PB ülés 2014.03.24.

Pénzügyi Bizottság
Fertőrákos
3/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. március 24. napján 18.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás képviselő, PB Elnök,
Kovács Pál képviselő, PB tag,
Majorosné Nagymarosi Rita PB külső tag,
Csóka Zoltánné PB külső tag
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
17/2014. (III. 24.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. március 24-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Makk Lajos (9421 Fertőrákos, Fertő utca 3.) kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Pfaiffer Zoltán (9421 Fertőrákos, Fő utca 133.) kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Önkormányzati támogatásban részesülő egyesületek 2013. évi beszámolója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Az önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyvének elfogadása.
Előterjesztés: dr. Nagy Attila Jegyző
 
  1. Fertőrákosi Temető kerítésének kijavítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. A Fertőrákos közigazgatási területén megvalósuló kerékpárút telekvásárlásaihoz kapcsolódó pénzügyi fedezetről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. MADÉMA 2006. Útépítő Kft által elvégzett és elvégzendő pótmunkákról és azok pénzügyi forrásiról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Freiler László tervező árajánlatáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Fűnyírótraktor beszerzésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Felelős: Földes Tamás képviselő, PB Elnök
Határidő: azonnal
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Makk Lajos kereste meg önkormányzatunkat egy csatornarákötéssel kapcsolatosan, a korábbi KT határozatnak megfelelően 40.000 Ft ellenében járul hozzá ehhez az önkormányzat.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
18/2014. (III. 24.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Makk Lajos (9421 Fertőrákos, Fertő utca 3.) csatornarácsatlakozási kérelmét és javasolja a Képviselő-testületnek a kérelem elfogadását.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. március 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Pfaiffer Zoltán bérleti díj elmaradása miatt végrehajtási eljárást indított az önkormányzat. Az önkormányzat felmondta a bérleti jogviszonyát. Ennek hatására rendezte a tartozását. 2002. évben 3000 Ft/hó bérleti díját az önkormányzat csökkentette 2000 FT + ÁFA összegre és 2010. óta ezt az összeget sem tudta befizetni. Szóbeli megállapodás volt a képviselők között, hogy ezt az ügyet el kell vinni a kilakoltatásig, példát kell statuálni. Ha eddig nem tudta fizetni, akkor ezután sem fogja.
Baltigh Márta polgármester:
Kölcsönkért, hogy kifizesse a hátralékot.
Kovács Pál képviselő:
Nem lehet tőle kauciót kérni?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A kauciót nem lehet bérleti díjra fordítani, az a bérleti szerződés felmondása esetére biztosít a tulajdonosnak jogot arra, hogy ebből a pénzből elégítse ki a követeléseit. De fennálló, hatályos szerződés alatt ezt bérleti díjra nem lehet fordítani.
Rajki János külső KB tag:
Ez a lakás le van lakva. A bérlő kötelezettsége a belső részek karbantartása. Komfort nélküli lakás esetén is ez a bérleti díj röhej. Mi a biztosíték, hogy fizet majd. Semmi.
Baltigh Márta polgármester:
Amikor felmerült a tavalyi évi beszámolónál az elmaradások mértéke, akkor döntött úgy a testület, hogy példát kell statuálni és el kell indítani a kilakoltatásokat azok felé, akik nem fizetik több éve a bérleti díjat.
A szerződés felmondása megtörtént, mert erre kért a testület. Ha a testület azt mondja, hogy kössünk egy új szerződést, akkor nincs garancia, hogy a továbbiakban fizet.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Az első határozati javaslatot tenném fel szavazásra, ami arról szól, hogy nem kötnénk meg újra a szerződést 2014. 04. 01. napjától. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
19/2014. (III. 24.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Pfaiffer Zoltán (9421 Fertőrákos, Fő utca 133.) 2014. március 17. napján kelt kérelmét és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, Fertőrákos Fő utca 133. számú lakóingatlan (Fertőrákos belterület 852/1 helyrajzi szám) esetében tartsa fenn a korábbi bérleti szerződés 2014. március 31. napjával történt felmondását.
 
 
Felelős: Baltigh Márta Polgármester
Határidő: 2014.  március 25.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Az egyesületeknek az elmúlt évi tevékenységeikről kell beszámolni.  Minden évben van egy egyesület, aki a pénzügyi elszámolást nem tudja időben benyújtani, idén ez a Tűzoltó Egyesület volt.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
20/2014. (III. 24.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az egyesületek 2014. évi tevékenységéről készült beszámolóit és azokat a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
 
Felelős: Baltigh Márta Polgármester
Határidő: 2014. március 25.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Belső ellenőrzési kézikönyvet kell készíteni, ami törvényi előírás.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
21/2014. (III. 24.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Község Önkormányzatának Belső Ellenőrzési Kézikönyvét és azt az előterjesztésben foglaltakhoz képest változatlan formában  javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta Polgármester
Határidő: 2014. március 25.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Temető kerítés.
 
Baltigh Márta polgármester:
Három árajánlatot kértünk, ebből 2 érkezett be. A műszaki ellenőrünk által kiírt műszaki tartalomra érkeztek az árajánlatok. Kivitelezési határidő 2014. május 31.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A műszaki tartalom egyenlő, az alacsonyabb ajánlatot fogadnánk el.
Takács Lászlóné EV. árajánlatánál nincs ÁFA tartalom, javaslom a kötbér napi összegének 50.000 Ft/nap megállapítását. Tavalyi évi tapasztalatok alapján.
 
Baltigh Márta polgármester:
Az túl sok. 10.000 Ft/nap összeg legyen.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
22/2014. (III. 24.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi temető kerítésének felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül Takács Lászlóné EV. (székhely 9421 Fertőrákos, Ifjúság utca 5., adószám: 65804764-1-51) által bruttó 886.310 Ft, azaz nyolcszáznyolcvanhatezer-háromszáztíz forintos árajánlatát javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni.
 
Felelős: Baltigh Márta Polgármester
Határidő: 2014. március 25.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
Tovább bonyolódik a kerékpárúthoz való területvásárlás kérdése. Egy biztos, az előterjesztésben szereplő 500 e Ft összeg nem lesz elegendő.
 
Baltigh Márta polgármester:
Mai napon Sarródon voltunk egy megbeszélésen a Fertő-Hanság Nemzeti Parknál. A problémák megoldásiról egyeztettünk. Önálló helyrajzi számot nem lehet létrehozni. A földmérőnek a telekalakítási vázrajzot el kell készítenie, amit a földhivatalnak záradékolnia kell, utána tudunk tovább lépni. Jövő héten lesz Magyarországon az egyik telek német tulajdonosa, addig kellene előzetesen szerződést kötnünk. A jelenlegi tulajdonos kérelmezné a művelési ágból való kivonást, amit mi intéznénk, és úgy vásárolnánk meg, nem szőlő besorolásúként. Az előterjesztésben szereplő 500 e Ft nem lesz elegendő, mert földvédelmi járulékot is kell fizetnünk az átminősítés miatt.
A német tulajdonossal felvettük a kapcsolatot és 500 Ft/négyzetméter árat ajánlottunk neki első körben.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Egy millió forintra kellene a keretet megemelnünk. Nyilatkozzon a FHNP, hogy a telekvásárlás árát az önkormányzatunknak visszafizetik. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
23/2014. (III. 24.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos közigazgatási területén megvalósítandó kerékpárút kialakításához szükséges telekvásárlásokat és egyéb felmerülő költségeket és az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 28.) Ör. tartalékának terhére (K512 rovatszám) 1.000.000 Ft, azaz egymillió forintot javasol a Képviselő-testületnek elkülöníteni .
 
Felelős: Baltigh Márta Polgármester
Határidő: 2014. március 25.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Térjünk át a 7. napirendi pontra.
4 tételről lenne szó, a vízbekötések a tavalyi évben megtörténtek,  a buszforduló védőbetonozása februárban megtörtént. A buszfordulóknál a víznyelők áthelyezése és a járda mellett süllyesztett szegélyre lenne szükség. Ez bruttó 1.035 e Ft.
 
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Az általános tartalékból menne ez is, abban összesen 4.343 e Ft van.
 
Baltigh Márta polgármester:
Javaslom, hogy a Pintér Feritől a Meggyesi útig tartó járdaszakaszt tegyük át jövőre.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Sok kételyem van a kerékpárúttal. A Polg. Hivatal túloldalán milyen behajtók és parkolók lesznek, lesz e szegély? A parknál 21 darab parkoló készül. A szervizúton a betonfalig lesz aszfaltozva. A Kovács kocsmánál az útra kihajtás miatt útkorrekció is készül. A Kőfejtővel szembeni buszöböl nincs benne az engedélyes tervben.
 
Baltigh Márta polgármester:
Az I. világháborús emlékműnél kialakítandó zebra belefér a konzorcium költségvetésébe. A Kőfejtőben is jártunka  Jegyző Úrral, beszéltünk a építésvezetővel, a Kőfejtő előtti járdát felszedik, a térburkolatot odaadják nekünk. Megígérte, hogy figyel rá, raklapra teszik és átadják nekünk.
A Dobos Anikóké előtti 30 méteres járdaszakaszra 1,5 millió forintot nem lehet költeni járdásra.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
A kerékpárúton jön a gyalogos, át akar menni a kőfejtőbe, akkor hol megy át?
 
 
Baltigh Márta polgármester:
Luxusnak tartom, hogy erre a pár méterre 1,5 m forintért csináltatunk járdát. Akkor 500.000 Ft marad a tartalékban egész évre.
Ha ősszel elkészül a kerékpárút, utána térjünk rá vissza.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
A tervezési és pénzügyi vonzatát be kell vállalni. Nem én akarom kitalálni, hogyan legyen, de erről beszélni kellene. Javaslom, szavazzunk arról hogy az a 4 tétel legyen meg és a Fő utca 2. és a Meggyesi út közötti járda maradjon ki. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
24/2014. (III. 24.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos közigazgatási területén megvalósítandó és folyamatban lévő beruházások vállalkozási szerződés keretében elvégzendő munkáira a MADÉMA 2006. Útépítő Kft. részéről 2014. március 19. napján érkezett árajánlatokat és azt a következőkben javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére:

Eresz bekötések, épület tetővíz elvezetése:                                   250 000,- Ft + ÁFA

Buszforduló területén védőbetonozás:                                                             256 000,- Ft + ÁFA
Buszforduló területén víznyelő áthelyezése, +1db kialakítása:       155 000,- Ft + ÁFA
Buszforduló területén süllyesztett szegély építése:                         154 500,- Ft + ÁFA

 

Felelős: Baltigh Márta Polgármester
Határidő: 2014. március 25.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Térjünk át a traktorvásárlásra.
Baltigh Márta polgármester:
Az elmúlt hétben fűnyíró és traktor árajánlatokat kértem be több cégtől is, mert ezt a feladatot kaptam. Úgy gondoltuk, hogy fűnyírótraktort kellene vásárolnunk, a Pénzügyi Bizottság előző ülésén úgy döntött, hogy traktorra kérjek árajánlatokat.
A kópháziak traktorát már korábban megnézte pár képviselő, de akkor nem született róla döntés.
KIOTI márkájú traktor 2.960 e Ft + ÁFA, fülke + 1.260 e Ft + ÁFA. Kiegészítők nélkül. Azokra nem jött ajánlat, pedig kértem.
DELEKS TR 125 traktor 3.581 e Ft + ÁFA a kért kiegészítőkkel együtt.
JOHN DEERE 10.826 e Ft + ÁFA
Fűnyírótraktoruk 3.125 e Ft + ÁFA
CHERRY RD 254 traktor 2.150 e Ft + ÁFA adapterek nélkül. Itt az első éves szerviz díját elengednék.
CUB CADET fűnyírótraktor 1.531 Ft bruttóban.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Első körben azt kell eldönteni, mit szeretnénk. Füvet kell nyírni.
Baltigh Márta polgármester:
A járdán a hómarót használjuk jelenleg.
Elsősorban fűnyíróra van szükségünk. Nagyobb teljesítményű is lehetne, az is beleférne a Mithrasz költségébe. A CUB Cadet szervize pedig Sopronban van. Ezt i mérlegelni kell.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Erősebb, közúton közlekedő traktor kell. Vegyük meg a DELEKS traktort és a fűnyírót, ősszel pedig a sószórót és a hótolólapot. A Mithrasz pénzéből és 434 e Ft-ból a tartalékból mehetne.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
25/2014. (III. 24.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a traktor beszerzésére beérkezett árajánlatokat és azt javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a DELEKS TR 125 traktort vásárolja meg 3.581 e Ft + ÁFA összegben a Mithrasz szentély költségvetésének terhére és 434 e Ft erejéig az általános tartalék terhére. A Sószóró és hótolólap beszerzésére a 2014. II. félévében kerüljön sor.
Felelős: Baltigh Márta Polgármester
Határidő: 2014. március 25.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
                                   Földes Tamás                                            Kovács Pál

                                         PB Elnök                                                   PB tag