PB rendkívüli ülés jkv. 2012.10.30.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS

 

13/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. október 30-án 17.45 órakor megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök,

Puskás Csaba, képviselő, PB tag,

Kovács Pál képviselő, PB tag,

Majorosné Nagymarosi Rita PB külső tag,

 

Baltigh Márta polgármester,

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendi pontra:

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 

  1. Játszótér kialakítására beadandó pályázatról szóló döntés.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

Kérem a T. tagokat, a napirend elfogadásáról szavazzunk.

 

Megállapítom, hogy a napirendet 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk.

Térjünk át a napirendi pont tárgyalására.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Leader pályázat keretében lehetőség van játszótér kialakítására és zöldfelület kialaítására, összesen nettó 15 millió forint értékben. A pályázat utófinanszírozott, a megtérülési idő 6-12 hónap, ezért a 2013. évi költségvetésbe b kell tervezni.

 

Baltigh Márta polgármester

A fertőszentmiklósi Leader Egyesülettől kaptuk a tájékoztatást a pályázatokról. Nettó 5 millió forintot lehet pályázni játszótérre, nettó 10 millió forintot zöldterületre. A játszótér a megosztatott iskolatelken lenne, a tervező már megnézte a területet, készül az árajánlattal. Szerepelne mozgáskorlátozottak részére is játék, valamint napelemes tájékoztató tábla, ami plusz pontokat ér a pályázatnál. Az utcáról a területet egy kiskapun keresztül lehetne megközelíteni, ami már meg van, csak az utat kellene kiépíteni hozzá.

A zöldfelületre először a Fő utcai középső parkra gondoltunk, azonban az nem szerepel külön helyrajzi számon, és a Magyar Állam tulajdona, tehát oda nem lehet pályázni. Ezután gondoltunk a Polgármesteri Hivatal melletti lépcsősorra és a zöldterület megújítására. Több helyrajzi számra is lehet pályázni, de azokra külön-külön kell majd elszámolni. Az érintett területe a Fertőrákos 866 hrsz. ami jelenleg közterület, ennek közparkká átminősítése szükséges. Ezt a jegyző Úr intézi az építéshatóságnál és a földhivatalnál.

 

Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A focipálya melletti területben gondolkodott az önkormányzat?

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Az a terület kiesik a forgalomból.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Amennyiben nincs kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra.

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

72/2012. (X. 30.) PB határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével játszótér kialakításra (Fertőrákos 1134/2 hrsz. területén) legfeljebb nettó 5.000.000 forint értékben, valamint zöldfelület megújításra (Fertőrákos 866 hrsz; 867 hrsz. és a Fertőrákos 884/2-3 hrsz. területén), legfeljebb nettó 10.000.000 forint értékben 2012. november 15-ig benyújtható pályázatot, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol.

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására, a tervezés és az árajánlatok beszerzésére, valamint a pályázatok elnyerése után a kivitelezést és a pályázati elszámolást intézze.

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert, hogy a betervezett összeg megelőlegezését és annak ÁFA tartalmát az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójába tervezze be és a költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, amennyiben a pályázat benyújtásához a 2012. évben kifizetésre kerülne sor, azt az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhéből teljesítse.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. november 15., a pályázat elnyerése esetén a pénzügyi elszámolásig.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.

 

 

Kmf.

 

Földes Tamás sk.képviselő,PB elnök,   

Kovács Pál sk.,képviselő, PB tag,          

Puskás Csaba sk.,képviselő, PB tag.