentességet lehet adni, azonban azt csak akkor javasolnám, ha egzaktan meg lehet azt a kört határozni, akinek a mentességet adjuk. Ebben az esetben ez nem áll fenn, mert a kérelmező által üzemeltetett múzeum nem szerepel közhiteles nyilvántartásban, így az egy magánszemély által működtetett magángyűjtemény. Azt javasoljuk, hogy az egyesületek támogatásának mintájára a kérelmezőt támogassa az önkormányzat a múzeum fenntartására.
Palkovits János polgármester:
Ez a múzeum értéket képvisel a faluban. Ha tudunk valahogyan segíteni, akkor segítsünk.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Az lenne a javaslatom, hogy ne a Makovnik urat támogassuk, hanem a múzeumot. A támogatás mértéke pedig ne haladja meg a befizetett építményadó összegét. Gyakorlatilag adjuk vissza, amit befizetett, de azt a múzeumra fordítsa. A múzeum a ’90-es évek óta színfoltja Fertőrákosnak.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Mennyi adót fizet?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A befizetett adó mértéke adótitok.
Támogatási szerződést kötünk a múzeum üzemeltetőjével és az egyesületekhez hasonlóan elszámolást kell benyújtani a támogatás felhasználásáról.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A támogatás erre az évre szóljon.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A határozati javaslatban ez szerepel.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Én 40.000 Ft támogatást javaslok a 2015. évre.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
3/2015. (I. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta id. Makovnik István 9421 Fertőrákos, Fő utca 99. szám alatti lakos 2014. december 18. napján kelt, az általa üzemeltetett Kalcitkristály múzeum építményadó mentességéről szóló kérelmét, és azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kérelmezőt az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésében a 2015. évre vonatkozóan 40.000 Ft, azaz negyvenezer Ft összegű támogatásban részesítse.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök
Határidő: 2015. január 27.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Költségvetés. Nekem több kérdésem volt már, amit a Jegyző Úrral már átbeszéltünk. Hatos Úr kérelme?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Ő egy fertőrákosi fiatalember, aki versenyszerűen darts-ozik. Két éve kereste meg az önkormányzatot először, akkor 50.000 Ft támogatást adott az Képviselő-testület az útiköltségeihez való hozzájárulás címén. Most is ezt terjesztettük elő. Az előző testület kérte és megadta a hozzájárulását, hogy a versenyző a mezén, mint szponzort Fertőrákos címerét szerepeltesse. Ez megtörtént.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Az előterjesztésben az szerepel, hogy a Mithrasz szentéllyel kapcsolatos bevételek és kiadások nem szerepelnek, azonban a munkabéreket láttam a táblázatban.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A Mithrasz szentély állami támogatása még nem ismert, azt mindig tavasszal kapjuk meg. A KT meghatározta a Mithrasz szentély nyitva tartását, ennek alapján kiszámoltuk a 3 fő bérköltségét nettó 1.000 forintos órabérrel. A Mithrasz állami támogatása az elmúlt 5 év látogatói létszámától függ. Tekintettel arra, hogy a szentély ingyenesen látogatható, a látogatói létszám folyamatosan nő. A 2014. évben közel 6.000.000 forint támogatást kaptunk szentély fenntartására.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Nekem a szöveges indokláshoz nincs több kérdésem. Ha nektek sincs, akkor a tételes költségvetést kezdjük az óvodánál. Egyetértek a tervezettel, az előző évek tapasztalata alapján lettek tervezve a számok. Mindent reálisnak tartok.
Heizer Csabáné intézményvezető:
Az óvoda tetőjavítására beérkezett a kért 3 árajánlat.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az szerepel a költségvetésben, de az önkormányzatnál, tekintettel arra, hogy az óvodaépület az önkormányzat tulajdona. Amennyiben a legolcsóbb árajánlat összege nem változott, akkor nem kell módosítani az összeget a költségvetésben.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs az óvodával kapcsolatosan kérdés, kérem szavazzunk az óvoda költségvetésének elfogadásáról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
4/2015. (I. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a fertőrákosi Óvoda 2015. évre vonatkozó költségvetését és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök
Határidő: 2015. január 27.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a Polgármesteri hivatal költségvetésére.
A fő szempont az, hogy a hivatal saját jogán kap támogatást, ezzel az összeggel tud gazdálkodni. Elő lett terjesztve a hivatal dolgozóinak + 10 %-os illetménykiegészítése.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Az idei évben 6,56 főt finanszíroz a Magyar Állam a hivatal működésére, ami személyenként 4.580.000 Ft. Ebből az összegből tud gazdálkodni a hivatal, külön önkormányzati támogatásra nincs szükség. Jelenleg 5,5 fővel látjuk el a hivatali teendőket. Úgy látom, hogy a feladatokat ekkora létszámmal el tudjuk látni, de szeretném javasolni a testületnek, hogy 10 %-os béremeléssel ismerje el a kollégák munkáját és a túlóráikat.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Az az egy fő nem hiányzik a hivatal működéséből?
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Véleményem szerint nem. Meg tudjuk oldani a feladatokat, a béremeléssel is beleférünk az állami normatívába, sőt, még így is marad pénz. A hivatal költségvetésében nem lehet tartalékot képezni, így azt elosztottuk a dologi kiadások között.
 
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Én ellentmondást érzek abban, hogy el tudja látni a hivatal a munkáját, de túlóráznak a kollégák.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Azt gondolom, hogy el tudjuk látni a feladatainkat, de néha túlórázni kell bizonyos időszakokban.
 
Palkovits János polgármester:
Szeretnénk, ha a Német önkormányzat átvenné az iskola működtetését, akkor egy 4 órás munkakörbe fel kell venni egy embert.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Azt nem tudjuk megoldani, hogy a hivatal lássa el az iskola könyvelését.
 
 
Csiha Julianna gazdálkodási előadó:
A szabályok módosulása alapján egy iskola könyvelése és gazdasági feladatainak ellátására szerintem egy 8 órás munkakör szükséges.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Nem lehet azt megoldani, hogy egy személy könyveljen az iskolának és a hivatalnak is.
A plusz egy fővel kapcsolatosan: az már tavaly is itt volt, félő, ha nem töltjük be, akkor azt elveszítjük.
A hivatal célkitűzéseivel kapcsolatosan: vagy a célkitűzésekben nincs tartalom, vagy a meghatározottak kitöltik a munkatársak munkaidejét. Olyan plusz feladatokat kell kitűzni a dolgozók elé, amiket lehet jutalmazni. Legyen a bázisév a 2014. év, vizsgáljuk meg, mennyi a kinnlevőség, ehhez képest a 2015. évben amennyit beszed a dolgozó, annak egy bizonyos hányada a dolgozóé. A helyi adók mértékéhez idén nem nyúltunk. Fel kell venni egy embert májustól szeptemberig, aki járja a vendéglátóhelyeket és ellenőriz.
 
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Jó ötletnek tartom az ellenőrzést, de nem lehet időszakhoz kötni.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
A plusz egy fő normatíva a tavalyi évben is itt volt, az állam modellezi, hogy ekkora településlétszámra mennyi támogatást ad. Ez nem fog elveszni, ha nem töltjük be, a hasonló önkormányzatok is ekkora összeget kapnak, ha be van töltve az állás, ha nem. Az ellenőrzéssel kapcsolatosan: adóellenőr csak köztisztviselő lehet, külsős munkatársat nem tudok foglalkoztatni, tehát egész évben kellene valaki, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Ha úgy dönt a testület, hogy felvesz egy ilyen embert, akkor meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy kb. mennyi plusz bevétel lehetséges. Fertőrákosi lakos nem szerencsés, mert az ellenőrzés akkor hatékony, ha nem falubeli megy ellenőrizni. Adóellenőrzést csak az adós kollégára tudnék adni, más kolléga nem járhat ki adóellenőrzésre, így a plusz bevételt sem oszthatom szét az összes dolgozó között. A tavalyi évben a keret terhére jutalom kiosztására került sor, idén arra gondoltam és azt terjesztettem elő, hogy plusz 10 %-os kiegészítés lenne, amit a kollégák minden hónapban megkapnának.
Palkovits János polgármester:
Hét éve nem volt a közszférában béremelés, ezzel lehetne őket támogatni.
 
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Javaslom, hogy ne plusz 10 % illetménykiegészítés legyen, amit rendeletben kell szabályozni, hanem plusz 10 % eltérítés legyen.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Ezzel a módosítással, amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a Polgármesteri hivatal költségvetését. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
5/2015. (I. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal 2015. évre vonatkozó költségvetését és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök
Határidő: 2015. január 27.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Étkezési díjakat mi fizetjük?
 
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Kapunk támogatást az államtól, mi szedjük be a gyermekek után járó térítési díjat, a kettő különbözetét kell pótolnia az önkormányzatnak. Az ide évben lejár a közétkeztetésre kötött szerződés, erre közbeszerzést kell kiírnunk.
 
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A 65. sorban az orvosok részére fizetendő rezsihozzájárulás szerepel 30.000 Ft x 12 hó mindkét orvos tekintetében.
 
Palkovits János polgármester:
Az Egészségház az önkormányzat tulajdona, a rezsit ők fizetik, de bérleti díjat nem kérünk tőlük. A feladatellátási szerződésben korábban benne volt a kisebb javítások ellátásának kötelezettsége, ez azonban kikerült a szerződésből.
 
Barányi Erika háziorvos:
A kisebb javításokat így is mi intézzük.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A két háziorvos rezsihozzájárulásáról kérem külön szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal annak összegét 30.000 Ft összegben 12 hónapra állapította meg mindkét háziorvos tekintetében.
 
Barányi Erika háziorvos:
Köszönjük szépen.
 
Majorosné Nagymarosi Rita:
Én jeleztem, hogy egy hagyományőrző rendezvény szervezését javaslom a testületnek, amiben a két kulturális egyesület tudna segíteni, illetve a sportegyesület támogatását kértem megemelni.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Aránytalannak tartom az egyesületek támogatását. A Mosoly Klub szerepel az előterjesztésben, ma néztem meg, még mindig nem bejegyzett egyesület. Javaslom, hogy ne támogassa az önkormányzat addig, amíg a bejegyzésük nem történik meg.
 
Majorosné Nagymarosi Rita:
Én is ezt javaslom. Még nem egyesület, ezzel szelektálunk a nyugdíjasok között.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Mely egyesületektől érkezett kérelem?
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Csak a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesülettől a mai napon.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Javaslom, hogy csak az előterjesztésben szereplő keretösszegről döntsön ma a PB, és kérjük fel az egyesületeket, hogy február 10. napjáig terjesszék elő igényüket.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Szeretném jelezni a T. Bizottsági tagoknak, hogy kértem egy árajánlatot a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára, ami 3.900.000 Ft + ÁFA összegben beérkezett. A HÉSZ 2017. évben szükséges felülvizsgálni, azonban szeretném javasolni, hogy a sok felmerült probléma miatt az idei évben kezdjük a felülvizsgálatot. Ez úgyis eltart minimum egy évig.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A HÉSZ 2015. évi felülvizsgálatához szükséges 3.900.000 Ft + ÁFA összegének költségvetésbe való beillesztéséről szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal annak összegét elfogadta, azt szerepelteti a költségvetésben.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Szeretném tájékoztatni a bizottsági tagokat, hogy a szociális ellátó rendszer 2015. március 1. napjától megváltozik, az aktív korúak ellátását átveszi az állam, azt már nem mi finanszírozzuk, valamint települési ellátás keretében lehet szabályozni a lakásfenntartási támogatást, méltányossági ápolási és közgyógyellátást. Az átmeneti időszakban lesz átfedés a kifizetések között, pl. a rendszeres szociális segély első 3 hónapját még mi finanszírozzuk, de a februári testületi ülésre be fogok terjeszteni egy rendelet-tervezete, ami befolyásolja majd a 2015. évi segélyeket is, ezért nem lehet pontosan kiszámítani és tervezni a segélyek rendszerét 2015. évben.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
6/2015. (I. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetését és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök
Határidő: 2015. január 27.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Ezzel össze is állt az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetése, melyet egyben is felteszek szavazásra.Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
7/2015. (I. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2015. évre vonatkozó költségvetését és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök
Határidő: 2015. január 27.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A gazdasági programot a 2019. évig kell elfogadni a testületnek, melyben meghatározza a település fejlődésének irányvonalát. Konkrét fejlesztések is szerepelnek benne, mint pl. járda és útépítés, az ún. déli lakópark csatornahálózatának fejlesztése stb., azonban itt egy irányvonalat kell megszabni.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
8/2015. (I. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos 2015-2019. közötti időszakára vonatkozó Gazdasági Programját, és azt változatlan tartalommal és formában javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök
Határidő: 2015. január 27.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Felsőoktatási ösztöndíj pályázat. Egy pályázat érkezett, aki megfelel a követelményeknek.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
9/2015. (I. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról szóló 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendeletben előírtak figyelembevételével kiírt pályázatra beérkezett pályázatokat és (5 hónapra) havi 25.000,-Ft, azaz huszonötezer forint ösztöndíjat javasol megállapítani Bókon András (9421 Fertőrákos, Kovácsdomb 9.) részére.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök
Határidő: 2015. január 27.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Az volt a célunk, hogy befizessék az elmaradt lakbérüket.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
A kérelmező korábban megkeresett, én akkor is azt javasoltam, hogy a tarozásukat rendezni kell az önkormányzat felé.
 
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Mekkora a Fő utca 190. lakás?
Palkovits János polgármester:
Kb. 60 négyzetméter.
 
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Ha a 60 négyzetméterre fizetnek 40.000 Ft + Áfát, akkor erre az összesen 78 négyzetméteres lakásokra keveslem a 32.000 Ft összegű bérleti díjat.
Palkovits János polgármester:
Az elmaradt tartozásukat kiegyenlítették, hagyjuk őket levegőhöz jutni. Ezzel az összeggel adjuk ki nekik, minden évben felül lehet vizsgálni a bérleti díjat.
 
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
10/2015. (I. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő Fertőrákos, Felsőszikla sor 28. volt bérlőjének, Pfeifer Jánosné 2015. január 8. napján kelt kérelmét és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal és formában történő bérleti szerződés megkötését a kérelmezővel.
 
Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök
Határidő: 2015. január 27.
 
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom.
Kmf.
                          Huber Hedvig Erzsébet                                          Csóka Zoltán Józsefné                                                  PB Elnök                                                                     PB tag