PB jkv. 2015.03.30

Pénzügyi Bizottság

Fertőrákos

3/2015.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. március 30. napján 18.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.

Jelen vannak:

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök,

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag,

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag,

Dr. Ecsédi Károly alpolgármester,

Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

Kérem szavazzunk a napirendi pontról.

Az eredeti meghívóhoz képes 2 új, halaszthatatlan napirendi pontról is kellene tárgyalnunk.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

20/2015. (III. 30.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. március 30-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:

  1. Önkormányzati támogatásban részesülő egyesületek 2014. évi beszámolója.

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

  1. Mithrasz szentély üzemeltetése.

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

  1. Nagy János ingatlanvásárlási kérelme.

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

  1. Megyeri Milán kérelme.

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

  1. Szabó Péter kérelme.

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

  1. Dr. Nagy Attila kérelme.

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

  1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

  1. Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása. HALASZTHATATLAN ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

  1. A fertőrákosi Német Önkormányzat részére egyedi támogatás biztosítása. HALASZTHATATLAN ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: azonnal

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át az 1. napirendi pontra.

Az önkormányzati támogatásban részesülő egyesületek elszámolása. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a 2015. évre szóló támogatási szerződések elkészültek és aláírásra kerültek. Az lenne a kérdésem, hogy a 2015. évre vonatkozóan definiálva lettek az elszámolási szabályok?

Dr. Nagy Attila jegyző:

Nem. A korábbi szabályoknak megfelelően lettek a tavalyi évben megkötve a támogatási megállapodások, az alapján lett az elszámolás. Az idei évben lehet az elszámolási szabályok pontosítását elvégezni. Össze kellene írni, hogy a Pénzügyi Bizottság milyen elvek alapján szeretné egységesíteni az elszámolási szabályokat.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

A következő PB ülésre összeírjuk.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

A pályázat feltételeit is majd össze kell írni. Javaslom, hogy kérjük fel a Jegyző Urat, hogy készítse el a tervezetet.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:

Az egyesületek az egész éves költségvetését nyújtsa be és ezen belül jelölje meg, hogy milyen programokra kér támogatást.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Bevételeik, kiadásaik, tagnévsoruk, tagdíjbevételük is szerepeljen.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Az előző évi adóbevallásaikat is csatolhatják, vagy a mérlegüket és beszámolójukat.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

21/2015. (III. 30.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati támogatásban részesülő fertőrákosi egyesületek 2014. évi beszámolóját és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. március 31.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Most tudatosult számomra, hogy a Mithrasz szentély látogatása ingyenes.

Dr. Nagy Attila jegyző:

Ingyenes a látogathatósága, de a korábbi üléseken erről volt vita. Úgy határozott az önkormányzat, hogy ingyenessé teszi a látogatást, mert az elmúlt 5 év látogatói létszáma alapján kapunk támogatást a szentély üzemeltetésére, ami ebben az évben is 5.984 e Ft. Ebből az összegből fenn tudjuk tartani a szentélyt, a béreket ki tudjuk fizetni és jelentős összeg marad fejlesztésre is. Amennyiben belépődíjat kérnénk, akkor a látogatói létszám jelentősen visszaesne és ezzel a normatíva is.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Nem értettem egyet az ingyenességgel. Az is indok volt, hogy ott nincs áram és a pénztárgépet nem tudjuk üzemeltetni. Ezt akár egy akkumulátorról is lehet üzemeltetni.

Palkovits János polgármester megérkezik az ülésterembe.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Van keret a fenntartásra, beleférünk abba. A szentély nyitvatartása a tapasztalatok alapján lett kialakítva. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

22/2015. (III. 30.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Mithrasz szentély nyitvatartásáról készült előterjesztést és azt változatlan formában elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. március 31.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Nagy János ingatlanvásárlási kérelme. Jól látom, hogy ez év elejétől bérli a földet?

Dr. Nagy Attila jegyző:

Igen. A korábbi bérlő is meg kívánta vásárolni, beadott egy kérelmet 2014. szeptemberében, az értékbecslés elkészült, de visszavonta a kérelmét és a bérleti szerződését is. 2015. január 1-től bérli az új bérlő és most jelezte, hogy meg is kívánja vásárolni.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

A földhaszonbérleti szerződés alapján szőlő területről van szó, az értékbecslésben az szerepel, hogy azt a jelenlegi bérlő telepítette.

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az elírás lehet, mert a korábbi bérlő telepítette.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

A jelenlegi bérlő pedig kifizette a volt bérlőnek a telepítést.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Reálisnak tatom az összeget. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

23/2015. (III. 30.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Nagy János 9421 Fertőrákos, Felsőszikla sor 22. szám alatti lakos 2015. 03. 11. napján kelt kérelmét, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos külterület 041/7 helyrajzi számú ”szőlő” besorolású ingatlant a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2015. március 17. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő 866.000 Ft, azaz nyolcszázhatvanhatezer forintos vételáron a kérelmező részére idegenítse el.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. március 31.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Megyeri Milán kérelme. Strand utcai közvilágítás kiépítésre kerüljön. Két darab lámpatestet szeretne. Miénk az utca?

Dr. Nagy Attila jegyző:

Igen, a Fertőrákos tábláig a miénk az út.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Jogosnak tartom a kérdést.

Palkovits János polgármester:

Kértem már árajánlatot a 2 darab lámpatest felszerelésére, de ez idáig még nem érkezett be.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Az első határozati javaslatot teszem fel szavazásra, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

24/2015. (III. 30.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Megyeri Milán 9421 Fertőrákos, Strand út 5. szám alatti lakos 2015. 02. 24. kelt, Fertőrákos Strand utca közvilágításának kiépítéséről szóló kérelmét és azt támogatja.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. március 31.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Szabó Péter kérelme, Zsilip utcai közvilágításról. Az utcához nincs közünk, akkor gondolom a közvilágításhoz sem.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:

Szabó Péternek van 3 gyereke.

Nem ők tehetnek róla, hogy az útnak sok tulajdonosa van.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Közvilágítást csak közterületen lehet készíteni.

Palkovits János polgármester:

Az oszlopok állnak, de nem tudom, hogy arra lehet-e feltenni közvilágítást.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Minden érintett tulajdonos hozzájárulása kell.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

25/2015. (III. 30.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szabó Péter, Fertőrákos, Zsilip utca 5. szám alatti lakos 2015. 03. 10. napján kelt Fertőrákos Zsilip utca közvilágításának kiépítéséről szóló kérelmét és azt nem támogatja.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. március 31.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Nagy Attila kérelme. A pincében kb. 2 köbméter bontott használt tégla van, a kérelmező 48000 Ft-t ajánl érte. Ezt még fel is kell hozni a pincéből. Összehasonlította az árakat és az új padlástégla árát is beírta a kérelembe. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

26/2015. (III. 30.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta dr. Nagy Attila 9492 Fertőhomok, Akác utca 22. szám alatti lakos 2015. 03. 20. napján kelt kérelmét, és javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Fertőrákos Polgármesteri Hivatal pincéjében lévő 2 (két) köbméter bontott padlástéglát 48.000 Ft, azaz negyvennyolcezer forint vételáron eladja a kérelmezőnek.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. március 31.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Költségvetési rendelet módosítása. Két utólagos normatíva kerül be a költségvetésünkbe, az egyik a közművelődés, könyvtár 2.600 e Ft összegben, a másik a Mithrasz szentélyre kapott 5.984 e Ft. Ezzel nő a költségvetésünk, az óvodai létszám csökkenése miatt viszont vissza kell fizetni egy összeget.

Csiha Julianna gazdálkodási előadó:

Ez az összeg még a 2013. évi igénylés miatt csökkent. Csökkent az óvodai létszám is, valamint a közétkeztetésben résztvevők száma is. A közművelődésre kapott normatívát a költségvetéskor nem ismertük, csak a személyi juttatást, azt beterveztük, a maradék összeget a könyvtárossal egyeztetve.

Palkovits János elhagyta az üléstermet.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

A költségvetés főösszege nőtt. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

27/2015. (III. 30.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. módosításáról szóló előterjesztést és azt elfogadni javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. március 31.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Szociális rendelet módosítása.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A februárban elfogadott szociális rendelet módosítására van szükség, mert az ápolási díj mértékének alapján változtatni kell, hogy az abban jogosultak biztosítottnak minősüljenek. Ennek eddigi összege 22.800 Ft volt, most 23.600 Ft lesz, ez a 800 Ft/fő/hónap összeg érdemben nem befolyásolja a költségvetést, az eredeti keretbe bele fogunk férni.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

28/2015. (III. 30.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és azt elfogadni javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. március 31.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Német Önkormányzat támogatása.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A Német Önkormányzat a mai napon kötött szerződést az iskola átvételével kapcsolatosan Appel László köznevelési szakértővel.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Én az előző KT ülésen megígértem, hogy az iskola átvétel az önkormányzatnak nem fog pénzébe kerülni. Úgy kötött a Német Önkormányzat szerződést, hogy erre nincs pénze.

Palkovits János visszatér az ülésterembe.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Pont ezért lehet támogatni. A várható nyereség, ami az iskola átvételéből származik majd, megéri.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Május 31-ig nem fog semmit sem csinálni a szakértő, mert addig a KLIK végzi el a feladatot. Azt követően kezdődik a munka dandárja.

Palkovits János polgármester:

Van feladata, ma is itt volt személyesen a tájékoztatókon, hatástanulmányt is fog készíteni.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Tvordy Beáta elmondása szerint ő készíti el a hatástanulmányt.

Palkovits János polgármester:

Ő már sok mindent mondott.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Német Önkormányzat kötött egy szerződést, amire nincs pénze. Meghajlok a Német Önkormányzat előtt, hogy átveszi az iskolát, de szerettem volna azt is, ha sikerdíjas a szerződés.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Azzal az emberrel kötött szerződést a Német Önkormányzat, aki végigviszi a projektet és ő ennyiért vállalta.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Appel Úrral meg lehetett volna állapodni, hogy vállaljon eredményt a szerződésben.

Palkovits János polgármester:

Van garancia. Az utolsó részlet 150.000 Ft, ami akkor jár, ha van működési engedély. Ez csak akkor lesz, ha előtte megkapjuk az iskolát. A Német önkormányzatnak nincs erre pénze, de az átvételt a falu érdekében csináljuk, ehhez az önkormányzat pozitívan álljon hozzá és anyagi áldozatot is vállaljon.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Hogy a Német Önkormányzat mit vár el, az legyen a Német Önkormányzat dolga.

Palkovits János polgármester:

Vissza is vonhatja a Német Önkormányzat a kezdeményezést, mert nincs rá pénze.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Az Appel Úr itt volt ma is a falugyűlésen.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:

Az előző KT ülésen is szavazhattunk volna róla, de addig nem küldte el a szerződés tervezetét.

Palkovits János polgármester:

Én nem látom azt a félelmet, hogy nem fogja teljesíteni a szerződésben foglaltakat. Az árat pedig csökkenteni fogja, ha Sopronnal is meg tud állapodni. Én úgy gondolom, hogy kockázat van benne, de ezt a kockázatot vállalni kell.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:

Meg fogom szavazni, mert más választásunk nincs.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

29/2015. (III. 30.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Német Önkormányzat részére nyújtott egyszeri támogatásról szóló előterjesztést és azt elfogadni javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. március 31.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át az egyebekre.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:

2013. évben az önkormányzat biztosítót váltott, a Signal Biztosítótól átment az UNIQA Biztosítóhoz. A Signal akkor is jobb ajánlatot adott, de az UNIQA új ajánlatot adott, amit az önkormányzat elfogadott. Azt javaslom, érdemes lenne új ajánlatot kérni, akár több biztosítótól is, mert az új biztosítások általában olcsóbbak.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom.

Kmf.

Huber Hedvig Erzsébet                                Csóka Zoltán Józsefné
PB Elnök                                                            PB tag