PB jkv. 2015.04.27

Pénzügyi Bizottság

Fertőrákos

4/2015.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. április 27. napján 18.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.

Jelen vannak:

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök,

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag,

Palkovits János polgármester

Dr. Ecsédi Károly alpolgármester,

Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Majorosné Nagymarosi Rita jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Először nyílt ülést tartunk, a közétkeztetési pályázat és a Fő utca 133. ügyében pedig zárt ülés tartása szükséges.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

30/2015. (IV. 27.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. április 27-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:

  1. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

  1. Májer János kérelme.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

  1. A fertőrákosi vízimalom ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezése.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

  1. A Fertőrákos Strand utca közvilágítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

  1. Az önkormányzat intézményeinek 2015. 06. 01. fordulónappal új vagyonbiztosítás megkötéséről szóló döntés.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

  1. Fertőrákos Határ út karbantartására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: azonnal

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át az 1. napirendi pontra.

A zárszámadás. A tényeket mutatja, a bevételeket és a kiadásokat mutatja, mellette az Excel táblák, mérleg és eredménykimutatás.

Palkovits János polgármester:

Elégedett vagy a tényekkel?

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Igen.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:

13 éve nézem a mérleget és ez egy jól megfogalmazott, egyértelmű beszámoló. Gratulálok.

Palkovits János polgármester:

Köszönöm a kollégák nevében is.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

31/2015. (IV. 27.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezete és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. április 28.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Dr. Nagy Attila jegyző:

Májer János fordult az önkormányzathoz, hogy a Felső-újhegyi út mellett lévő ingatlanából (Fertőrákos 041/9 hrsz.) az önkormányzati út elvesz bizonyos területet, mert az út használói folyamatosan arrébb használják az utat, amikor az rossz minőségű. Az önkormányzat felkért egy földmérőt, hogy mérje fel a lejegyzett út és a tényleges állapot közötti eltérést, az erről szóló vázrajzot az előterjesztés tartalmazza.

Palkovits János polgármester:

Át akartuk vezeti a földhivatalban a jelenlegi állapotot, mert ez már kb. 15-20 éve így van, de ez nem lehetséges.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Ez az út az évek során mindig arrébb megy. Az úton jön le a víz, az kimossa az utat, ezért a használók arrébb mennek. Az a megoldás, hogy minden egyes ingatlantulajdonos lekerítené a telkét.

Palkovits János polgármester:

Az a cél, hogy az utat visszategyük a tényleges helyére.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Ez egy jogos kérés, mert az út a miénk.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:

Ha lekeríti a telkét és nincs meg az út, akkor megverik. Lehet, hogy most akarja lekeríteni, ezért írta most a kérvényt.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

A tulajdonát senki nem veszi el. Nem hiszem el, hogy ezt a területet is használja. Ha ezt a területet az út kitisztítása után nem keríti el, akkor az út visszamegy oda.

Palkovits János polgármester:

Az embereinket kiküldjük és kitisztítják az utat, mert benőtték a fák és a bokrok. Utána pedig a gyökereket ki kell szedetni és az utat tükrözni kell.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Meg lehetne keresni a Hegyközséget, hogy szálljon be az út fenntartásába.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Az utat biztosítanunk kell, ezért támogatom az előterjesztést. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk az első határozati javaslatról.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

32/2015. (IV. 27.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Májer János (9421 Fertőrákos, Felsőszikla sor 2.) 2015. január 27. napján kelt kérelmét és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. április 28.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

A vízimalom az MNV Zrt. kezelésében van, a szabályok szerint az önkormányzat átveheti ingyenesen, ha önkormányzati feladatok egyikét ez biztosítja.

Az épületet fel kell újítani és az műemlék, tehát nem lesz kevés. Mit szeretnénk az épületben?

Palkovits János polgármester:

Pályázati pénzből szeretnénk felújítani. Ifjúsági központ lehetne, mellette szálláshely és alkotóház. Lenne rá igény, kerékpárosok részére olcsó szálláshely, amilyen korábban is volt, és akik a korábbi években voltak Fertőrákoson és alkotótábort szerveztek, azok most is eljönnének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Bevételünk ebből nem lesz.

Palkovits János polgármester:

A szállásért és az alkotóházért természetesen kérnénk pénzt.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Lesz erre pályázat?

Palkovits János polgármester:

Reményeink szerint igen. Be lehetne mutatni az eredeti funkciót is, azaz a vízimalmot is.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Ha átvesszük, akkor ki kell kötni, hogy nem tudjuk azonnal felújítani, nehogy a műemlék azonnal karbantartásra kötelezzen. Az lenne a jó, ha a vízimalom megőrzésre kerülne és még pénzt is hozna az önkormányzatnak.

Palkovits János polgármester:

A határozati javaslatban pont ezért van benne, hogy pályázati forrásból kívánjuk felújítani az épületet, nehogy a műemlék-felügyelet vérszemet kapjon.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:

Én is támogatom, hogy átvegyük az ingatlant, az előző testület is mát meg akarta szerezni azt. A turista szállásra nagy igény lenne.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

33/2015. (IV. 27.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Magyar Állam tulajdonában lévő Fertőrákos belterület 863 helyrajzi számon felvett, kivett udvar és turistaház és gazdasági épületek megnevezésű, 1745 négyzetméter területű ingatlan (volt Vízimalom és Turistaház) 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. április 28.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Dr. Nagy Attila jegyző:

Három árajánlatot kértünk be, amiből kettő érkezett be.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Az egyik árajánlat 1.100.000 Ft + ÁFA, a másik 1.220.000 Ft + ÁFA. 1 darab meglévő izzó cseréje lenne és 5 darab új lámpatest. Mindegyik LED-es technológiával. Ismerjük azt a céget, aki a legolcsóbb árajánlatot adta?

Palkovits János polgármester:

A buszfordulónál lévő közvilágítást és a templom világítást ők készítették.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

A legolcsóbb árajánlatot teszem fel szavazásra a LED-es technológiával.

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

34/2015. (IV. 27.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Strand utca közvilágításának fejlesztésére beérkezett árajánlatokat és azok közül az Elektron GM Kft. (9400 Sopron, Kelénpataki utca 12.) 2015. április 7. napján érkezett árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. április 28.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Jelenlegi biztosításunk az UNIQA Biztosítónál van. Teljesen azonos feltételekkel bekértünk az UNIQA és a Signal biztosítótól árajánlatokat. Az iskola épületek tulajdona az önkormányzaté, de az ajánlatokban most is szerepel, hátha át tudja venni a Német Önkormányzat.

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az iskolaépületekre a KLIK országosan kötött egy keretbiztosítást, azonban nem tudták megmondani, hogy ez a mi 2 épületünkre mit jelent, mekkora összegre van biztosítva, ezért a korábbi testület úgy határozott, hogy fenntartja az önkormányzat biztosítását is. Egy épületre lehet kötni több biztosítást is, azonban egy esetleges kárnál nem lehet többet kifizetni, mint a kár összege.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Most az UNIQA biztosítónál vagyunk, nincs akkora különbség a 2 ajánlat között. Érdemes biztosítót váltani? Meg vagyunk elégedve a mostani biztosítóval és a korábbival is meg voltunk?

Palkovits János polgármester:

Korábban a Signal Biztosítónál voltunk és meg voltunk velünk elégedve. Volt egy korábbi biztosítási esemény, amikor korrekten álltak az ügyhöz és kifizették a kárt.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:

A Takarékszövetkezetek és a Signal Biztosító partner intézményei egymásnak, ha van egy káresemény, akkor a kárszakértő már nem a biztosítótól jön ki, hanem független, akik a biztosítónak, vagy több biztosítónak dolgozik. A biztosítók próbálják máshova helyezni a hangsúlyokat, de sok különbség nincs az ajánlatok között.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Az olcsóbb árajánlatot teszem fel szavazásra.

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

35/2015. (IV. 27.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában álló épületekre vonatkozó vagyonbiztosításra beérkezett árajánlatokat, melyek közül a Signal Biztosítótól 2015. 04. 21. napján beérkezett árajánlatot javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. április 28.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Térjünk át a következő napirendi pontra.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A Határ út és a Kápolna utca kereszteződésénél a kerékpárút projekt keretében fog megvalósulni egy szilárd burkolatú szakasz vízelvezetéssel, azonban a Határ utat és mellette az árkot helyre kell állítani ahhoz, hogy a Kurucokból lejövő víz azt ne tegye tönkre. Erre kértünk 3 árajánlatot, melyek beérkeztek.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Az olcsóbb árajánlatot teszem fel szavazásra.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

36/2015. (IV. 27.) PB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Határ út (Fertőrákos belterület 1110 hrsz.) felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA 2006. Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 2015. április 13. napján kelt árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök

Határidő: 2015. április 28.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Egyebek.

Dr. Nagy Attila jegyző:

Borsos Ferenctől és Winkler Mátyástól is érkezett egy-egy kérelem, mely a Kőfejtő parkolással kapcsolatos, ezért szeretném tájékoztatni a képviselőket erről. Borsos Úr a saját ingatlanán, a Kőbánya sori buszmegálló feletti területen szeretne egy buszparkolót kialakítani, Winkler Úrék az önkormányzat tulajdonában álló 345 helyrajzi számon, mely a Kőfejtő háta mögött a kerítésen kívüli részen helyezkedik el. Itt egy tereprendezést készítenének, több évre vennék bérbe a területet, melyért évente 300.000 Ft bérleti díjat szeretnének fizetni. Ez a terület nemzeti parki terület, míg a Boros Úré Natura 2000. Utána néztem a buszparkolók kialakításának, nem kell engedélyeztetni, amennyiben az közforgalom elől elzárt terület. Ekkor csak a Fertő-Hanság Nemzeti Park engedélye kell a védett terület miatt, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulása kell, hogy engedélyezzék az új közúti kapcsolat létesítését.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:

Lehet párhuzamosan is a két parkoló.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Nem tartom szerencsésnek, hogy a kőfejtő területén a kopárságon parkoló legyen. Támogatom, hogy a Boros Úr parkolót csináljon, de ezért cserébe a Margitbányai utat adja le nekünk, hogy átadhassuk azt a Magyar Államnak. A 300.000 Ft az egész éves költségvetésünkhöz képest kevés.

Dr. Nagy Attila jegyző:

Mivel ezt nem kell engedélyeztetni, erről nem kell dönteni, csak a testületet akartam erről tájékoztatni. A 345 hrsz. azért érdekes, mert az önkormányzati terület, oda KT határozat kell, hogy kiadhassuk.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Rákosi Sokadalommal kapcsolatosan kerestek meg többen, hogy a képviselői programomban szerepel. Úgy gondolom, hogy a Kőfejtő lenne erre az alkalmas hely, de idén nem megy, akkor jövőre szerveznénk meg. Ha ez nem megy idén, akkor legalább egy falunap kellene.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

A Kőfejtő évente 8 alkalommal az önkormányzaté ingyen. Egyeztetést kellene kezdeményezni Sopronnal ezügyben, hogy lássák, hogy Fertőrákos élni szeretne a szerződésben biztosított lehetőségével.

Palkovits János polgármester:

Februárban ez az egyeztetés már megtörtént. A Pro kultúrával is egyeztettem már, de minden hétvégén rendezvény van.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Ha idén nem megy, akkor meg kell állapodni a jövő évről.

Palkovits János polgármester:

Augusztus 20-a után lenne rá lehetőség.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

A megyei nemzetiségi nap idén a Kőfejtőben lesz megszervezve?

Palkovits János polgármester:

Igen, augusztus 30-án.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát.

Kmf.

Huber Hedvig Erzsébet Csóka Zoltán Józsefné PB Elnök PB tag